Produkty Banku Pocztowego

Konto w Porządku StartWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   


  0 zł  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu, w tym polecenie przelewu wewnętrznego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

   od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

   7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty
  Polskiej S.A.5)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.8

  Realizacja zlecenia stałego

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.9

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 6) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.10

  Realizacja polecenia zapłaty

  od każdego polecenia zapłaty

  0 zł

  3.

  WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI W ZŁOTYCH

  3.1

  Wpłata gotówki na rachunek płatniczy w placówce Banku lub placówce pocztowej

   za każdą wpłatę gotówki

  0 zł 

  3.2

  Wypłata gotówki  z rachunku płatniczego w placówce Banku lub placówce pocztowej

   

  za każdą wypłatę gotówki

   

  0 zł

  3.3

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  10 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI  ELEKTRONICZNEJ6)/ TELEFONICZNEJ6)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej6) listem na adres korespondencyjny

  za każde hasło

  7 zł

  4.2

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości
  elektronicznej6) SMS-em

  za każde hasło

  0 zł

  4.3

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej6) (konsultant)2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA 

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej, w placówce Banku lub placówce
  pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.4

  Sporządzenie odpisu wyciągu / zestawienia opłat / zestawienia transakcji płatniczych/ obrotów /
  potwierdzenia transakcji płatniczej

  za każdy dokument

  15 zł

  5.5

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym3)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż
  18 zł4)

  5.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  11 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego

  za każdy aneks

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  za każdą blokadę

  20 zł

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  -     Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  -     Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  -     Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  5) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  6) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Konto w PorządkuWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  -

  wydanie karty debetowej do rachunku płatniczego

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu, w tym polecenie przelewu wewnętrznego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.5)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.8

  Realizacja zlecenia stałego

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.9

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 6) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.10

  Realizacja polecenia zapłaty

  od każdego polecenia zapłaty

  0 zł

  3.

  WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI W ZŁOTYCH

  3.1

  Wpłata gotówki na rachunek płatniczy w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wpłatę gotówki

  0 zł

  3.2

  Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  0 zł

  3.3

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  10 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ6)/ TELEFONICZNEJ6)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej6) listem na adres korespondencyjny

  za każde hasło

  7 zł

  4.2

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości
  elektronicznej6) SMS-em

  za każde hasło

  0 zł

  4.3

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej6) (konsultant)2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej, w placówce Banku lub placówce
  pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.4

  Sporządzenie odpisu wyciągu / zestawienia opłat / zestawienia transakcji płatniczych/ obrotów /
  potwierdzenia transakcji płatniczej

  za każdy dokument

  15 zł

  5.5

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym3)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż
  18 zł4)

  5.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  11 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego

  za każdy aneks

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  za każdą blokadę

  20 zł

   

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  5) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  6) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Konto w Porządku PlusWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto w Porządku1)

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Plus

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)

   

  0 zł / 7,99 zł
  Opłata 7,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.2

  1.2

  Warunek zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku

  -

  wydanie karty debetowej do
  rachunku płatniczego lub
  miesięczny wpływ
  świadczenia z ZUS

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu, w tym polecenie przelewu wewnętrznego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej6) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)6)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  7 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.5)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej6) (konsultant)

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.8

  Realizacja zlecenia stałego

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.9

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej6) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  4 zł

  2.10

  Realizacja polecenia zapłaty

  od każdego polecenia zapłaty

  0 zł

  3.

  WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI W ZŁOTYCH

  3.1

  Wpłata gotówki na rachunek płatniczy w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wpłatę gotówki

  0 zł

  3.2

  Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  0 zł

  3.3

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  10 zł / 7zł

  7 zł - Bank w kolejnym
  miesiącu dokona zwrotu 3 zł, jeżeli w miesiącu, w
  którym nastąpiło pobranie
  opłaty 10 zł, rozliczono min.
  1 transakcję bezgotówkową
  kartą wydaną do rachunku

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ6)/ TELEFONICZNEJ6)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej6) listem na adres korespondencyjny

  za każde hasło

  7 zł

  4.2

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości
  elektronicznej6) SMS-em

  za każde hasło

  0 zł

  4.3

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej6) (konsultant)2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  5.3

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej, w placówce Banku lub placówce
  pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.4

  Sporządzenie odpisu wyciągu / zestawienia opłat / zestawienia transakcji płatniczych/ obrotów /
  potwierdzenia transakcji płatniczej

  za każdy dokument

  15 zł

  5.5

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym3)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż
  18 zł4)

  5.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  11 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku płatniczego

  za każdy aneks

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  za każdą blokadę

  20 zł

  1) Rachunek płatniczy z różnymi wariantami cenowymi, który przeznaczony jest dla poszczególnych grup wiekowych Posiadacza:

  - Konto w Porządku Start – wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 25 lat,

  - Konto w Porządku – wyłącznie dla osób w wieku od 26 do 64 lat,

  - Konto w Porządku Plus – wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek 65 lat i więcej.

