Kim jest Zarządca sukcesyjny?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1629), Przedsiębiorca lub osoba do tego uprawniona, może powołać Zarządcę sukcesyjnego.
Zarządcą sukcesyjnym jest osoba fizyczna wpisana do CEiDG, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym na rzecz przedsiębiorstwa w spadku.

Co to jest przedsiębiorstwo w spadku?

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Jak ustanowić Zarządcę sukcesyjnego
do rachunku w Banku Pocztowym S.A.?

Fakt powołania  Zarządcy sukcesyjnego do CEiDG, Przedsiębiorca może zgłosić w najbliższej Placówce Banku.
W przypadku  śmierci Przedsiębiorcy, Zarządca sukcesyjny powinien zgłosić się do Placówki Banku wraz z wyciągiem
z CEiDG (z którego wynika, że jest Zarządcą sukcesyjnym), a następnie wypełnić „Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego”.

Pytania i odpowiedzi

1. Kto może ustanowić/powołać Zarządcę sukcesyjnego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zarządca sukcesyjny może zostać ustanowiony przez Przedsiębiorcę.

2. Czy Bank prowadzi rachunki po śmierci Posiadacza?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli Bank uzyska informację o śmierci Posiadacza rachunku i o ustanowieniu Zarządcy sukcesyjnego, rachunek nadal będzie prowadzony. Jeśli natomiast Zarządca sukcesyjny nie zostanie powołany, Bank prowadzi rachunek przez okres dwóch miesięcy od pozyskania wiedzy o zgonie, a następnie rachunek zostaje zamknięty.

3. Czy Zarządca sukcesyjny może zostać powołany po śmierci Przedsiębiorcy?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak. Po śmierci przedsiębiorcy Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub

  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo

  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.
4. Od kiedy Zarządca sukcesyjny zaczyna pełnić swoją funkcję?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
  • z chwilą śmierci Posiadacza w przypadku, gdy Posiadacz złożył za życia wniosek o wpis Zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, lub

  • z chwilą dokonania wpisu do CEIDG Zarządcy sukcesyjnego powołanego przez małżonka Posiadacza, któremu przysługuje udział w 

   przedsiębiorstwie w spadku/spadkobiercę ustawowego Posiadacza, który przyjął spadek/spadkobiercę testamentowego Posiadacza, który

   przyjął spadek/ zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu

   udział w przedsiębiorstwie w spadku. Uprawnienie do powołania Zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia
   śmierci Posiadacza.
5. Jakich czynności może dokonywać Zarządca sukcesyjny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zarządca sukcesyjny przejmuje prawa i obowiązki zmarłego Posiadacza rachunku.

6. Kiedy wygasa uprawnienie do powołania Zarządcy sukcesyjnego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci Przedsiębiorcy. Jeżeli akt zgonu Przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci Przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok Przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

   

pokaż więcej
zwiń
 

Spis treści