Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków

20 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanej dalej „Taryfą”) oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S. A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, (zwanego dalej „Regulaminem”) polegające na:

1.    Zmianie wysokości opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla produktów dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych wymienione poniżej:

-    zniesienie z opłaty za rezygnację z usługi Pocztowy Collect (rozdz. 1 poz.9.1),
-    rezygnacja z opłaty za wpłatę/wypłatę w Placówce Banku/Placówce Poczty Polskiej na rachunek Pocztowe Konto Firmowe (rozdz. 1 poz. 5.1a, b, d i poz. 5.2 i cz. 3 produkty wycofane z oferty rozdz. 1 poz. 5.4),
-    obniżenie opłaty za wysłanie zawiadomienia/upomnienia dotyczącego przekroczenia stanu rachunku
 (rozdz. 1 poz. 6.5, rozdz. 3 poz. 6.4 i cz. 3 produkty wycofane z oferty rozdz. 1 poz. 6.5),
-    obniżenie opłaty za wysłanie upomnienia lub wezwania dotyczącego kredytu (cz. 3 produkty wycofane z oferty rozdz.2 poz. 5 i rozdz. 3 poz. 7),
-    obniżenie opłaty za przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza (rozdz. 3 poz. 6.5),
-    obniżenie opłaty za obsługę karty Visa Biznes dla rachunku Pocztowe Konto Firmowe Plus (rozdz. 4 poz. 2.1),
-    podwyższenie opłaty za prowadzenie rachunku Pocztowe Konto Firmowe (rozdz. 1 poz. 1.1),
-    podwyższenie opłaty za odwołanie polecenia zapłaty lub odwołanie/ modyfikacja upoważnienia do obciążania rachunku (rozdz. 1 poz. 4.2),
-    dodanie opłaty za sporządzenie i przekazanie pisemnej informacji o odmowie przyznania limitu debetowego
(rozdz. 1 poz. 8.4 i cz.3 produkty wycofane z oferty rozdz. 1 poz. 8.4).


Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 31 ust. 1 pkt. 5) Regulaminu oraz Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”).


2.    Dostosowaniu „Regulaminu” do Ustawy, w tym dodaniu zapisów dotyczących:

-    szczegółowych powodów odmowy zawarcia umowy rachunku (rozdz. II § 2 ust.1, rozdz. III § 5 ust.10),
-    szczegółowych powodów i trybu zmiany wysokości oprocentowania lokat oraz rachunków oszczędnościowych
(rozdz. IX § 22 ust. 5,6,7,8,9,10,11,15,16, § 24 i rozdz. XI § 31 ust. 2,3,4,5,6,7,8),
-    komunikowania klientów o zmianie oprocentowania, opłat i prowizji oraz zmianie Regulaminu
(rozdz. XII § 33 ust.3, 4, 5, § 34 ust. 1.2.3.4.5.6 i rozdz. XX § 66),
-    zwrotu kwoty transakcji płatniczej, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
(rozdz. X § 28,29,30),
-    szczegółowych powodów zmiany opłat i prowizji (rozdz. XIV § 50 ust. 2),
-    powodów odmowy wydania karty płatniczej (rozdz. XIV § 39 ust. 6),
-    dodanie zapisu odnośnie transakcji dokonanych kartami (w walucie rachunku jak i innych walutach) (rozdz. XIV § 50 ust. 2),
-    zmiany w zakresie rozwiązywania umowy rachunku (rozdz. XVII §61),
-    podania powodów zmiany Regulaminu (rozdz. XX § 65),
-    zmian redakcyjnych niemających wpływu na zawartość merytoryczną Regulaminu polegających np. na: dodaniu   definicji w postanowieniach ogólnych, zmianie kolejności oraz nazwy rozdziałów.


Podstawą prawną zmian opisanych w powyżej jest § 62 ust. 2 pkt. 3) Regulaminu oraz Ustawa.  
Celem powyższych zmian jest dostosowanie Regulaminu do stosowanych w Banku zasad dotyczących konsumentów.


Zgodnie z § 30 ust. 4 „Regulaminu” w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku tj. do 30 listopada 2020 r.

chat z konsultantem