Wniosek na nowy okres świadczeniowy 1.10.2017- 30.09.2018 dostępny w serwisie internetowym Banku
od 1 sierpnia br.

 

Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia dla rodzin o niskich dochodach:

 • wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

 

 

WAŻNE TERMINY

W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku będą dostępne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:

  • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
  • Wniosek na nowy okres trwający od 1.10.2017 do 30.09.2018
 • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
 • Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu.
 • W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).
 • Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.
 • Zasady przyznawania świadczenia oraz jego wypłat w nowym okresie  świadczeniowym  1.10.2017-30.09.2018:
 • Jeśli złożysz kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek w okresie od 1 września do 30 września, przyznanie świadczenia oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.
 • W przypadku, gdy złożysz wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia tego roku.
 • Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego, wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

Ważne: Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Gmina, która rozpatruje wnioski, uwzględniając liczbę wniosków i możliwości organizacyjne, może rozpatrywać wnioski i wypłacać przyznane świadczenia na bieżąco wcześniej niż w tych maksymalnych, ustawowo określonych terminach.

 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Rodzina 500+. Adres będzie edytowalny podczas skłądania wniosku.
 • Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2018 r., będą przyjmowane przez Internet już od 1 lipca 2018 r.

 

 

 

Bezpieczeństwo podczas składania wniosków online... 

 

Rola Banku

 

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie Pocztowy24 w sekcji „Wnioski”

Poznaj instrukcję wypełnienia wniosku w Pocztowy24

 

program rodzina 500 plus

 

 

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii.
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.  
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący
  w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia. 

Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

 

Spis treści

Proces otrzymania świadczenia

program rodzina 500 plus

 

Jak wypełnić Wniosek Rodzina 500+
w serwisie Pocztowy24?

 

Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa 

oraz instrukcją wypełnienia wniosku w Pocztowy24

 

program rodzina 500 plus

 

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz
  po zalogowaniu do bankowości internetowej Pocztowy24, w sekcji „Wnioski”.
 • Wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu, logując się do serwisu Pocztowy24.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
  (Dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF). 

Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 

 • „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
 • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
 • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

Informacje dotyczące załączników:

 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
 • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
 • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ online w systemie bankowości intrenetowej

 • Jeżeli wypełniasz Wniosek Rodzina 500+ także na pierwsze dziecko przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń.
  Pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia)
  Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny.
 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ (Sekcja "Wnioski")
  Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. 
 • Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu. 
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego emp@tia.

2. Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. 
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie Pocztowy24
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie Pocztowy24, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+. 

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej. 

 

Reklamacje

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje
  i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania
  i rozpatrywania reklamacji Klientów
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Bank Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 + dostępne są w Banku Pocztowym dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A. – Pocztowy24. 

2. Gdzie można złożyć wniosek Rodzina 500 +?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek możesz złożyć przez internet:

  •        w serwisie bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A.
  •        przez platformę ePUAP
  •        przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  •        w serwisie emp@tia
  •        w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w Organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

3. Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – o czym pamiętać?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Ważna informacja dla Klientów składających Wniosek Rodzina 500+ na drugie lub kolejne dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia, czyli wniosku w wersji uproszczonej – prosimy pamiętać o konieczności podania także danych pierwszego dziecka (tj. najstarszego dziecka w wieku do ukończenia 18 r. życia) oraz innych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.

4. Czy muszę być Klientem Banku Pocztowego S.A. aby złożyć wniosek Rodzina 500 +
za pośrednictwem Banku Pocztowego? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500 + dostępne są w Banku Pocztowym S.A. jedynie dla osób, które są Klientami Banku i mają dostęp do serwisu bankowości elektronicznej – Pocztowy24. 

5. Jestem Klientem Banku Pocztowego S.A. i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej.
Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500 +?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pocztowym S.A. potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez serwis bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500 + za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z Infolinią w celu wyjaśnienia sytuacji. 

6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego Organu prowadzącego w gminie skierować wniosek? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zwróć się do gminy, w której mieszkasz, o taką informację. 

