Produkty Banku Pocztowego

Konto w Porządku StartWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku Start 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI  ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA 

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  -     Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  -     Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  -     Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Konto w PorządkuWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  wydanie karty debetowej do rachunku płatniczego

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  2 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej  (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Konto w Porządku PlusWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku Plus 1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Plus

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  wydanie karty debetowej do rachunku płatniczego lub miesięczny wpływ świadczenia z ZUS

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu 2), realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

  0 zł

  b) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  3 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej) 7)

  od każdego polecenia przelewu

   

   

  2 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  7 zł

  c) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  2,5 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  2,5 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 7)/ TELEFONICZNEJ7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) 3)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  5.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym 4)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż 18 zł 5)

  5.5

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  jednorazowo

  20 zł

   

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Nie dotyczy poleceń przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  4) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Pocztowy Rachunek PodstawowyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowy Rachunek Podstawowy

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

   

  Pocztowy Rachunek Podstawowy

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego


  miesięcznie
  (opłata pobierana na początku kolejnego miesiąca)

   
  0 zł

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu1)  realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7)(konsultant)

  0 zł

  c) usługę bankowości elektronicznej 7) /usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  0 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) Placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej 7)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej 7) /usługę bankowości telefonicznej 7) (IVR)

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej 7) (konsultant)

  0 zł

  c) usługę bankowości elektronicznej 7)

  0 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A6)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej7)(konsultant)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej 7)

  0 zł

  2.8

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej 7) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  0 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKI W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty:

  za każdą wypłatę gotówki


  7 zł
   

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ / TELEFONICZNEJ 7)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej 7) listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  0 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej 7) przez konsultanta 5)

  za każde zapytanie

  0 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.)

  5.1

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowe

  0 zł

  b) kwartalnego w formie papierowe

  0 zł

  5.2

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.)

  6.1

   

  a) udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  6.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.3

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  6.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

  za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.5

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 4)

  za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  0 zł

  c) telefonicznie

  0 zł

  d) w formie papierowej

  0 zł

  7.

  INNE

  7.1

  Ustanowienie / pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  7.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  7.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  7.4

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

   

  1) Nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi w Banku.

  2) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  3) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  4) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  5) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

LokatyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  1.

  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

  1.1

  Otwarcie rachunku

  jednorazowo

  0 zł

  1.2

  Prowadzenie rachunku

  miesięcznie

  0 zł

  1.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  1.4

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  0 zł

  1.5

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  0 zł

  2.

  ZWROT ŚRODKÓW Z LOKATY W FORMIE PRZELEWU W ZŁ

  2.1

  Przelew na rachunek w innym banku:

  a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

  jednorazowo

  5 zł

  b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

  0 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA:

   

  20 zł

   

  a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

  od każdego zlecenia

  5 zł

   

  b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

  0 zł

  2.3

  Przelew realizowany systemem SORBNET

  od każdego zlecenia

  20 zł

  3.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

  3.1

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na  rachunku zleconej drogą korespondencyjną

  jednorazowo

  10 zł

  3.2

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą telefoniczną

  jednorazowo

  10 zł

  3.3

  Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu

  za każdy odpis

  15 zł

  3.4

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  3.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 1)

  za każdy przekaz

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

  4

  POZOSTAŁE USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  4.1

  Aktywacja usługi bankowości telefonicznej

  4.2

  Przelew wewnętrzny/polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

  4.3

  Wpłata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w placówkach Banku i placówkach pocztowych

  4.4

  Wypłata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej

  4.5

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiście w placówce Banku

  1) Dotyczy wypłaty w zł.

Konto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto Oszczędnościowe

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto Oszczędnościowe

  1.

  Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  1.1

  Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  10 zł

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każde polecenie przelewu

  1 polecenie przelewu w m-cu 0 zł,
  każde kolejne 10 zł

  4.

  Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku 1) oraz polecenie przelewu SEPA

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  5.

