Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r., Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany

1 czerwca 2020

I. „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.” (dalej zwanej „Taryfą”), polegające na:

 

1. Usunięciu nazw własnych bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej:

 • internetowej (EnveloBank Online),
 • mobilnej (EnveloBank Mobile),
 • telefonicznej (Telekonto), oraz przeniesienie ich do Komunikatu.

 

2. Wycofaniu z oferty produktów:

 • Kredyt w Pocztowym Koncie Firmowym,
 • Lekka Linia Kredytowa,
 • Ekspresowy Kredyt Ratalny,
 • Pożyczka hipoteczna.

 

3. Wyłączeniu części dotyczącej opłat i prowizji dla Klientów Segmentu Agrobiznesu i przeniesieniu jej do nowej „Taryfy opłat i prowizji bankowych za czynności związane z obsługą klientów z Segmentu Agrobiznesu stosowane przez Bank Pocztowy S.A.”. Zmiana ta nie wpływa na wysokość opłat i ma na celu jedynie udostępnienie Państwu dokumentu, dedykowanego wyłącznie Segmentowi Mikroprzedsiębiorstw.

 

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 31 ust. 1. Pkt. 4) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanego dalej „Regulaminem”). Zgodnie z § 30 ust. 4. Regulaminu w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.

 

II. „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, polegające na:

 

1. Usunięciu nazw własnych usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej:

 • internetowej (EnveloBank Online),
 • mobilnej (EnveloBank Mobile),
 • telefonicznej (Telekonto), oraz przeniesienie ich do Komunikatu. Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 62, ust. 2. pkt 1) oraz pkt. 2) Regulaminu.

 

2. Dostosowaniu Regulaminu do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751, dalej zwanej” Ustawą”), w tym dodaniu zapisów dotyczących:

 • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy dokonaniu płatności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą,
 • konieczności wpisywania przez podatnika wyrazu „zaliczka” oraz okresu, za który, dokonywana jest płatność w miejsce numeru faktury, w związku z którą dokonywana będzie płatność,
 • wskazania informacji, że podatnik może zastosować mechanizm podzielonej płatności do więcej niż jednej faktury,
 • wskazania, że komunikat przelewu, w przypadku skorzystania z możliwości dokonania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, do więcej niż jednej faktury, powinien zawierać informacje, o których mowa w art.108a ust.3b Ustawy.

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 62, ust. 2. pkt 3) Regulaminu.

chat z konsultantem