7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500 + do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A., najwygodniej będzie Ci wskazać konto w Banku Pocztowego S.A.

  Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta zostanie będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500 + konto dziecka do wypłaty świadczeń?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. 

  Należy pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono PKO Konto Dziecka dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.

9. Czy po wysłaniu wniosku przez serwis bankowości elektronicznej będzie można go modyfikować? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, nie ma takiej możliwości.

  Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do Organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku. 

10. Kto składa wniosek Rodzina 500 +. Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe

   

  Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeniu, w separacji lu żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   

   

11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w Programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.  

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym P24.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący w gminie w której mieszkasz.

13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500 +
brane są pod uwagę moje dane z konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500 Plus podstawiając niektóre Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta, który będziesz mógł wskazać jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500 Plus. 

  Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia jakiekolwiek dane z mojego konta? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. 

  Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pocztowym.  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.

15. Na jakiej podstawie bank umożliwia przesyłanie wniosków o świadczenia 500 +? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. podpisał pozrozumienie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczącą składania wniosków w programie Rodzina 500 P+ w serwisach bankowych Pocztowy24 Banku Pocztowego S.A. Podstawa prawna takiego rozwiązania wynika z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

16. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

17. Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jest to uzależnione od indywidualnej sytuacji danego wnioskującego i jego rodziny - więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

18. Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Potwierdzenie odbioru wniosku jest wystawiane przez bank w serwisie bankowości internetowej Banku Pocztowego S.A. po wypełnieniu wniosku Rodzina 500 +. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie odbioru wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii.

  Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne na dziecko. Każdy wniosek Rodzina 500 + jest analizowany przez Organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego, a Organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjne wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

19. Jakie dane zawiera potwierdzenie odbioru wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  1.     STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu emp@tia
  2.     IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
  3.     DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
  4.     IMIĘ - dane osoby wnioskującej
  5.     NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
  6.     PESEL - dane osoby wnioskującej
  7.     NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
  8.     NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem emp@tia,
  9.     KOD DOKUMENTU 
  10.     WERSJA DOKUMENTU 
20. Kiedy i skąd mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+ przez serwis bankowości internetowej?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz zobaczyć po złożeniu wniosku pobrać w serwisie internetowym Pocztowy24.
  Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP.


  Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Pocztowy24, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

21. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ składany w bankowości internetowej na potwierdzeniu wniosku?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Na potwierdzeniu wniosek Rodzina 500 + składany w bankowości może mieć następujące statusy:

  •  przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  •  dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  •  błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii. 
22. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500 + i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie.  Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO, które wnioskujący otrzymuje na adres e-miał podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

  Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku Rodzina 500 Plus, nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek Rodzina 500 Plus prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

23. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500 +”?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Banku Pocztowy S.A. odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia Bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie wysłania wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje dedykowany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

24. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500 +, ale nie weryfikuje merytorycznie danych i załączników, jakie wprowadziłeś we wniosku. Potwierdzenie wysłania wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500 +, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500 + otrzymasz listowną prośbę od Organu właściwego w gminie o korektę wniosku/uzupełnienie informacji /dokumentów.

25. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 + złożonego już za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku, np. na nowonarodzone dziecko, jak najbardziej możesz za pośrednictwem Banku złożyć kolejny wniosek na to dziecko.

26. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500 +. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500 + za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A.?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500 + za pośrednictwem Banku.

  Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

27. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500 + składanego za pośrednictwem Banku Pocztowego S.A. Jaką rolę ma Bank, system emp@tia i Organ prowadzący w gminie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
  •        Bank Pocztowy S.A.  weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500 + w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500 + TYLKO bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania technicznego potwierdzenia odbioru wniosku przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.

   Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
  •        System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500 + z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.
  •        Organ prowadzący w gminie / Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 +(np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
28. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kontaktuj się przede wszystkim z Organem prowadzącym postępowanie w gminie w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

  Numery infolinii, które zlokalizowane są w każdym województwie, działać będą na potrzeby Programu przez trzy miesiące.