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej7) przez Konsultanta

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  6.

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  za każde polecenie przelewu

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej7), listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej7) (konsultant) 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  15 zł

  12.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.):

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych od 1 lipca 2015 r.

  7 zł

  c) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2015 r.

  5 zł

  d) kwartalnego w formie papierowej

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.):

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  15.

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  16.

  Sporządzenie odpisu: wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  17.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  18.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  5 zł

  19.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  20.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  21.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  22.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  23.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  24.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

   

  1We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.

  2) Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają polecenie przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/ Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

Konto Oszczędnościowe 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto Oszczędnościowe 500+

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto Oszczędnościowe 500+

  1.

  Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  1.1

  Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  1 wypłata w m-cu 0 zł,
  każda kolejna 5 zł

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każde polecenie przelewu

  0 zł

  4.

  Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku 1)  oraz polecenie przelewu SEPA

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  5.

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej7)  przez Konsultanta

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  6.

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  za każde polecenie przelewu

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej  lub usługi bankowości elektronicznej7), listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej7)  (konsultant) 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  7 zł

  12.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.):

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych od 1 lipca 2015 r.

  7 zł

  c) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2015 r.

  n/d

  d) kwartalnego w formie papierowej

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.):

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej  w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  0 zł

  15.

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  16.

  Sporządzenie odpisu:  wyciągu, zestawienia opłat oraz sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

  za każdy odpis, zestawienie

  15 zł

  17.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  18.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  5 zł

  19.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  20.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  21.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  22.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  23.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  24.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie  polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

   

  1We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR  usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.

  2) Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają polecenie przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku  Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/ Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

Karta płatnicza do kontaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta płatnicza

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  Konto w Porządku

  Konto w Porządku Plus

  Pocztowy Rachunek Podstawowy

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł 10)

  1.1.

  Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie

  -

  min. 300 zł

  min. 300 zł

  -

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  3.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  0 zł

  4.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty debetowej korespondencyjnie

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej 11)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju 2)

  za każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0zł

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG2)

  z każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0 zł

  9.

  Wypłata gotówki za granicą (poza EOG) 2)

  za każdą transakcję

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  10.

  Wypłata gotówki w ramach usługi cashback na terenie kraju

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  11.

  Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku i euro, w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  12.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą 3)

  za każdą transakcję

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  13.

  Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju 1)

  za każdą transakcję

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu bankomatowego.
  3) Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) Dla Bliskiego Konta Pocztowego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł. Dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.  opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł.

  10) Do Pocztowego Rachunku Podstawowego wydawana jest karta Mastercard co-brand z logo Poczty Polskiej.

  11) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

   

Karta kredytowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta kredytowa

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Opłata / prowizja

  1.

  Wydanie  karty kredytowej głównej 

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wydanie  karty kredytowej dodatkowej 

  jednorazowo

  0 zł

  3.

  Wznowienie karty kredytowej głównej/dodatkowej

  jednorazowo

  0 zł

  4.

  Obsługa karty kredytowej głównej

  miesięcznie
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu)

  4 zł

  5.

  Obsługa karty kredytowej dodatkowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu)

  2 zł

  6.

  Wypłata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granicą

  za każdą operację

  3% min. 5 zł

  7.

  Przewalutowanie na euro kwoty operacji dokonanej w walucie innej niż złoty lub euro

  za każdą operację

  0 zł

  8.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  0 zł

  9.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  0 zł

  10.

  Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Użytkownika karty

  za każdy PIN

  0 zł

  11.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia automatycznej spłaty zadłużenia z rachunku płatniczego oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR)

     

  a) w formie elektronicznej

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  4 zł

  12.

  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku karty kredytowej -  o wysokości zadłużenia  lub o terminowości regulowania należności związanych z używaniem karty kredytowej

  za każde zaświadczenie

  20 zł

  13.

