Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r., Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany

23 czerwca 2020

„Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.” (dalej zwanej „Taryfą”).

 

Podwyższeniu uległa wysokość opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla Mikroprzedsiębiorstw wymienione poniżej:

 • przyjęcie/odwołanie/modyfikacja pełnomocnictwa,
 • przelew wewnętrzny
 • przelew na rachunek w innym banku realizowany w formie przekazu pocztowego,
 • przelew natychmiastowy realizowany do innego banku,
 • odwołanie/modyfikacja zlecania stałego,
 • wpłata gotówkowa,
 • sporządzenie i wysłanie wyciągu w formie papierowej listem,
 • przelew SWIFT wysyłany do innych banków w kraju lub za granicą,
 • transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza terytoriom EOG,
 • sporządzenie aneksu do umowy rachunku,
 • wysłanie wezwania do zapłaty/upomnienia dotyczącego należności z tytułu niespłaconego limitu debetowego.

 

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 31 ust. 1 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 5) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanego dalej „Regulaminem”).

 

 

Zgodnie z § 30 ust. 4 „Regulaminu” w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy,
o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.

 

Taryfa opłat i prowizji obowiązująca od 3 sierpnia 2020 r.

 

 

chat z konsultantem