  W przypadku rachunków indywidualnych, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu w którym Posiadacz spełnił kryterium wieku, Posiadacza obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku Posiadacza.

  W przypadku rachunków wspólnych, Współposiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego wg wieku młodszego Posiadacza. Począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym obaj Posiadacze spełnili kryterium wieku, Posiadaczy obowiązują opłaty i prowizje określone dla wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku obu Posiadaczy. W każdym przypadku Posiadacze mogą zdecydować o wyborze wariantu cenowego odpowiedniego dla wieku starszego Posiadacza.

  Szczegółowe zasady otwierania i prowadzenia rachunku płatniczego znajdują się w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych w Banku Pocztowym S.A.

  2) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  5) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  6) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

Pocztowy Rachunek PodstawowyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pocztowy Rachunek Podstawowy

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Pocztowy Rachunek Podstawowy

  1.

  PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

  1.1

  Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego

  miesięcznie
  (opłata pobierana
  na początku
  kolejnego miesiąca)


  0 zł

  2.

  POLECENIA PRZELEWU, ZLECENIA STAŁE I POLECENIA ZAPŁATY

  2.1

  Polecenie przelewu, w tym polecenie przelewu wewnętrznego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej5) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej5) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej 5)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) placówkę Banku/drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.3

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej (mobilnej)5)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości elektronicznej / usługę bankowości telefonicznej5) (IVR)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  c) usługę bankowości telefonicznej (konsultant)5)

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  2.4

  Polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej5)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  b) usługę bankowości telefonicznej5) (konsultant)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  c) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.4)

  2.6

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  2.7

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej5)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną/ usługę bankowości telefonicznej5) (konsultant)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.8

  Realizacja zlecenia stałego

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.9

   

   

  Złożenie/ modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty dłużnika, realizowane przez:

  a) usługę bankowości elektronicznej5) (tylko zawieszenie i odwołanie)

  od każdego zlecenia

  0 zł

  b) placówkę Banku lub placówkę pocztową/ drogą korespondencyjną

  od każdego zlecenia

  0 zł

  2.10

  Realizacja polecenia zapłaty

  od każdego polecenia zapłaty

  0 zł

  3.

  WYPŁATY I WPŁATY GOTÓWKI W ZŁOTYCH

  3.1

  Wpłata gotówki na rachunek płatniczy w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wpłatę gotówki

  0 zł

  3.2

  Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w placówce Banku lub placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  0 zł

  3.3

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każdą wypłatę i dostarczenie gotówki

  7 zł

  4.

  USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ5)/ TELEFONICZNEJ5)

  4.1

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej5) listem na adres korespondencyjny

  za każde hasło

  0 zł

  4.2

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości
  elektronicznej5) SMS-em

  za każde hasło

  0 zł

  4.3

  Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej5) (konsultant)3)

  za każde zapytanie

  0 zł

  5.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU PŁATNICZEGO, ODPISY, POWIADOMIENIA, UPOMNIENIA, ZESTAWIENIA

  5.1

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.2

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.3

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej, w placówce Banku lub placówce
  pocztowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  5.4

  Sporządzenie odpisu wyciągu / zestawienia opłat / zestawienia transakcji płatniczych/ obrotów /
  potwierdzenia transakcji płatniczej

  za każdy dokument

  15 zł

  5.5

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku płatniczym1)

  za każde upomnienie/ wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane

  nie więcej niż
  18 zł2)

  5.6

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  7 zł

  6.

  INNE

  6.1

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku płatniczego

  za każde ustanowienie/odwołanie

  7 zł

  6.2

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  6.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku6) płatniczego

  za każdy aneks

  20 zł

  6.4

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  6.5

  Zastrzeżenie formularzy płatniczych

  za każde zastrzeżenie

  7 zł

  6.6

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza rachunku dotyczącej blokady środków na rachunku płatniczym

  za każdą blokadę

  20 zł


  1) Jako zadłużenie na rachunku płatniczym Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.
  2)Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  3) Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku płatniczym (np. składają polecenia przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o
  saldo rachunku płatniczego z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunk

  4) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  5) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie

   6) Z wyjątkiem zmiany wariantu z Pocztowego Rachunku Podstawowego na inny rachunek płatniczy w ofercie Banku

LokatyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

  1.

  OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW, UDOSTĘPNIANIE USŁUG

  1.1

  Otwarcie rachunku

  jednorazowo

  0 zł

  1.2

  Prowadzenie rachunku

  miesięcznie

  0 zł

  1.3

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku

  za każdy aneks

  20 zł

  1.4

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  11 zł

  1.5

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  2.

  ZWROT ŚRODKÓW Z LOKATY W FORMIE POLECENIA PRZELEWU W ZŁ

  2.1

  Polecenie przelewu na rachunek w innym banku:

  a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

  b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.2

  Polecenie przelewu SEPA:

   

   

   

  a) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych

  od każdego polecenia przelewu

  5 zł

   

  b) z rachunku terminowych lokat oszczędnościowych, zakładanych przez www (kapitał + odsetki)

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  2.3

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  od każdego polecenia przelewu

  20 zł

  3.

