Jak działa ubezpieczenie Bezpieczny Rolnik?

 

UBEZPIECZENIE OC Rolników

 

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje w dniu objęcia
w posiadanie gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie chroni przed skutkami finansowymi szkód spowodowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego. Odszkodowanie wypłacane jest osobom trzecim za szkody wyrządzone nie tylko przez ubezpieczonego rolnika, ale także przez osoby z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przez osoby pracujące w gospodarstwie rolnym.

 

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

 

Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych jest ubezpieczeniem obowiązkowym i stanowi podstawową ochronę przed skutkami zdarzeń losowych. Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia dotyczy budynków
o powierzchni powyżej 20 m² będących w posiadaniu rolnika. Nowe budynki należy ubezpieczyć z dniem pokrycia ich dachem.

 

Co możesz ubezpieczyć?

 

UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW

 

Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, będące następstwem:

 • śmierci,
 • uszkodzenia ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 mln euro na jedno zdarzenie za szkody na osobie,
 • 1 mln euro na jedno zdarzenie za szkody w mieniu.

 

UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNICZYCH

 

Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

 • ognia,
 • huraganu,
 • powodzi,
 • podtopienia,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • opadów śniegu,
 • uderzenia pioruna,
 • eksplozji,
 • obsunięcia się ziemi,
 • tąpnięcia,
 • lawiny,
 • upadku statku powietrznego.

Odszkodowania wypłacane są do wysokości sum ubezpieczenia, które ustalane są odrębnie dla każdego z budynków.

 

Dodatkowe ubezpieczenia dostępne w pakiecie

 

W ramach oferty pakietowej ubezpieczenie OC rolników oraz ubezpieczenie budynków rolniczych może zostać uzupełnione o dobrowolne ubezpieczenia:

 • maszyn rolniczych (AGRO-CASCO),
 • mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego,
 • OC w życiu prywatnym,
 • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 

 • Zniżka 10% na ubezpieczenia obowiązkowe za zawarcie dowolnego ubezpieczenia dobrowolnego
 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość dostosowania pakietu do indywidualnych potrzeb rolnika

Jak działa ubezpieczenie Agrocasco

 

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego wariantu, ochronę maszyn rolniczych od szkód powstałych w następstwie:

 • zdarzeń losowych (deszczu nawalnego, działania ognia, fali naddźwiękowej, gradu, huraganu, lawiny, pioruna, powodzi, tąpnięcia, trzęsienia ziemi, upadku drzew, zapadania się ziemi),
 • kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • zderzenia maszyny rolniczej z osobą, inną maszyną rolniczą, pojazdem lub zwierzęciem.

Ubezpieczenie możesz wykupić na okres 3 lub 12 miesięcy.

 

Co możesz ubezpieczyć?

 

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 

 • agregaty uprawowe,
 • brony,
 • ciągniki rolnicze,
 • glebogryzarki,
 • kombajny rolnicze,
 • kultywatory,
 • kosiarki,
 • ładowarki rolnicze,
 • opryskiwacze,
 • owijarki,
 • pługi,
 • prasy zbierające i kostkujące,
 • przetrząsacze,
 • przyczepy i naczepy,
 • rozrzutniki,
 • sadzarki,
 • siewniki,
 • sieczkarnie polowe.

 

Opcje dodatkowe

 

Możliwość rozszerzenia udzielanej ochrony o szkody powstałe w wyniku:

 • kradzież maszyny rolniczej lub jej części z siedliska,
 • kradzież maszyny rolniczej spoza siedliska,
 • transport płodów rolnych.

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 

 • Płatność ratalna – nawet 4 raty
 • Możliwość ubezpieczenia wszystkich maszyn rolniczych w ramach jednej polisy
 • Możliwość ubezpieczenia maszyn w wieku do 25 lat
 • Możliwość zawarcia umowy na 3 lub 12 miesięcy
 • Zniżka dla maszyn, których wiek nie przekracza 5 lat
 • Dodatkowa zniżka za posiadanie czynnej polisy Bezpieczny Rolnik

Jak działa ubezpieczenie Bezpieczne Uprawy?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę upraw od szkód spowodowanych przez:

 • grad,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • huragan,
 • deszcz nawalny,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • powódź,
 • suszę,
 • pożar (ubezpieczenie niedotowane).

