Produkty Banku Pocztowego

Pocztowe Konto Bez OgraniczeńWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)


  15 zł  2.

  PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Przelew krajowy w złotych1), realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  0 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  0 zł

  c) Pocztowy24 / telefon (IVR)

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.2

  Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  0 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  0 zł

  c) Pocztowy24

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.3

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A  6)

  2.4

  Zlecenie realizowane systemem SORBNET

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.5

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ telefoniczną (konsultant)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24

  od każdego zlecenia

  0 zł

   

  2.6

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24 (tylko modyfikacja i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty:

  za każdą wypłatę

  0 zł
  pierwsze zlecenie wypłaty
  w miesiącu,
  7 zł każde kolejne zlecenie. 

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta 5)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

  5.1

  Uruchomienie limitu debetowego

  jednorazowo

  0 zł

  6.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA

  6.1

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.2

  Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.3

  Sporządzenie odpisu: obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  6.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.5

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 4)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

         

  6.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  7.

  INNE

  7.1

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci / pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  7.2

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  7.3

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  7.4

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  7.5

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

   

  1) Nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku.

  2) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  3) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  4) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  5) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.


Bliskie Konto PocztoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bliskie Konto Pocztowe

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Bliskie Konto
  Pocztowe

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)


  0zł/5zł

  Opłata 5 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2.  1.2

  Minimalna łączna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami
  wydanymi do konta w miesiącu, którego dotyczy opłata za prowadzenie rachunku.

   

  .


  minimum 300 zł

  2.

  PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Przelew krajowy w złotych1), realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  2,5 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  1,5 zł

  c) Pocztowy24 / telefon (IVR)

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.2

  Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  7 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  7 zł

  c) Pocztowy24

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.3

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A  6)

  2.4

  Zlecenie realizowane systemem SORBNET

  od każdego zlecenia

  20 zł

  2.5

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ telefoniczną (konsultant)

  od każdego zlecenia

  2,5 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24

  od każdego zlecenia

  0 zł

   

  2.6

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  2,5 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24 (tylko modyfikacja i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty:

  za każdą wypłatę

  7 zł
  5 zł dla rachunku, którego Posiadacz ukończył 65 rok życia.7) 

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta5)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU

  5.1

  Uruchomienie limitu debetowego

  jednorazowo

  0 zł

  6.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA

  6.1

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.2

  Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.3

  Sporządzenie odpisu: obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  6.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.5

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 4)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  7.

  INNE

  7.1

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci / pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  7.2

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  7.3

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  7.4

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  7.5

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

   

  1) Nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku.

  2) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  3) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  4) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  5) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Bank zastosuje opłatę w wysokości 5 zł również w przypadku, gdy jeden ze współposiadaczy rachunku wspólnego ukończył 65 lat. Obniżona opłata obowiązuje od miesiąca kalendarzowego, w którym minimum jeden ze współposiadaczy rachunku ukończył 65 lat.

Pocztowe Konto Aktywny Nestor Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowe Konto Aktywny Nestor 

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowe Konto
  Aktywny Nestor 

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)


  0zł/5zł

  Opłata 5 zł nie jest pobierana za miesiąc , w którym nastąpił wpływ na konto świadczenia emerytalno - rentowego z ZUS


  1.2

  Minimalna łączna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartami
  wydanymi do konta w miesiącu, którego dotyczy opłata za prowadzenie rachunku.

   

  .

  -

  2.

  PRZELEWY, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Przelew krajowy w złotych1), realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  0 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  0 zł

  c) Pocztowy24 / telefon (IVR)

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.2

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  5 zł

  b) Pocztowy24 

  od każdego przelewu

  5 zł

  2.3

  Przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego realizowany przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej / drogą korespondencyjną

  od każdego przelewu

  0 zł

  b) telefon (konsultant)

  od każdego przelewu

  0 zł

  c) Pocztowy24

  od każdego przelewu

  0 zł

  2.4

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A  6)

  2.5

  Zlecenie realizowane systemem SORBNET

  od każdego zlecenia

  20 zł

  2.6

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  2,5 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24

  od każdego zlecenia

  0 zł

   

  2.7

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) Placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ drogą korespondencyjną/ telefoniczną (konsultant)

  od każdego zlecenia

  2,5 zł

  b) za pośrednictwem usługi Pocztowy24 (tylko modyfikacja i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  3.

