Bank Pocztowy S.A. informuje, że 5 marca 2021 r. Financial Conduct Authority – FCA – (brytyjski organ nadzoru finansowego) opublikował stanowisko, w którym ogłosił m.in., że opracowywanie następujących wskaźników referencyjnych zakończy się:

 

nazwa wsakźnika terminy data zaprzestania opracowywania wskaźnika
LIBOR CHF O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M z dniem 31.12.2021 r.
LIBOR EUR O/N, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M,  12 M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR GBP O/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR JPY S/N, 1W, 2M, 12M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD 1W, 2M z dniem 31.12. 2021 r.
LIBOR USD O/N, 12 M z dniem 30.06.2023 r.

 

 

Co oznacza komunikat FCA?

W konsekwencji komunikatu FCA, po upływie powyżej wskazanych dat, wskaźnik referencyjny LIBOR (dla konkretnych walut) nie będzie publikowany, zatem nie będzie mógł być dłużej wykorzystywany m.in. jako wskaźnik referencyjny do określenia wysokości oprocentowania i kwoty przypadającej do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub umowy, na przykład kredytu w tym kredytu hipotecznego oferowanego konsumentom.

 

Sektor bankowy na bieżąco monitoruje sytuację. Banki pracują nad sposobami kontynuacji umów z Klientami, gdy określone stawki LIBOR nie będą już dostępne.

 

Nowe uprawnienia Komisji Europejskiej

Zgodnie z BMR*, Komisja Europejska może wyznaczyć zamiennik (inny wskaźnik referencyjny) dla znikającego wskaźnika referencyjnego. Uprawnienie dla Komisji Europejskiej przyznano, aby systemowo rozwiązać kwestię zaprzestania opracowywania danego wskaźnika referencyjnego. W przypadku wyznaczenia przez Komisję Europejską takiego zamiennika, wskaźnik ten będzie miał zastosowanie z mocy prawa, co do zasady, do wszystkich umów kredytu konsumenckiego, kredytu zabezpieczonego hipoteką lub przeznaczonego na nabycie nieruchomości przez konsumentów, a także do instrumentów finansowych. Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związek Banków Polskich zwróciły się z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wyznaczenie zamiennika dla LIBOR CHF.

 

Pełna treść komunikatu FCA dostępna jest pod adresem: https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf

 

Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest pod adresem: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18#1

 

---

* Rozporządzenie BMR – „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014 /17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.U. L 171 z 29.6.2016, s. 1 ze zm.)”. Całą treść rozporządzenia udostępniamy tutaj wraz z nowelizacją.