  WYCIĄGI Z RACHUNKU, ODPISY, POTWIERDZENIA I INNE

  3.1

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na  rachunku zleconej drogą korespondencyjną

  od każdego potwierdzenia

  10 zł

  3.2

  Wydanie na wniosek Posiadacza potwierdzenia dokonania operacji na rachunku zleconej drogą telefoniczną

  od każdego potwierdzenia

  10 zł

  3.3

  Sporządzenie odpisu obrotów/ wyciągu

  za każdy odpis

  15 zł

  3.4

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  za każdą blokadę

  20 zł

  3.5

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku 1)

  za każdy przekaz

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki

   

  1) Dotyczy wypłaty w zł.

Konto OszczędnościoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Konto Oszczędnościowe

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto Oszczędnościowe

  1.

  Otwarcie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  jednorazowo

  0 zł

  1.1

  Prowadzenie rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  miesięcznie

  0 zł

  2.

  Wypłata gotówki dokonywana w placówce Banku / placówce pocztowej

  za każdą wypłatę gotówki

  10 zł

  3.

  Polecenie przelewu wewnętrznego (pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Banku)1)

  za każde polecenie przelewu

  pierwsze polecenie przelewu w m-cu 0zł, każde kolejne 10zł

  4.

  Polecenie przelewu na rachunek prowadzony w innym banku1) oraz polecenie przelewu SEPA

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  5.

  Polecenie przelewu natychmiastowego w złotych na rachunek w innym banku realizowany za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej lub usługi bankowości telefonicznej7) (konsultant)

  za każde polecenie przelewu

  10 zł

  6.

  Polecenie przelewu realizowane systemem SORBNET

  za każde polecenie przelewu

  20 zł

  7.

  Przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku płatniczego (oszczędnościowego)

  od każdego przekazu

  7 zł plus poniesiony przez Bank koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej S.A.6)

  8.

  Wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej7), listem na adres korespondencyjny

  za każde hasło

  7 zł

  9.

  Zapytanie o saldo za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej7) (konsultant)2)

  za każde zapytanie

  7 zł

  10.

  Zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  za każde wykonane zlecenie stałe/polecenie zapłaty

  10 zł

  11.

  Dostarczenie Posiadaczowi gotówki pod wskazany adres na podstawie jednorazowego lub cyklicznego zlecenia wypłaty

  za każde dostarczenie

  15 zł

  12.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie przed 20.12.2018 r.):

  a) miesięcznego w formie elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  b) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych od 1 lipca 2015 r.

  za każdy wyciąg

  7 zł

  c) miesięcznego w formie papierowej – dla rachunków otwartych przed 1 lipca 2015 r.

  za każdy wyciąg

  5 zł

  d) kwartalnego w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  13.

  Wygenerowanie wyciągu w usłudze bankowości elektronicznej

  za każdy wyciąg

  0 zł

  14.

  Wyciągi z rachunku płatniczego (dotyczy Posiadaczy, którzy zawarli umowę lub dokonali wyboru formy wyciągu w okresie od 20.12.2018 r.):

   

  a) Udostępnienie wyciągu w placówce Banku lub placówce pocztowej w formie papierowej

  za każdy wyciąg

  0 zł

   

  b) Dostarczenie wyciągu miesięcznego na adres e-mail

  za każdy wyciąg

  0 zł

  15.

  Dostarczenie wyciągu miesięcznego w formie papierowej na adres korespondencyjny

  za każdy wyciąg

  7 zł

  16.

  Sporządzenie odpisu wyciągu / zestawienia opłat / zestawienia transakcji płatniczych / obrotów / potwierdzenie transakcji płatniczej

  za każdy dokument

  15 zł

  17.

  Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku płatniczego

  za każdy aneks

  20 zł

  18.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia płatniczego:

  a) w formie elektronicznej (email)

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  5 zł

  19.

  Pisemne upomnienie dotyczące powstania zadłużenia na rachunku3)

  za każde upomnienie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie

  nie więcej niż 18 zł 5)

  20.

  Ustanowienie/odwołanie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

  za każde ustanowienie/odwołanie

  11 zł

  21.

  Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa

  za każde ustanowienie/odwołanie

  9 zł

  22.

  Wydanie dokumentów płatniczych i/lub kopert

  za każdą przesyłkę

  7 zł

  23.

  Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Posiadacza dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym

  za każdą blokadę

  20 zł

   

  1We wszystkich kanałach, z zastrzeżeniem, że przez usługę bankowości telefonicznej za pośrednictwem konsultanta lub IVR usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej.