  WYPŁATY GOTÓWKOWE W ZŁ

  3.1

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty:

  za każdą wypłatę

  2 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ: TELEKONTO / POCZTOWY24 / POCZTOWYSMS

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  4.2

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta5)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  LIMIT DEBETOWY W RACHUNKU PŁATNICZYM

  5.1

  Uruchomienie limitu debetowego

  jednorazowo

  0 zł

  6.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA

  6.1

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.2

  Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  6.3

  Sporządzenie odpisu: obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  6.4

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 2)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.5

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 4)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 3)

  6.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  7.

  INNE

  7.1

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci / pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  7.2

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  7.3

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  7.4

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  7.5

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

   

  1) Nie dotyczy przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku.

  2) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  3) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  4) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku przekroczenia limitu debetowego lub nie spłacenia w umówionym terminie kwoty dozwolonego debetu. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie listem poleconym. W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Posiadacza/Współposiadaczy do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz/Współposiadacze nie uregulowali zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza/Współposiadaczy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  5) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Bank zastosuje opłatę w wysokości 5 zł również w przypadku, gdy jeden ze współposiadaczy rachunku wspólnego ukończył 65 lat. Obniżona opłata obowiązuje od miesiąca kalendarzowego, w którym minimum jeden ze współposiadaczy rachunku ukończył 65 lat.

LokatyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  1.

  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

  1.1

  Otwarcie rachunku

  jednorazowo

  0 zł

  1.2

  Prowadzenie rachunku

  miesięcznie

  0 zł

  1.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  1.4

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  0 zł

  1.5

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  0 zł

  2.

  PRZELEWY W ZŁ

  2.1

  Przelew na rachunek w innym banku:

  a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

  od każdego przelewu

  5 zł

  b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

  jednorazowo

  0 zł

  2.2

  Zlecenie telekomunikacyjne realizowane systemem SORBNET od każdego zlecenia

  od każdego zlecenia

  20 zł

  3.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

  3.1

  Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą korespondencyjną

  jednorazowo

  10 zł

  3.2

  Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą telefoniczną

  jednorazowo

  10 zł

  3.3

  Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu/ transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  3.4

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  3.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 1)

  za każdy przekaz

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

  4

  POZOSTAŁE USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  4.1

  Aktywacja usługi TELEKONTO

  4.2

  Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku)

  4.3

  Wpłata gotówkowa na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w placówkach Banku i placówkach pocztowych

  4.4

  Wypłata gotówkowa z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana w placówce Banku lub placówce pocztowej

  4.5

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej osobiście w placówce Banku

  1) Dotyczy wypłaty w zł.

Pocztowe Konto 500+Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowe Konto 500+

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowe Konto 500+

  1.

  Otwarcie/prowadzenie rachunku

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówkowa dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę

  1 wypłata w m-cu 0 zł,
  każda kolejna 5 zł

  3.

  Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każdy przelew

  0 zł

  4.

  Przelew zewnętrzny na rachunek prowadzony w innym banku 1)
  (w tym przelewy do ZUS lub US)

  za każdy przelew

  10 zł

  5.

  Zlecenie realizowane systemem SORBNET

  za każdy przelew

  20 zł

  6.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  7.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  8.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem Konsultanta 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  9.

  Stałe zlecenie płatnicze/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie/polecenie

  10 zł

  10.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  7 zł

  11.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  12.

  Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

   

   

   

  13.

  Sporządzenie odpisu: obrotów lub transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  14.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  15.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  jednorazowo

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  jednorazowo

  2 zł

  d) w formie papierowej

  jednorazowo

  5 zł

  16.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

         

  17.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  18.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  19.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  20.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  21.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

   

  1) We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez Konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego, Nowego Konta Oszczędnościowego lub Pocztowego Konta Oszczędnościowego.

  2) Usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi TELEKONTO. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku..

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

Pocztowe Konto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowe Konto Oszczędnościowe

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowe Konto Oszczędnościowe

  1.

  Otwarcie/prowadzenie rachunku

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówkowa dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę

  10 zł

  3.

  Przelew wewnętrzny (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku) 1)

  za każdy przelew

  1 przelew w m-cu 0 zł,
  każdy kolejny 10 zł

  4.

  Przelew zewnętrzny na rachunek prowadzony w innym banku 1)
  (w tym przelewy do ZUS lub US)

  za każdy przelew

  10 zł

  5.

  Przelew natychmiastowy w załotych na rachunek w innym bankurealizowany za pośrednictwem P24 lub Konsultanta

  za każdy przelew

  10 zł

  6.

  Zlecenie realizowane systemem SORBNET

  za każdy przelew

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A. 6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi TELEKONTO lub Pocztowy24 listem na adres korespondencyjny

  jednorazowo

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem Konsultanta 2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Stałe zlecenie płatnicze/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie/polecenie

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  15 zł

  12.

