Ubezpieczenie OC

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, w tym również te wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku oraz w czasie zatrzymania i postoju. Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.

 

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ubezpieczeniowy reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Ubezpieczenie AC

Jak działa ubezpieczenie?


Ubezpieczenie autocasco (AC) zabezpiecza właściciela pojazdu przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu lub elementów jego wyposażenia.  


Co możesz ubezpieczyć?


Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • samochód osobowy,
 • samochód ciężarowy o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Zakres ubezpieczenia


Ubezpieczenie może być zawarte w jednym z dwóch wariantów:
1.    MINICASCO – obejmujący ryzyko wystąpienia szkody całkowitej (szkoda rozliczana wg wariantu kosztorysowego)
2.    MAXICASCO – obejmujący ryzyko wystąpienia szkody częściowej i całkowitej (szkoda rozliczana wg wariantu kosztorysowego lub serwisowego).
W zależności od wariantu, pojazd może być ubezpieczony na wypadek powstania w nim szkody na skutek następujących zdarzeń:

 • zderzenia się pojazdów,
 • uszkodzenia spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu,
 • kradzieży pojazdu.

Spis treści

Ubezpieczenie NNW

Jak działa ubezpieczenie?

Zawarcie  umowy ubezpieczenia możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy ubezpieczenia OC lub AC.

Ochroną w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) objęci są  kierowca i pasażerowie. Ubezpieczenie zapewnia poszkodowanym w wypadku rekompensatę finansową w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także wypłatę środków rodzinom poszkodowanych w razie ich śmierci.

 

Zakres ubezpieczenia

W zależności od wyboru Ubezpieczającego, ubezpieczenie może być zawarte na różne sumy ubezpieczenia (5.000zł; 10.000 zł lub 20.000zł ). Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należne jest w przypadku zdarzeń związanych z używaniem pojazdu, także podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy załadunku pojazdu lub jego wyładunku, w trakcie jego naprawy lub postoju na trasie jazdy oraz wskutek pożaru pojazdu lub jego wybuchu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, która nastąpiła w okresie 24 miesięcy od zajścia nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie 24 miesięcy od daty zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie Assistance

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie assistance uprawnia do uzyskania za pośrednictwem Centrum Alarmowego natychmiastowej pomocy w razie wypadku, awarii lub innych zdarzeń powodujących unieruchomienie pojazdu. Pomoc w ramach ubezpieczenia realizowana jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

 

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach:

 • PODSTAWOWY - pomoc w razie wypadku, do którego doszło na terenie Polski
 • STANDARD - pomoc w razie wypadku, awarii lub kradzieży pojazdu
 • KOMFORT - pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu lub nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ochrony i rodzaj świadczeń uzależnione są od wybranego wariantu. Ubezpieczenie może zawierać następujące świadczenia:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • dowóz paliwa,
 • holowanie pojazdu do warsztatu naprawczego,
 • organizacja i pokrycie kosztów wynajmu samochodu zastępczego,

Bezpieczny Motocykl

Ubezpieczenie motocykli w Ubezpieczeniach Pocztowych

 

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • motocykl,
 • motorower,
 • wyposażenie motocyklisty.


W jakim zakresie możesz ubezpieczyć motocykl?

Ubezpieczenie motocykla w Ubezpieczeniach Pocztowych to kompleksowa ochrona w zakresie:  

 • OC
 • Autocasco w wariantach:
 • Maxi,
 • Mini.
 • NNW z SU:
 •  5 000 zł,
 • 10 000 zł,
 • 20 000 zł.     
 • Assistance w wariantach,
 • Podstawowym (bez limitu wieku dla motocykla),
 • Standard (motocykle do 15 lat),
 • Komfort (motocykle do 15 lat).
 • Akcesoriów - wyposażenie motocyklisty z ochroną w wypadku do SU w wysokości 5 000 zł (buty, kask, kombinezon, kurtka, plecak, rejestrator, rękawice, spodnie).

 
Jak działają poszczególne ubezpieczenia?


Ubezpieczenie OC Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu, w tym również te wyrządzone osobom trzecim podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, przy załadunku i rozładunku oraz w czasie zatrzymani i postoju.

Z ubezpieczenia OC odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym osobom trzecim, chroniąc w ten sposób majątek sprawcy szkody.
Ubezpieczenie autocasco (AC) zabezpiecza właściciela motocykla przed skutkami finansowymi szkód powstałych w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub jego utraty, bądź elementów jego wyposażenia. Wiek motocykla nie może przekraczać 12 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.


Autocasco to możliwość ubezpieczenia pojazdu w dwóch wariantach:

Minicasco (Bezpieczny Motocykl) – zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej, w tym kradzieży. Szkoda jest rozliczana w wariancie kosztorysowym, minimalna wartość pojazdu przyjętego do ubezpieczenia wynosi 4000 zł,

Maxicasco - zakresem ochrony objęte jest ryzyko wystąpienia szkody całkowitej i częściowej. Szkoda rozliczana jest w wariancie serwisowym lub kosztorysowym, w zależności od wyboru dokonanego przez Ubezpieczającego.

Dodatkowo proponujemy rozszerzenie zakresu o akcesoria motocyklisty, tj. buty, kask, kombinezon, kurtka, plecak, rejestrator, rękawice, spodnie.


Ubezpieczenie Assistance to ochrona w razie awarii, czy wypadku na drodze w zakresie m.in. holowania nawet do 400 km, pojazdu zastępczego, czy zapewnienia zakwaterowania, gdy dalsza podróż jednośladem nie jest możliwa.

Ubezpieczenie NNW zapewnia ochronę życia i zdrowia dla właściciela motocykla, ale także jego pasażera zapewniając wypłatę odszkodowania według rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu, ale też NNW pozwala ubiegać się o zwrot kosztów leczenia czy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.


Więcej informacji o ofercie Ubezpieczeń Pocztowych można zasięgnąć na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Zielona Karta

Jak działa ubezpieczenie Zielona Karta?

Zawarcie  umowy ubezpieczenia możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy
ubezpieczenia OC lub AC.

 

Zielona Karta chroni kierowcę pojazdu przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski w krajach należących do tzw. Systemu Zielonej Karty. Wymagana jest na terytorium: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy. W razie szkody odszkodowanie z ubezpieczenia wypłacane jest do limitów przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w państwie, na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

 

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia proszę podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

 

Jak zgłosić szkodę

 

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochrona ubezpieczeniowa można zgłosić:

 • telefonicznie: 48 370 48 38 lub 22 211 80 05 (Centrum Alarmowe Assistance)
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl
 • osobiście w siedzibie Towarzystwa: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
 • pisemnie na adres: TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

 

Jak zgłosić reklamację

 

Skargi i reklamacje mogą być zgłaszane:

 • w formie pisemnej – na adres TUW Pocztowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom
 • ustnie – telefonicznie pod nr 48 370 48 38 lub osobiście w jednostce Towarzystwa
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres reklamacje@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • z wykorzystaniem formularza na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dokumenty

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Motocykl(.pdf)

 •  

  Karta produktu Bezpieczny Motocykl(.pdf)

 •  

  IPID OC komunikacyjne(.pdf)

 •  

  IPID Bezpieczny Motocykl(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Pojazd od 1.03.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Pojazd do 29.02.2020 r.(.pdf)

 •  

  Karta produktu Bezpieczny Pojazd (.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Pojazd od 15.04.2019 r. do 29.06.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Pojazd Assistance od 15.04.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia do 14.04.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązują do 06.07.2018r.(.pdf)