  2) Usługa dostępna tylko dla Posiadaczy posiadających hasło do usługi bankowości telefonicznej. Opłata nie dotyczy Posiadaczy, którzy wraz z zapytaniem o saldo składają dyspozycję dotyczącą operacji na rachunku (np. zlecają polecenie przelewu do realizacji, składają zlecenie stałe, zakładają lokatę, itp.). Opłata nie jest pobierana w przypadku zapytania o saldo rachunku z zajęciem środków przez komornika lub inną instytucję upoważnioną do zajęcia środków na rachunku.

  3) Jako zadłużenie na rachunku Bank przyjmuje przekroczenie stanu wolnych środków lub niespłacenie przez Posiadacza/Współposiadaczy w umówionym terminie należnych zobowiązań wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Po wystąpieniu zadłużenia w wysokości minimum 30 zł Bank przesyła Posiadaczowi/ Współposiadaczom upomnienie jednorazowo listem poleconym.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza/Współposiadaczy upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  6) Cennik Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej www.poczta-polska.pl oraz w placówkach pocztowych.

  7) Nazwy handlowe serwisów internetowych, aplikacji mobilnej i usługi bankowości telefonicznej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

Karta debetowa - karta z logo Poczty Polskiej, karta CaritasWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta debetowa - karta z logo Poczty Polskiej, karta Caritas

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Konto w Porządku Start

  Konto w Porządku

  Konto w Porządku Plus

  Pocztowy Rachunek Podstawowy

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł / 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  0 zł9)

  1.1.

  Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie

  -

  min. 300 zł

  min. 300 zł

  -

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  2 zł

  2 zł

  2 zł

  1 zł

  3.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  4.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty debetowej korespondencyjnie

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej10)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju2)

  za każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0zł

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach2) na terenie państw EOG11)

  z każdą transakcję

  1 zł

  2 zł

  2 zł

  0 zł

  9.

  Wypłata gotówki w bankomatach2) za granicą poza EOG11)

  za każdą transakcję

  2%, min. 5zł

  2%, min. 5zł

  2%, min. 5zł

  1%, min. 5zł

  10.

  Wypłata gotówki w ramach usługi cashback na terenie kraju

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  11.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) w kraju i na
  terenie państw EOG11)

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  12.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza EOG11)

  za każdą transakcję

  1%, min. 5zł

  1%, min. 5zł

  1%, min. 5zł

  0 zł

  13.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą3)

  za każdą transakcję

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  14.

  Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju 1)

  za każdą transakcję

  0,5%
  min. 1zł

  0,5%
  min. 1zł

  0,5%
  min. 1zł

  0,5%
  min. 1zł

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.

  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu bankomatowego.

  3) Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) Do Pocztowego Rachunku Podstawowego wydawana jest karta Mastercard co-brand z logo Poczty Polskiej.

  10) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

  11) Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego wchodzą Kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein

Karta debetowa - karta wirtualna Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta debetowa - karta wirtualna

  L.p.

  Rodzaj Czynności /Usługi

  Tryb pobierania opłaty /prowizji

  Opłata / prowizja 

  Konto w Porządku Start Konto w Porządku, Konto w Porządku Plus, Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor, Pocztowe Konto Bez Ograniczeń Pocztowe Konto Zawsze Darmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  4,99 zł

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie 4)

  za każde sprawdzenie

  2 zł

  3.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej 1)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  4.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju 1) i 4)

  za każdą transakcję

  0 zł

  5.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju 4)

  za każdą transakcję

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki w bankomatach na terenie państw EOG 3) i 4)

  za każdą transakcję

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w bankomatach za granicą poza EOG 3) i 4)

  za każdą transakcję

  0 zł

  8.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) w kraju i na

  terenie państw EOG 3) i 4)

  za każdą transakcję

  0 zł

  9.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza EOG 3) i 4)

  za każdą transakcję

  1% min. 5 zł

   

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 52 3499 499. 

  2) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

  3) Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego wchodzą Kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

  4) Dotyczy urządzeń, które nie wymagają wprowadzenia fizycznej karty oraz udostępniają możliwość wykonania takiej operacji poprzez zbliżenie nośnika z zainstalowanym portfelem cyfrowym.

Karta kredytowaWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta kredytowa

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Opłata / prowizja

  1.

  Wydanie  karty kredytowej głównej 

  jednorazowo

  0 zł

  2.

  Wydanie  karty kredytowej dodatkowej 

  jednorazowo

  0 zł

  3.

  Wznowienie karty kredytowej głównej/dodatkowej

  jednorazowo

  0 zł

  4.

  Obsługa karty kredytowej głównej

  miesięcznie
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu)

  4 zł

  5.

  Obsługa karty kredytowej dodatkowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu)

  2 zł

  6.

  Wypłata gotówki z bankomatów i w terminalach POS na terenie kraju i za granicą

  za każdą operację

  3% min. 5 zł

  7.

  Przewalutowanie na euro kwoty operacji dokonanej w walucie innej niż złoty lub euro

  za każdą operację

  0 zł

  8.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  0 zł

  9.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  0 zł

  10.