  Sporządzenie i przesłanie wyciągu:

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w Pocztowy 24, w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Sporządzenie odpisu: obrotów lub transakcji na rachunku

  za każdy odpis

  15 zł

  15.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na wspólny

  jednorazowo

  20 zł

  16.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  jednorazowo

  0 zł

  b) w formie sms

  jednorazowo

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  jednorazowo

  2 zł

  d) w formie papierowej

  jednorazowo

  5 zł

  17.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku 3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  18.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji Klienta na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  19.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  20.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  21.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  jednorazowo

  20 zł

  22.

  Dodatkowe usługi, za które Bank nie pobiera opłat:

  sprawdzenie salda w placówce Banku lub placówce pocztowej, zdefiniowanie, modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty, ustanowienie, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego, wydanie potwierdzenia dokonania operacji na koncie zleconej osobiście w placówce Banku lub placówce pocztowej w dniu wykonania tej operacji, doładowanie telefonu na kartę pre-paid.

   

  1) We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez Konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi TELEKONTO.Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają przelew do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  2) Usługa dostępna tylko dla Klientów posiadających hasło do usługi TELEKONTO dla ROR, Pocztowego Konta Firmowego, Nowego Konta Oszczędnościowego lub Pocztowego Konta Oszczędnościowego.

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconeg.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych. .

Karta płatnicza do kontaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta płatnicza

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

  Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

  Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus

  1.

  Opłata za kartę

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł

  0 zł

  0 zł lub 5 zł
  (opłata nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt.1.1)

  1.1.

  a) Minimalna wartość transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą, rozliczonych na rachunku w miesiącu porzedzającym naliczenie opłaty za kartę (obowiązuje do 30.09.2017r.)
  b) Suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym (obowiązuje od 01.10.2017r.)

  miesięcznie

  -

  -

  min. 300 zl, karty wydane do Pocztowego Konta Nestor - 200 zł

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  1 zł

  0 zł

  1 zł

  3.

  Wygenerowanie miniwyciągu w bankomacie sieci BZ WBK (lista do 10 ostatnich transakcji zrealizowanych kartą w ciągu ostatnich 2 miesięcy)

  za każdy miniwyciąg

  0 zł

  0 zł

  5 zł

  4.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie BZW BK

  za każdą zmianę

  0 zł

  0 zł

  1 zł

  5.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów krajowych1

  za każdą transakcję

  2 zł9)

  0 zł

  0 zł

  7.

  Pozostałe wypłaty gotówki na terenie kraju2

  za każdą transakcję

  2 zł

  0 zł

  5 zł

  8.

  Wypłata gotówki za granicą2

  za każdą transakcję

  1% min. 5 zł

  1% min. 5 zł

  1% min. 5 zł

  9. 

  Przewalutowanie na euro, kwoty transakcji dokonanej w walucie innej
  niż waluta rachunku i niż euro

  za każdą transakcję

   0 zł

  0 zł

  0 zł

  10.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą3

  miesięcznie (opłata pobierana z dołu, za każdą kartę na koniec miesiąca)

  5 zł

  5 zł

  5 zł

   1) Informacja o sieci bankomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.
  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włczeniu abonamentu bankomatowego.
  3) Włączenie lub wyłczenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) W okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.  opłata za wypłatę gotówki z bankomatów sieci PlanetCash dokonaną przy użyciu karty Mastercard wynosi 0 zł.

Naklejka płatnicza do kontaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Naklejka płatnicza do rachunku1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowe Konto Bez Ograniczeń, Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor,
  Konto Zawsze Darmowe, Pocztowe Konto Standard

  1.

  Opłata za naklejkę

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0,99 zł 

  2.

  Opłata za wydanie naklejki

  jednorazowo

  10 zł

  3.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do naklejki

  za każdy PIN

  5 zł

   

  1) Produkt dostępny od 1 marca 2017 r. 

Karta kredytowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowa Karta Kredytowa

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Opłata / prowizja

  1.

  Wydanie  karty kredytowej głównej 

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wydanie  karty kredytowej dodatkowej 

  jednorazowo

  0 zł

  3.

  Wznowienie karty kredytowej głównej/dodatkowej

  jednorazowo

  0 zł

  4.

  Obsługa karty kredytowej głównej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca - w ostatnim dniu miesiąca lub pierwszego dnia następnego miesiąca)

  4 zł

  5.

  Obsługa karty kredytowej dodatkowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca - w ostatnim dniu miesiąca lub pierwszego dnia następnego miesiąca)

  2 zł

  6.

  Wypłata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granicą

  za każdą operację

  3% min. 5 zł

  7.

