Kredyty dla firm z Gwarancją de minimis

Gwarancja de minimis

Na mocy podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej (PLD-KFG), Bank Pocztowy S.A. może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone Gwarancjami de minimis. Umowa PLD-KFG została zawarta w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”, którego środki przeznaczono na spłatę kredytów - zarówno obrotowych jak i inwestycyjnych - udzielonych przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Przedłużenie zasad w programie udzielania Gwarancji de minimis

Informujemy, iż preferencyjne warunki gwarancji de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 i agresji Rosji na Ukrainę z pakietu pomocowego BGK, mają zastosowanie do 31 grudnia 2022 r.

Zasady obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane, które obowiązują do 31 grudnia 2022 r. to:

 • zwiększony zakres gwarancji do 80 % kwoty kredytu,
 • brak pobierania prowizji należnej do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 • maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego,
 • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
 • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Doradcą Banku, który przekaże Państwu szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie.

Gwarancja de minimis - parametry

Parametry Gwarancji de minimis:

 • jest przeznaczona dla Kredytobiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Gwarancją mogą zostać objęte kredyty obrotowe lub inwestycyjne;
 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu, nie więcej niż 3,5 mln PLN;
 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy dla kredytu obrotowego, oraz
  na 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego;
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem;
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy;
 • stawka prowizji za udzieloną Gwarancję wynosi 0,5 % kwoty Gwarancji w stosunku rocznym.

Gwarancja de minimis - korzyści

 • dostępność do kredytu dla klientów Banku z krótką historią kredytową lub nie posiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej Gwarancją de minimis, przedsiębiorca nie musi go zastawiać ani  na rzecz Banku Pocztowego S.A., ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w Banku Pocztowym S. A., jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie Gwarancji,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu – możliwość negocjowania warunków umowy kredytowej.

Jak wnioskować

Przez doradcę

Zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z naszym doradcą.

chat z konsultantem