Zarząd sukcesyjny

Kim jest Zarządca sukcesyjny

Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629), Przedsiębiorca lub osoba do tego uprawniona, może powołać Zarządcę sukcesyjnego. Zarządcą sukcesyjnym jest osoba fizyczna wpisana do CEiDG, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu własnym na rzecz przedsiębiorstwa w spadku.

Co to jest przedsiębiorstwo w spadku

Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.

Jak ustanowić Zarządcę sukcesyjnego do rachunku w Banku Pocztowym S.A.

Fakt powołania  Zarządcy sukcesyjnego do CEiDG, Przedsiębiorca może zgłosić w najbliższej Placówce Banku. W przypadku  śmierci Przedsiębiorcy, Zarządca sukcesyjny powinien zgłosić się do Placówki Banku wraz z wyciągiem z CEiDG (z którego wynika, że jest Zarządcą sukcesyjnym), a następnie wypełnić „Oświadczenie Zarządcy Sukcesyjnego”.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

Zarządca sukcesyjny może zostać ustanowiony przez Przedsiębiorcę.

Jeśli Bank uzyska informację o śmierci Posiadacza rachunku i o ustanowieniu Zarządcy sukcesyjnego, rachunek nadal będzie prowadzony. Jeśli natomiast Zarządca sukcesyjny nie zostanie powołany, Bank prowadzi rachunek przez okres dwóch miesięcy od pozyskania wiedzy o zgonie, a następnie rachunek zostaje zamknięty.

Tak. Po śmierci przedsiębiorcy Zarządcę sukcesyjnego może ustanowić:

  • małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku, lub
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo
  • spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku.

  • z chwilą śmierci Posiadacza w przypadku, gdy Posiadacz złożył za życia wniosek o wpis Zarządcy sukcesyjnego do CEIDG, lub
  • z chwilą dokonania wpisu do CEIDG Zarządcy sukcesyjnego powołanego przez małżonka Posiadacza, któremu przysługuje udział w  przedsiębiorstwie w spadku/spadkobiercę ustawowego Posiadacza, który przyjął spadek/spadkobiercę testamentowego Posiadacza, który przyjął spadek/ zapisobiercę windykacyjnego, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Uprawnienie do powołania Zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci Posiadacza.

Zarządca sukcesyjny przejmuje prawa i obowiązki zmarłego Posiadacza rachunku.

Uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygasa z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci Przedsiębiorcy. Jeżeli akt zgonu Przedsiębiorcy nie zawiera daty zgonu albo chwila śmierci Przedsiębiorcy została oznaczona w postanowieniu stwierdzającym zgon, termin ten biegnie od dnia znalezienia zwłok Przedsiębiorcy albo uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego zgon.

chat z konsultantem