  •        Dolnośląskie: (71) 340 64 58
  •        Kujawsko-Pomorskie: 800 500 112
  •        Lubelskie: (81) 742 42 40
  •        Lubuskie: (95) 711 55 00
  •        Łódzkie: 572 504 674
  •        Małopolskie: (12) 392 12 80
  •        Mazowieckie: (22) 695 71 22
  •        Opolskie: (77) 452 45 63
  •        Podkarpackie: 800 100 990
  •        Podlaskie: (85) 743 93 70
  •        Pomorskie: (58) 307 75 78, (58) 307 75 28
  •        Śląskie: (32) 207 78 44
  •        Świętokrzyskie: (41) 342 14 15
  •        Warmińsko-Mazurskie: (89) 523 23 12, (55) 237 25 84
  •        Wielkopolskie: (61) 854 12 49
  •        Zachodnio-pomorskie : (91) 430 30 30

  W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem (22) 529 06 68

29. Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.

  Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

30. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Pocztowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • 1.   Zanim zaczniesz wypełniać wniosek

  • przygotuj dane osobowe swoje i osób zamieszkujących z Tobą w gospodarstwie domowym, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, nazwę urzędu skarbowego, w którym rozlicza się dana osoba). Te dane, którymi dysponuje Bank zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody rodziny, niepełnosprawność lub sytuację formalno-prawną rodziny w wersji elektronicznej. Zakres dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku jest uzależniony od indywidualnej sytuacji wnioskującego
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania.
  • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO)  będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.

  2.   Zaloguj się do serwisu internetowego Banku Pocztowego

  3.   Wejdź do dolnego menu „Wnioski”, następnie z listy w zakładce „Wypełnij wniosek” należy wybrać „Pozostałe”, wyświetli się lista wniosków – należy wybrać przy  „Wniosek „Rodzina 500+”” , „Złóż wniosek”.

  4.   Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie.

  Jeśli wypełniasz wniosek jedynie na drugie i kolejne dziecko, pamiętaj, aby do listy członków rodziny dodać dane swojego PIERWSZEGO dziecka oraz dane swojego współmałżonka/-i (partnera/-ki) wraz z numerem PESEL.

  5.   Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.

  6.   Zatwierdź i zakończ wniosek.

  7.   Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.

  8.   Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr XXXXXXXXXXXXXXX” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

31. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy Bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.

32. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w P24, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, w takiej sytuacji należy złożyć wniosek w organie prowadzącym w gminie właściwym dla miejsca Twojego zamieszkania, gdyż system bankowości elektronicznej wymusi podanie PESEL.

33. Dlaczego od 1 sierpnia 2017 r. po zalogowaniu do serwisu Banku widoczne są dwa Wnioski Rodzina 500+?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
  • W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 w serwisie internetowym Banku są widoczne Wnioski Rodzina 500+ na dwa okresy świadczeniowe:
   • Wniosek na aktualnie trwający okres, który kończy się 30.09.2017 (dotyczy to tych rodzin, którym np. urodziło się dziecko, na rzecz którego może być wypłacane świadczenie jeszcze w tym okresie)
   • Wniosek na nowy okres od 1.10.2017 do 30.09.2018
  • Od 1 października 2017 r. w serwisie internetowym Banku będzie dostępny wyłącznie wniosek na nowy okres świadczeniowy.
34. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zmiany w programie „Rodzina 500+” dotyczyły likwidacji nielicznych, aczkolwiek niepożądanych zjawisk. Polegały one m.in. na dopasowywaniu przez niektórych rodziców dochodu do kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, deklarowaniu niezgodnie ze stanem faktycznym samotnego wychowywania dziecka, pobieraniu świadczenia wychowawczego przez osoby niezamieszkujące w Polsce, deklarowaniu przez osoby prowadzące działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w oświadczeniach zaniżonych dochodów z takiej działalności.

  Zmiany we wniosku polegały przede wszystkim na maksymalnym uproszczeniu formularza, w tym np. ograniczeniu liczby miejsc, w których konieczne było załączanie dokumentów.

35. Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania.

pokaż więcej
zwiń