  Wygenerowanie nowego PIN na wniosek Użytkownika karty

  za każdy PIN

  0 zł

  11.

  Sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie realizacji zlecenia automatycznej spłaty zadłużenia z rachunku płatniczego oszczędnościowo - rozliczeniowego (ROR)

     

  a) w formie elektronicznej

  za każde powiadomienie

  0 zł

  b) w formie sms

  za każde powiadomienie

  0,20 zł

  c) telefonicznie

  za każde powiadomienie

  2 zł

  d) w formie papierowej

  za każde powiadomienie

  4 zł

  12.

  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku karty kredytowej -  o wysokości zadłużenia  lub o terminowości regulowania należności związanych z używaniem karty kredytowej

  za każde zaświadczenie

  20 zł

  13.

  Opłata za przekroczenie limitu kredytowego

  jednorazowo
  (opłata pobierana w dniu wystawienia Wyciągu, za każdy cykl rozliczeniowy, w którym wystąpiło przekroczenie limitu)

  20 zł

  14.

  Telefoniczne powiadomienie Posiadacza o zaległościach w spłacie zadłużenia4)

  za każde powiadomienie

  5 zł 7)

  0 zł 8)

  15.

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 5)

  za każde upomnienie/wezwanie bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty

  nie więcej niż 18 zł 6) 7)

  0 zł 8)

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.            
  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.          

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.      

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.       

Operacje w obrocie dewizowymWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Operacje w obrocie dewizowym

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji/opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Polecenie przelewu SWIFT zlecane w placówkach Banku

  od każdego polecenia przelewu

  0,25%, min. 25 zł, max. 200 zł
  od kwoty przelewu

  2.


   

  Polecenie przelewu SWIFT otrzymane z innego banku :

  a) na rachunki w Banku

  od każdego polecenia przelewu

  25 zł1)

  b) z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

  od każdego polecenia przelewu

  10 zł1)

  3.

  Polecenie przelewu w systemie TARGET2 otrzymane z innego banku

  3.1

  Polecenie przelewu z zagranicy lub polecenie przelewu z innego banku krajowego

  od każdego polecenia przelewu

  0 zł

  4.

  Telefoniczne/telefaxowe powiadomienie Posiadacza o otrzymaniu polecenia przelewu na jego rzecz – na podstawie stałej dyspozycji Posiadacza lub dyspozycji wynikającej z komunikatu płatniczego

  od każdego powiadomienia

  25 zł

  5.

  Poszukiwanie wpływu na pisemne zlecenie Posiadacza

  każdorazowo

  50 zł plus koszty innego Banku

  6.

  Wydanie potwierdzenia wykonania polecenia przelewu

  od każdego potwierdzenia

  10 zł

  7.

  Anulowanie lub zmiana dyspozycji polecenia przelewu SWIFT jeśli:

  a) polecenie przelewu nie zostało jeszcze zrealizowane

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł

  b) polecenie przelewu zostało już zrealizowane

  od każdej złożonej dyspozycji

  50 zł plus koszty innego Banku

  8.

  Postępowanie wyjaśniające (reklamacja) – na zlecenie Posiadacza

  od każdej reklamacji

  50 zł plus równowartość poniesionych kosztów innego banku

  9.

  Komunikat SWIFT

  jednorazowo

  20 zł

   

  1)  Opłata nie dotyczy Posiadaczy, których kwota otrzymanego polecenia przelewu SWIFT  jest mniejsza niż 30 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Pozostałe operacje i usługi bankowe Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Pozostałe operacje i usługi bankowe

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Wydanie worka do monet

  jednorazowo

  (wg cen zakupu + 20% z tyt. kosztów manipulacyjnych) + 23 % podatek VAT

  2.1

  Przechowywanie depozytu przyjętego na zlecenie Klienta:
  UWAGA ! Opłata nie dotyczy depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp.

  miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc

  10 zł + 23 % podatek VAT

  2.2

  Przechowywanie depozytu wartościowego, przyjętego na zlecenie Klienta, w postaci papierów wartościowych emitowanych przez Bank

  miesięcznie od wartości nominalnej papierów wartościowych

  0,1 % jednak nie mniej niż 10 zł, za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania + 23% podatek VAT

  3.

  Wpłata gotówki osób fizycznych na rachunki w innym banku

  od każdej wpłaty

  0,5% nie mniej niż 10 zł

  4.

  Za wydanie na życzenie Klienta pisma o charakterze prawnym, zaświadczenia, które nie zostało określone w innych punktach Taryfy

  za każde pismo

  50 zł

  5.

  Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,  uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek: osoby  poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego

  za każdą informację

  20 zł (opłata zawiera 23% podatku VAT)

  6.

  Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,  uzyskanej przez Bank Pocztowy S.A. na wniosek podmiotów uprawnionych wymienionych w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a, c-h, l-ł, p oraz v Prawa bankowego, chyba , że podmioty te podlegają wyłączeniu na podstawie art. 110 Prawa bankowego.

  za każdą informację

  30 zł (opłata zawiera 23% podatku VAT)

  7.