 

Co możesz ubezpieczyć?

 

Ubezpieczeniem możesz objąć uprawy:

 • zbóż,
 • kukurydzy,
 • rzepaku,
 • rzepiku,
 • chmielu,
 • tytoniu,
 • ziemniaków,
 • buraków cukrowych,
 • warzyw gruntowych,
 • drzew i krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • roślin strączkowych.

Dla kogo ubezpieczenie jest obowiązkowe?

 

Rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw wskazanych w ustawie od co najmniej jednego z ww. ryzyk.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa upraw od skutków zdarzeń losowych
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw

Jak działa ubezpieczenie Bezpieczne Zwierzęta?

 

Ubezpieczenie zapewnia ochronę zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • grad,
 • piorun,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawinę,
 • ubój z konieczności dokonany w następstwie ww. zdarzeń.

 

Dodatkowo zwierzęta (z wyłączeniem drobiu) można ubezpieczyć w zakresie ryzyka:

 • pożaru
 • porażenia prądem elektrycznym

Są to ryzyka dobrowolne i w całości opłacane przez Ubezpieczającego.

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć zwierzęta gospodarskie:

 • bydło,
 • konie,
 • owce,
 • kozy,
 • drób,
 • świnie.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich zwierząt gospodarskich danego gatunku, będących w posiadaniu Ubezpieczonego.

Jak działają dopłaty?

Umowy dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich zawierane są do wyczerpania limitu dopłat na dany rok. Wysokość dopłat określana jest corocznie w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Ubezpieczający opłaca składkę pomniejszoną o kwotę dopłaty.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę ubezpieczeniową zwierząt gospodarskich przed zdarzeniami losowymi
 • Dopłata do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej ze środków budżetu państwa
 • Odszkodowanie pozwala na szybsze odnowienie stada

Jak zgłosić szkodę?

 

Zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową można zgłosić:

 • telefonicznie: 48 370 48 48 lub 801 00 22 88
 • pocztą elektroniczną na adres: zgłoszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • faxem: 48 370 043 02
 • pisemnie na adres: Pocztowe Usługi Finansowe, ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom

Spis treści

Jak kupić ubezpieczenie

Zapraszamy Cię do naszej placówki. Doradzimy Ci jakie ubezpieczenie wybrać.

Ubezpieczenie kupisz:
w placówce
Znajdź placówkę
Jak to działa?

Dokumenty

 •  

  Karta produktu "Bezpieczny Rolnik"(pdf.)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczny Rolnik" od 1.10.2021 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczny Rolnik" od 1.03.2020 r. do 30.09.2021 r.(pdf.)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczny Rolnik" do 29.02.2020(pdf.)

 •  

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym "Bezpieczny Rolnik"(pdf.)

 •  

  Ogólne warunki Ubezpieczenia "AGROCASCO" od 1.03.2020 r.(pdf.)

 •  

  Ogólne warunki Ubezpieczenia "AGROCASCO" do 29.02.2020 r.(pdf.)

 •  

  Karta produktu "AGROCASCO"(pdf.)

 •  

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym "AGROCASCO"(pdf.)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” od 21.09.2020 r.(pdf.)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” do 20.09.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Uprawy” do 25.03.2019 r.(.pdf)

 •  

  Karta produktu „Bezpieczne uprawy” (.pdf)

 •  

  IPID Bezpieczne uprawy(.pdf)

 •  

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym „Bezpieczne Uprawy (.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” od 16.03.2020(.pdf)

 •  

  Ogólne Warunki Ubezpieczenia „Bezpieczne Zwierzęta” do 15.03.2020(.pdf)

 •  

  Karta produktu „Bezpieczne zwierzęta” (.pdf)

 •  

  IPID Bezpieczne zwierzęta(.pdf)

 •  

  Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym „Bezpieczne Uprawy"(.pdf)