  Opłata za przekroczenie limitu kredytowego

  jednorazowo
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu, za każdy cykl rozliczeniowy, w którym wystąpiło przekroczenie limitu)

  20 zł

  14.

  Telefoniczne powiadomienie Posiadacza o zaległościach w spłacie zadłużenia4)

  za każde powiadomienie

  5 zł 7)

  0 zł 8)

  15.

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 5)

  za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty

  nie więcej niż 18 zł 6) 7)

  0 zł 8)

     
  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.            
  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.            
  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.            
  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.            
  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.       

Operacje w obrocie dewizowymWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Operacje w obrocie dewizowym

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji/opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Polecenie przelewu SWIFT

  1.1

  Polecenie przelewu SWIFT zlecane w placówkach Banku

  jednorazowo

  0,25%, min. 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu

  2.


   

  Polecenie przelewu SWIFT otrzymane z innego banku :

  a) na rachunki w Banku

  jednorazowo

  25 zł 1)

  b) z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

  10 zł 1)

  3.

  Polecenie przelewu w systemie TARGET2 otrzymane z innego banku

  3.1

  Polecenie przelewu z zagranicy lub polecenie przelewu z innego banku krajowego

  jednorazowo

  0 zł

  4.

  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Posiadacza o otrzymaniu polecenia przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Posiadacza lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego

  jednorazowo

  25 zł

  5.

  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Posiadacza

  jednorazowo

  50 zł plus koszty innego Banku

  6.

  Wydanie potwierdzenia wykonania polecenia przelewu

  od każdego potwierdzenia

  10 zł

  7.

  Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia przelewu SWIFT jeśli:

  a) polecenie przelewu nie zostało jeszcze zrealizowane

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł

  b) polecenie przelewu zostało już zrealizowane

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł plus koszty innego Banku

  8.

  Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Posiadacza

  od każdej reklamacji

  50 zł plus równowartość poniesionych kosztów innego banku

  9.

  Komunikat SWIFT

  jednorazowo

  20 zł

  10.

  USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  10.1

  Polecenie przelewu wewnętrznego, w tym polecenie przelewu w walucie obcej lub polecenie przelewu SEPA na rachunek innego Klienta w ramach Banku

  10.2

  Otrzymanie przelewu SEPA

   

  1)  Opłata nie dotyczy Posiadaczy, których kwota otrzymanego polecenia przelewu SWIFT  jest mniejsza niż 30 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Pozostałe operacje i usługi bankowe Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pozostałe operacje i usługi bankowe

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Wydanie worka do monet

  jednorazowo

  (wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych) + 23 % podatek VAT

  2.1

  Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta:
  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.

  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc

  10 zł + 23 % podatek VAT

  2.2

  Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank

  miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych

  0,1 % jednak nie mniej niż 10 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT

  3.

  Wpłata gotówki osób fizycznych na rachunki w innym banku

  od każdej wpłaty

  0,5% nie mniej niż 10 zł

  4.

  Za wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy

  jednorazowo

  50 zł

  5.

  Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,  uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek: osoby  poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego

  jednorazowo

  20 zł (opłata zawiera 23% podatku VAT)

  6.

  Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,  uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek podmiotów uprawnionych wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a, c-h, l-ł, p oraz v Prawa bankowego, chyba , że podmioty te podlegają wyłączeniu na podstawie art. 110 Prawa bankowego.

  jednorazowo

  30 zł (opłata zawiera 23% podatku VAT)

  7.

  Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów

  jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty

  5 zł

  8.

  Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:

   

  a) Klienta Banku1)

  jednorazowo

  15 zł

  b) osoby nie związanej z Bankiem

  jednorazowo

  20 zł

  9.

  Wydanie kserokopii dokumentów

  jednorazowo

  10 zł

  10.

  Wydanie zaświadczenia o stanie lokat Klienta

  jednorazowo

  13 zł

  11.

  Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)

  jednorazowo

  wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

  12.

  Wydanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (RODO).

  jednorazowo

  1 dokument w kwartale 0 zł,
   każdy kolejny 50 zł

  13.

  Usługi, za które Bank nie pobiera opłat

  13.1

  Realizacja zlecenia kupna bonów skarbowych przez Klienta na rynku pierwotnym

  13.2 Realizacja transakcji kupna lub sprzedaży bonów skarbowych na rynku wtórnym dokonaną przez Klienta z Bankiem

  1) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku.

KredytyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kredyt w rachunku płatniczym (oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt gotówkowy

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Prowizje i opłaty

  1.1

  Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  2% nie mniej niż 60 zł

  1.2

  Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty odnowienia

  1,5% nie mniej niż 25 zł5

  2% nie mniej niż 60 zł6

  1.3

  Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty podwyższenia

  do 1,5% nie mniej niż 20 zł5

  2% nie mniej niż 60 zł6

  1.4

  Udzielenie kredytu gotówkowego

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  do 25%2)

  1.5

  Opłaty za wydanie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii kopii: umowy/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  jednorazowo

  20 zł

  1.6

  Wyciąg z historii rachunku kredytowego, rachunku pożyczki

  każdorazowo

  50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy

  1.7

  Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt, umowy o pożyczkę

  jednorazowo

  130 zł

  2.

  Opłaty Windykacyjne

  2.1

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia1)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3) bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie/wezwanie do zapłaty

  0 zł 4)

  3.

  Usługi za które Bank nie pobiera opłat

  3.1

  Wcześniejsza spłata kredytu / pożyczki

  3.2

  Wydanie na wniosek klienta harmonogramu spłat

  3.3

  Udzielenie Gotówkowego kredytu restrukturyzacyjnego

  1) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.                        
  2) Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego, pobierana jednorazowo, uzależniona od klasy ryzyka, kwoty kredytu, posiadanego ubezpieczenia oraz kanału dystrybucji.                    
  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.                        
  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.
  5) Obowiązuje dla umów zawartych do 9 maja 2021 r.
  6) Obowiązuje dla umów zawartych od 10 maja 2021 r.

   

  Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Prowizja/ Opłata

  1.

  UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI

  1.1

  Udzielenie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  1%10)

  2%11)

  1.2

  Udzielenie Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  2%

  1.3

  Podwyższenie kwoty Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  od 1,0% do 3,5%, nie mniej
  niż 200 zł5)


  3% nie mniej niż 200 zł 6)

  2.

  INNE CZYNNOŚCI

  2.1.

  Prolongata terminu spłaty kredytu/pożyczki (okres dłuższy niż 1 miesiąc)

  każdorazowo

  300 zł

  2.2

  Wydanie zaświadczenia/ opinii o spłacie kredytu/ pożyczki

  każdorazowo

  20 zł

  2.3

  Opłata za zmianę warunków Umowy na wniosek Klienta:

  a) zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki, skrócenie okresu kredytowania, odłączenie/zamiana kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, zmiana formy spłaty z rat równych na malejące

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  400 zł

  b) zmiana marży 5)

  od kwoty aktualnego zadłużenia

  0,5%, nie mniej niż 500 zł

  c) inna zmiana

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  200 zł

  2.4

  Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela odpisu: umowy/ planu spłaty/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  za każdy dokument

  50 zł, nie więcej niż 300 zł łącznie

  2.5

  Zawarcie umowy ugody

  od kwoty ugody

  do 2,0% nie mniej niż 200 zł

  2.6

  Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umową kredytu/ pożyczki.

  za każdy dokument

  18 zł

  2.7

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 2)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3 bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty.

  0 zł 4) 

  2.8

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy8)

  jednorazowo

  1,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,08333% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 12 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  2.9

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy9)

  jednorazowo

  0,80% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,0667% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 12 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  2.10

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwych wypadków, poważnego zachorowania oraz utraty pracy

  jednorazowo

  3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,08400% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  3.0

  Opłata za pakiet ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy)7)

  jednorazowo

  3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  4.0 Opłata za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie "Assistance"                                jednorazowo 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
  lub
  0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy

  5.

  USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  5.1

  Wcześniejsza spłata kredytu

  5.2

  Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/ Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  5.3

  Udzielenie Pocztowego kredytu hipotecznego restrukturyzacyjnego

  1) Opłata pobierana wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu/pożyczki.
  2) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i  informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia(zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.
  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 22 lipca 2017 r.
  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 22 lipca 2017 r.
  5) Obowiązuje dla umów  zawartych na postawie wniosków o kredyt złożonych do 05 marca 2018 r.
  6) Obowiązuje dla umów  zawartych na postawie wniosków o kredyt złożonych od 06 marca 2018 r.  do 31 lipca 2019 r. oraz od 13 lipca  2020 r.
  7) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych przed 1 października 2017 r.
  8) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych na postawie formularzy weryfikacyjnych złożonych przed 01 sierpnia 2019 r.
  9) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych na postawie formularzy weryfikacyjnych złożonych od 01 sierpnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  10) Obowiązuje dla formularzy weryfikacyjnych  (w tym wniosków o kredyt) złożonych do 12 lipca 2020 r.
  11) Obowiązuje dla formularzy weryfikacyjnych  (w tym wniosków o kredyt) złożonych od 13 lipca 2020 r.

   

Powiadamianie SMS Serwis SMSWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Naklejka płatnicza do rachunku

  L.p.

  Rodzaje Pakietu

  Opłata miesięczna     
  za pakiet

  Opłata za dodatkowe powiadomienie

  1.

  PAKIET SMS

  0 zł

  -

  2.

  PAKIET 15 SMS

   2,49 zł

  0,20 zł/SMS

  3.

  PAKIET 40 SMS

   4,99 zł

  0,20 zł/SMS

Karta płatnicza - Konta wycofane z ofertyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta płatnicza - Konta wycofane z oferty

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

  Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

  Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł 10)

  0 zł

  0 zł lub 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  1.1.

  Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie

  -

  -

  karty wydane do Pocztowego Konta Nestor - min 200 zł, pozostałe konta - min. 300 zł

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  1 zł

  0 zł

  1 zł

  3.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  0 zł

  0 zł

  1 zł

  4.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty debetowej korespondencyjnie

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej 11)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  2 zł9)

  0 zł

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju 2)

  za każdą transakcję

  2 zł

  0 zł

  5 zł

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG2)

  z każdą transakcję

  2 zł9)

  0 zł

  5 zł

  9.

  Wypłata gotówki za granicą (poza EOG) 2)

  za każdą transakcję

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  10.

  Wypłata gotówki w ramach usługi cashback na terenie kraju

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  11.

  Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku i euro,  w tym przewalutowanie na skutek transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych lub transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  12.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą 3)

  za każdą transakcję

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  13.

  Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju 1)

  za każdą transakcję

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  0,5% min. 1 zł

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu bankomatowego.
  3) Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) Dla Bliskiego Konta Pocztowego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł. Dla Pocztowego Konta Aktywny Nestor w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.  opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard lub Visa wynosi 0 zł.

  10) Do Pocztowego Rachunku Podstawowego wydawana jest karta Mastercard co-brand z logo Poczty Polskiej.

  11) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

   

   

pokaż więcej
zwiń
 

Pobierz taryfę

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Start obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Start obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Plus obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Plus obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Pocztowy Rachunek Podstawowy obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Pocztowy Rachunek Podstawowy obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe 500+ obowiązujący od 1 czerwca 2020 r. / 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe 500+ obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

EnveloBank - Bankowość Cyfrowa Banku Pocztowego S.A.

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych Envelo - osoby fizyczne, obowiązująca od 1 września 2020 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - EnveloKonto Oszczędnościowe, obowiązujący od 1 września 2020 r.(.pdf)