  Weryfikacja dokumentów potwierdzających zgodność z prawem dewizowym wpłat na rachunki bankowe w walutach wymienialnych nierezydentów

  jednorazowo od jednego dokumentu potwierdzającego każdy indywidualny tytuł wpłaty

  5 zł

  8.

  Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów:

   

  a) Klienta Banku1)

  za każde zastrzeżenie

  15 zł

  b) osoby nie związanej z Bankiem

  za każde zastrzeżenie

  20 zł

  9.

  Wydanie kserokopii dokumentów

  za każdy dokument

  10 zł

  10.

  Wydanie zaświadczenia o stanie lokat Klienta

  za każde zaświadczenie

  13 zł

  11.

  Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem (w zależności od usługi dodatkowej może przy opłacie wystąpić 23% podatek VAT)

  za każdą usługę

  wg rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 10 zł

  12.

  Wydanie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (RODO).

  za każdy dokument

  1 dokument w kwartale 0 zł,
   każdy kolejny 50 zł

   

  1) Osoba fizyczna, która posiada rachunek/produkt lub jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku/produktu w Banku.

KredytyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Kredyt w rachunku płatniczym (oszczędnościowo-rozliczeniowym) i Kredyt gotówkowy

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Opłata/prowizja

  1.

  Prowizje i opłaty

  1.1

  Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  2% nie mniej niż 60 zł

  1.2

  Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty odnowienia

  1,5% nie mniej niż 25 zł5

  2% nie mniej niż 60 zł6

  1.3

  Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym

  jednorazowo od kwoty podwyższenia

  do 1,5% nie mniej niż 20 zł5

  2% nie mniej niż 60 zł6

  1.4

  Udzielenie kredytu gotówkowego

  jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

  do 25%2)

  1.5

  Opłaty za wydanie różnego rodzaju zaświadczeń, opinii kopii: umowy/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  jednorazowo

  20 zł

  1.6

  Wyciąg z historii rachunku kredytowego, rachunku pożyczki

  każdorazowo

  50 zł za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy

  1.7

  Sporządzenie aneksu do umowy o kredyt, umowy o pożyczkę

  jednorazowo

  130 zł

  2.

  Opłaty Windykacyjne

  2.1

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia1)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3) bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie/wezwanie do zapłaty

  0 zł 4)

   

  1) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.                        

  2) Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego, pobierana jednorazowo, uzależniona od klasy ryzyka, kwoty kredytu, posiadanego ubezpieczenia oraz kanału dystrybucji.                    

  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.                        

  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  5) Obowiązuje dla umów zawartych do 9 maja 2021 r.

  6) Obowiązuje dla umów zawartych od 10 maja 2021 r.

   

  Kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne

  L.p.

  Rodzaj czynności/usługi

  Tryb pobierania prowizji / opłat

  Prowizja/ Opłata

  1.

  UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI

  1.1

  Udzielenie Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  1%10)

  2%11)

  1.2

  Udzielenie Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  2%

  1.3

  Podwyższenie kwoty Pocztowego Kredytu Mieszkaniowego/Pocztowej Pożyczki Hipotecznej/Pocztowego Kredytu Konsolidacyjnego

  od kwoty udzielonego kredytu/podwyższenia

  od 1,0% do 3,5%, nie mniej
  niż 200 zł5)


  3% nie mniej niż 200 zł 6)

  2.

  INNE CZYNNOŚCI

  2.1.

  Prolongata terminu spłaty kredytu/pożyczki (okres dłuższy niż 1 miesiąc)

  każdorazowo

  300 zł

  2.2

  Wydanie zaświadczenia/ opinii o spłacie kredytu/ pożyczki

  każdorazowo

  20 zł

  2.3

  Opłata za zmianę warunków Umowy na wniosek Klienta:

  a) zmiana zabezpieczenia kredytu/pożyczki, skrócenie okresu kredytowania, odłączenie/zamiana kredytobiorcy/pożyczkobiorcy, zmiana formy spłaty z rat równych na malejące

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  400 zł

  b) zmiana marży 5)

  od kwoty aktualnego zadłużenia

  0,5%, nie mniej niż 500 zł

  c) inna zmiana

  jednorazowo,
  od każdego aneksu

  200 zł

  2.4

  Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy, Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela odpisu: umowy/ planu spłaty/ aneksu umowy kredytu/pożyczki

  za każdy dokument

  50 zł, nie więcej niż 300 zł łącznie

  2.5

  Zawarcie umowy ugody

  od kwoty ugody

  do 2,0% nie mniej niż 200 zł

  2.6

  Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów, zgodnie z Umową kredytu/ pożyczki.

  za każdy dokument

  18 zł

  2.7

  Pisemne upomnienie/wezwanie do zapłaty dotyczące przeterminowanego zadłużenia 2)

  opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego

  nie więcej niż 18 zł 3 bez względu na liczbę adresatów, do których jest kierowane upomnienie /wezwanie do zapłaty.

