Komuniat - Program Tarcza 4.0.

25 czerwca 2020

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że 24 czerwca br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (rządowy program tzw. Tarcza 4.0. – zwana dalej : „Ustawą”). Ustawa reguluje szereg aspektów życia gospodarczego i społecznego. W szczególności określa zasady funkcjonowania zawieszeń umów kredytowych (umów, o których mowa w art. 31fa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

 

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy powinien być złożony na trwałym nośniku, przy czym Bank zachęca do składania obecnie wniosków o zawieszenie umowy kredytu w formie pisemnej, bezpośrednio w placówkach Banku lub korespondencyjnie (pocztą tradycyjną na adresy placówek Banku lub na adres korespondencyjny Centrali Banku). Uprawnionym do uzyskania zawieszenia jest kredytobiorca spełniający przesłanki określone w Ustawie; zawieszenie wykonania umowy przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu (oświadczenie w tym zakresie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń). Wniosek kredytobiorcy musi spełniać wymogi określone w Ustawie, a dane w nim zawarte pozwalać na jednoznaczną identyfikację kredytobiorcy przez Bank.

 

Bank Pocztowy S.A.

 

chat z konsultantem