  Przewalutowanie na euro kwoty operacji dokonanej w walucie innej niż złoty lub euro

  za każdą operację

  0 zł

  8.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  0 zł

  9.

  Wygenerowanie miniwyciągu w bankomacie sieci BZ WBK (miniwyciąg - lista do 10 ostatnich operacji zrealizowanych kartą w okresie ostatnich 2 miesięcy)

  za każdy miniwyciąg

  0 zł

  10.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci BZ WBK

  za każdą zmianę

  0 zł

  11.

  Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Użytkownika karty

  za każdy PIN

  0 zł

  12.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia automatycznej spłaty zadłużenia z ROR:

     

  a) w formie elektronicznej

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  4 zł

  13.

  Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub o terminowości regulowania należności związanych z używaniem karty kredytowej

  za każde zaświadczenie

  20 zł

  14.

  Opłata za przekroczenie limitu kredytowego

  jednorazowo
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu, za każdy cykl rozliczeniowy, w którym wystąpiło przekroczenie limitu)

  20 zł

  15.

  Telefoniczne powiadomienie Posiadacza o zaległościach w spłacie zadłużenia4)

  za każde powiadomienie

  5 zł 7)

  0 zł 8)

  16.

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 5)

  za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty

  nie więcej niż 18 zł 6) 7)

  0 zł 8)

     
  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.            
  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.            
  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.            
  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.            
  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.       

Operacje w obrocie dewizowymWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Operacje w obrocie dewizowym

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji/opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Przelew za granicę lub przelew w walucie obcej na rachunek w innym banku krajowym

  1.1

  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SWIFT

  jednorazowo

  0,25%, min. 25 zł, max.200 zł
  od kwoty przelewu

  1.2

  Przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SWIFT

  jednorazowo

  0,25%, min. 25 zł, max.200 zł
  od kwoty przelewu

  1.3

  Na rachunek w innym banku krajowym w systemie SEPA

  jednorazowo

  5 zł

  1.4

  Przelew transgraniczny (za granicę) za pośrednictwem systemu SEPA

  jednorazowo

  5 zł

  2.

  Przelew z zagranicy lub przelew w walucie obcej z innego banku krajowego w systemie SWIFT:

  a) na rachunki w Banku

  jednorazowo

  25 zł 1)

  b) na rachunki w innym banku

  jednorazowo

  0,25%, min 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu

  c) z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

  jednorazowo

  10 zł 1)

  3

  Operacje w systemie TARGET2

  3.1

  Przelew z zagranicy lub przelew z innego banku krajowego

  jednorazowo

  7 zł

  3.2

  Polecenie wypłaty za zagranicę lub przelew do innego banku krajowego

  jednorazowo

  15 zł

  4.

  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Klienta o otrzymaniu przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Klienta lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego

  jednorazowo

  25 zł

  5.

  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Klienta

  jednorazowo

  50 zł plus koszty innego Banku

  6.

  Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

  od każdego potwierdzenia

  10 zł

  7.

  Anulowanie lub zmiana dyspozycji przelewu w systemie SWIFT jeśli:

  a) przelew nie został jeszcze zrealizowany

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł

  b) przelew został już zrealizowany

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł plus koszty innego Banku

  8.

  Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Klienta

  od każdej reklamacji

  równowartość poniesionych kosztów innego Banku

  9.

  Komunikat SWIFT

  jednorazowo

  20 zł

  10.

  USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  10.1

  Przelew w walucie obcej na rachunek innego Klienta w ramach Banku

  10.2

  Przelew otrzymywany za pośrednictwem systemu SEPA

  1) Opłata nie dotyczy Klientów, których przelew z zagranicy jest mniejszy niż 30 EUR.

Pozostałe operacje i usługi bankowe Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pozostałe operacje i usługi bankowe

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Wydanie worka do monet

  jednorazowo

  (wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych) + 23 % podatek VAT

  2.

  Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta

  jednorazowo

  100 zł + 23 % podatek VAT

  2.1

  Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta:
  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.

  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc

  10 zł + 23 % podatek VAT

  2.2

  Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank

  miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych

  0,1 % jednak nie mniej niż 10 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT

  3.

  Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek: osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego

  jednorazowo 

  15 zł (opłata powiększona o 23% podatku VAT)

  4.

  Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki w innym banku

  od każdej wpłaty

  0,5 % nie mniej niż 10 zł

  5.

  Za wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy

  jednorazowo

  50 zł

  6.

  Poszukiwanie rachunków bankowych na nazwisko jednej osoby oraz udzielanie pisemnych informacji o wielkości salda w jednym oddziale 1)

  jednorazowo

  100 zł (opłata powiększona o 23% podatku VAT)

  7.

  Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów

  jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty

  5 zł

  8.

  Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:

   

  a) Klienta Banku2)

  jednorazowo

  15 zł

  b) osoby nie związanej z Bankiem

  jednorazowo

  20 zł

  9.

  Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)

  jednorazowo

  wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

  1) Opłat nie pobiera się: a) Od sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno- skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (Dz. U. Z 1997r. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego.

  2) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku.
KredytyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i Kredyt gotówkowy

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Prowizje i opłaty

  1.1

  Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  do 5% nie mniej niż 25 zł

  1.2

  Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty odnowienia

  1,5% nie mniej niż 25 zł

  1.3

  Podwyższenie kwoty kredytuw rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty podwyższenia

  do 1,5% nie mniej niż 20 zł

  1.4

  Udzielenie kredytu gotówkowego

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  do 25%

  1.5

  Opłaty za wydanie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii kopii: umowy/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  jednorazowo

  20 zł

  1.6

  Wyciąg z historii rachunku kredytowego, rachunku pożyczki

  każdorazowo

  50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy

  1.7

  Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt, umowy o pożyczkę

  jednorazowo

  130 zł

  2.

  Opłaty Windykacyjne

  2.1

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 1)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3) bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie/wezwanie do zapłaty

  0 zł 4)

  2.2

  Opłata za telefoniczne powiadomienie Klienta o zaległościach w spłacie kredytu, pożyczki 2)

  za każde powiadomienie

  5 zł 3)

  0 zł 4)

  3.

  Usługi za które Bank nie pobiera opłat

  3.1

  Wcześniejsza spłata kredytu / pożyczki

  3.2

  Wydanie na wniosek klienta harmonogramu

  3.3

  Udzielenie Gotówkowego kredytu restrukturyzacyjnego

  1) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i  informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia(zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.                        
  2) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Kredytobiorcy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.                        
  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.                        
  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

   

  Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Prowizja/ Opłata

  1.

  UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI

  1.1

  Udzielenie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  do 3,5%

  1.2

  Podwyższenie kwoty Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  od 1,0% do 3,5%, nie mniej niż 200 zł

  2.

  INNE CZYNNOŚCI

  2.1.

  Prolongata terminu spłaty kredytu/pożyczki (okres dłuższy niż 1 miesiąc)

  każdorazowo

  300 zł

  2.2

  Wydanie zaświadczenia/ opinii o spłacie kredytu/ pożyczki

  każdorazowo

  20 zł

  2.3

  Opłata za zmianę warunków Umowy na wniosek Klienta:

  a) zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki, skrócenie okresu kredytowania, odłączenie/zamiana kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, zmiana formy spłaty z rat równych na malejące

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  400 zł

  b) zmiana marży 5)

  od kwoty aktualnego zadłużenia

  0,5%, nie mniej niż 500 zł

  c) inna zmiana

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  200 zł

  2.4

  Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela odpisu: umowy/ planu spłaty/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  za każdy dokument

  50 zł, nie więcej niż 300 zł łącznie

  2.5

  Zawarcie umowy ugody

  od kwoty ugody

  do 2,0% nie mniej niż 200 zł

  2.6

  Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umową kredytu/ pożyczki.

  za każdy dokument

  18 zł

  2.7

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 2)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3 bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty.

  0 zł 4) 

  2.11

  Opłata za pakiet ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy)

  jednorazowo

  3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  2.12

  Opłata za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie "Assistance"

  jednorazowo

  0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
  lub
  0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy

  3.

  USŁUGI ZA KTÓRE BANK NIE POBIERA OPŁAT

  3.1

  Wcześniejsza spłata kredytu

  3.2

  Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/ Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego z dopłatami do oprocentowania/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  3.3

  Udzielenie Pocztowego kredytu hipotecznego restrukturyzacyjnego

  1) opłata pobierana wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu/pożyczki.

  2) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę w umówionym terminie raty kredytu/pożyczki lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego w wysokości powyżej 20 zł Bank przesyła Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy upomnienie listem poleconym oraz powiadamia listem polecownym o tym fakcie Poręczycieli (o ile występują). W przypadku braku spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym w upomnieniu, Bank wzywa Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli (o ile występują). Jeżeli Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości przekraczającej 20 zł i niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 22 lipca 2017 r.

  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 22 lipca 2017 r.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Pobierz taryfę

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 01.12.2017(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 30.11.2017(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 16.07.2017(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 26.03.2017(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 31.01.2017(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 30.09.2016(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 30.06.2016(.pdf)

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca do 3.06.2016(.pdf)