  0 zł 4) 

  2.8

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy8)

  jednorazowo

  1,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,08333% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 12 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  2.9

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków oraz utraty pracy9)

  jednorazowo

  0,80% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,0667% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 12 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  2.10

  Opłata za pakiet ubezpieczeń w zakresie ryzyka śmierci, trwałej i całkowitej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwych wypadków, poważnego zachorowania oraz utraty pracy

  jednorazowo

  3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,08400% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  3.0

  Opłata za pakiet ubezpieczeń (na życie, od utraty pracy, od trwałej i całkowitej niezdolności do pracy)7)

  jednorazowo

  3,0% kwoty kredytu/pożyczki za pierwsze 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej

  0,0755% od salda zadłużenia kredytu/pożyczki miesięcznie po pierwszych 36 miesiącach ochrony ubezpieczeniowej

  4.0 Opłata za ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie "Assistance"                                jednorazowo 0,08% sumy ubezpieczenia za okres 12 miesięcy
  lub
  0,22% sumy ubezpieczenia za okres 36 miesięcy

   

  1) Opłata pobierana wyłącznie w ciągu pierwszych 5 lat od daty uruchomienia pierwszej transzy kredytu/pożyczki.

  2) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Kredytobiorcę w umówionym terminie raty kredytu lub jej części, a także innych należności wynikających z Umowy w tym opłat i prowizji. Jeżeli Kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i  informuje Kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia(zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy) oraz powiadamia o opóźnieniu w spłacie listem poleconym Poręczycieli. W przypadku przyjęcia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na  warunkach uzgodnionych przez Bank i Kredytobiorcę. W przypadku odrzucenia wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje , że Bank wzywa Kredytobiorcę do zapłaty długu listem poleconym z jednoczesnym powiadomieniem w tej samej formie Poręczycieli. Jeżeli Kredytobiorca nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej  kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Kredytobiorcy po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  3) Obowiązuje dla umów zawartych przed 22 lipca 2017 r.

  4) Obowiązuje dla umów zawartych od 22 lipca 2017 r.

  5) Obowiązuje dla umów  zawartych na postawie wniosków o kredyt złożonych do 05 marca 2018 r.

  6) Obowiązuje dla umów  zawartych na postawie wniosków o kredyt złożonych od 06 marca 2018 r.  do 31 lipca 2019 r. oraz od 13 lipca  2020 r.

  7) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych przed 1 października 2017 r.

  8) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych na postawie formularzy weryfikacyjnych złożonych przed 01 sierpnia 2019 r.

  9) Obowiązuje dla umów ubezpieczenia zawartych na postawie formularzy weryfikacyjnych złożonych od 01 sierpnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.
  10) Obowiązuje dla formularzy weryfikacyjnych  (w tym wniosków o kredyt) złożonych do 12 lipca 2020 r.

  11) Obowiązuje dla formularzy weryfikacyjnych  (w tym wniosków o kredyt) złożonych od 13 lipca 2020 r.

Powiadamianie SMS Serwis SMSWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Naklejka płatnicza do rachunku

  L.p.

  Rodzaje Pakietu

  Opłata miesięczna     
  za pakiet

  Opłata za dodatkowe powiadomienie

  1.

  PAKIET SMS

  0 zł

  -

  2.

  PAKIET 15 SMS

   2,49 zł

  0,20 zł/SMS

  3.

  PAKIET 40 SMS

   4,99 zł

  0,20 zł/SMS

Karta debetowa - karta z logo Poczty Polskiej, karta Caritas - Konta wycofane z ofertyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Karta debetowa - karta z logo Poczty Polskiej, karta Caritas - Konta wycofane z oferty

  L.p.

  Rodzaj Czynności/ Usługi

  Tryb pobierania opłaty/prowizji

  Bliskie Konto Pocztowe, Pocztowe Konto Aktywny Nestor

  Pocztowe Konto Bez Ograniczeń

  Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, Pocztowe Konto Standard, Pocztowe Konto Nestor, Pocztowe Konto Plus

  1.

  Obsługa karty debetowej

  miesięcznie
  (opłata pobierana po zakończeniu miesiąca)

  0 zł 

  0 zł

  0 zł lub 6,99 zł
  (opłata 6,99 zł nie jest pobierana w przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 1.1)

  1.1.

  Suma kwot transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, w tym transgranicznych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych

  miesięcznie

  -

  -

  karty wydane do Pocztowego Konta Nestor - min 100 zł, pozostałe konta - min. 300 zł

  2.

  Sprawdzenie salda w bankomacie

  za każde sprawdzenie

  2 zł

  0 zł

  2 zł

  3.

  Zmiana numeru PIN w bankomacie

  za każdą zmianę

  1 zł

  1 zł

  1 zł

  4.

  Wydanie kolejnego numeru PIN do karty debetowej korespondencyjnie

  od każdy PIN

  5 zł

  5 zł

  5 zł

  5.

  Nadanie/zmiana numeru PIN do karty w usłudze bankowości elektronicznej10)

  za każde nadanie/zmianę

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  6.

  Wypłata gotówki we wskazanych sieciach bankomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  2 zł

  0 zł

  0 zł

  7.

  Wypłata gotówki w pozostałych urządzeniach na terenie kraju2)

  za każdą transakcję

  2 zł

  0 zł

  5 zł

  8.

  Wypłata gotówki w bankomatach2) na terenie państw EOG11)

  z każdą transakcję

  2 zł

  0 zł

  5 zł

  9.

  Wypłata gotówki w bankomatach2) za granicą poza EOG11)

  za każdą transakcję

  2%, min. 5 zł

  2%, min. 5 zł

  2%, min. 5 zł

  10.

  Wypłata gotówki w ramach usługi cashback na terenie kraju

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  11.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) w kraju i na
  terenie państw EOG11)

  za każdą transakcję

  0 zł

  0 zł

  0 zł

  12.

  Transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza EOG11)

  za każdą transakcję

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  1%, min. 5 zł

  13.

  Abonament na bezprowizyjne wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą3)

  za każdą transakcję

  6,5 zł

  6,5 zł

  6,5 zł

  14.

  Wpłata gotówki we wskazanych sieciach wpłatomatów na terenie kraju1)

  za każdą transakcję

  0,5%
  min. 1 zł

  0,5%
  min. 1 zł

  0,5%
  min. 1 zł

  1) Informacja o sieci bankomatów i wpłatomatów jest dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem Infolinii pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.

  2) Opłata za wypłatę gotówki w bankomacie nie jest pobierana od transakcji rozliczonych po włączeniu abonamentu bankomatowego.

  3) Dotyczy punktu 6-9 w ustępie I. KARTA PŁATNICZA DO RACHUNKU. Włączenie lub wyłączenie abonamentu bankomatowego następuje z końcem miesiąca. Opłata nie jest pobierana za karty nie aktywowane.

  4) W przypadku realizacji więcej niż jednego powiadomienia, opłata jest naliczana nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Bank pobiera nie więcej niż 3 opłaty za monit telefoniczny przy jednej zaległości. Bank nie pobiera opłaty, jeśli w tym samym dniu zostało wysłane do Posiadacza upomnienie/wezwanie do spłaty zadłużenia.

  5) Jako zadłużenie przeterminowane Bank przyjmuje zadłużenie powstałe w wyniku niespłacenia przez Posiadacza w umówionym terminie wymaganej kwoty spłaty lub jej części. Po wystąpieniu zadłużenia przeterminowanego Bank wysyłając upomnienie listem poleconym wzywa Posiadacza do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i informuje Posiadacza o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia (zmianę określonych w Umowie warunków lub terminów spłaty zadłużenia, jeżeli ta zmiana jest uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Posiadacza). W przypadku przyjęcia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia przez Bank, odbywa się ona na warunkach uzgodnionych przez Bank i Posiadacza. W przypadku odrzucenia wniosku Posiadacza o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje Posiadaczowi, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację. Brak spłaty zadłużenia przeterminowanego zgodnie z treścią i w terminie wskazanym wyżej lub brak podstaw do przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia, powoduje, że Bank wzywa Posiadacza do zapłaty długu listem poleconym. Jeżeli Posiadacz nie uregulował zadłużenia przeterminowanego w terminach wskazanych w wezwaniu do zapłaty, Bank wysyła powtórne wezwanie do zapłaty. Spłata wymaganej kwoty zadłużenia wynikającego z upomnienia powoduje zaniechanie wysłania wezwania. Powtórne wezwanie do zapłaty wysyłane jest do Posiadacza po 64 dniu od wystąpienia zaległości niespłaconej w terminie wskazanym w poprzednim wezwaniu do zapłaty.

  6) Opłata na podstawie skalkulowanych i rzeczywiście poniesionych przez Bank kosztów obejmująca: przygotowanie pisma i jego wydruk, koszty związane z monitorowaniem terminowości i obsługą spłaty zadłużenia oraz koszt listu poleconego.

  7) Obowiązuje dla umów zawartych przed 11 marca 2016 r.

  8) Obowiązuje dla umów zawartych od 11 marca 2016 r.

  9) Do Pocztowego Rachunku Podstawowego wydawana jest karta Mastercard co-brand z logo Poczty Polskiej.

  10) Nazwy handlowe serwisów internetowych i aplikacji mobilnej oraz zakres ich funkcjonalności Bank udostępnia w Komunikacie.

  11) Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego wchodzą Kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia i Lichtenstein.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Pobierz taryfę

 •  

  Taryfa Opłat i Prowizji obowiązująca od 18 marca 2022 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Start obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto w Porządku Plus obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Pocztowy Rachunek Podstawowy obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)

 •  

  Dokument dotyczący opłat - Konto Oszczędnościowe obowiązujący od 1 września 2021 r.(.pdf)