Zmiana „Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

30 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w  „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczące :

 

- dostosowania zapisów w związku z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U.2019.1495, zwaną dalej „Ustawą”),

- uszczegółowienia powodów zmiany opłat i prowizji (rozdział IV § 13),

-  w przypadku zabezpieczenia umowy kredytu w postaci hipoteki lub zastawu rejestrowego - podwyższenia marży do momentu ustanowienia zabezpieczania tj. wpisu hipoteki lub zastanów rejestrowego na rzecz Banku (rozdział V § 14 ust. 5),

- zakresu komunikowania klientów o zmianie Regulaminu oraz „Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych przez Bank Pocztowy S.A.” oraz uprawnień z tym związanych (rozdział VII § 21 oraz rozdział IV § 13 ust. 4, 5,  6 oraz 7),

- dodania całego rozdziału „Reklamacje” (rozdział VIII § 22),

- uzupełnienia nazw produktów kredytowych wraz z ich przeznaczeniem (rozdział II, § 3,4,5,6,7),

- dodania zapisu o przekazaniu przez Bank, na wniosek Klienta informacji, w formie pisemnej informacji o odmowie udzielania kredytu (rozdział II § 2ust. 4),

- dodania informacji w zakresie podstaw do odmowy przez Bank zawarcia umowy lub wypowiedzenia umowy kredytu (rozdział II § 2ust. 9),

- uzupełnienia informacji o wypowiedzeniu Umowy kredytu/dostępu do środków z kredytu/ całkowitej blokady środków na skutek uzasadnionego podejrzenia przez Bank wykorzystywania środków z kredytu do celów przestępczych, korzystania z rachunku bieżącego przez osoby nieuprawnione, podejrzenia niebezpieczeństwa ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową osobie nieupoważnionej  (rozdział VI § 15 ust. 15),

- doszczegółowienia zapisów w zakresie naruszeń warunków Umowy m.in. dotyczących zobowiązania Kredytobiorcy do spłaty po upływie okresu wypowiedzenia, (rozdział VII § 19 ust. 8-10),

- dodania zapisów o zarządzie sukcesyjnym (rozdział IX § 23ust. 5-6),

- uzupełnienia informacji o konieczności informowania Banku w trakcie trwania Umowy o zmianie danych osobowych i kontaktowych, zmianie miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (rozdział IX § 23ust. 10),

- zmiany nazwy regulacji z segmentu z MŚP na Przedsiębiorstw,

- zmian redakcyjnych niemających wpływu na zawartość merytoryczną Regulaminu polegających np. na: dodaniu definicji w postanowieniach wstępnych.

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 18 ust. 1 Regulaminu oraz Ustawa.  

 

Zgodnie z § 18 ust. 5 „Regulaminu” w przypadku nieakceptowania przez Kredytobiorcę zmian wprowadzanych w treści Regulaminu, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, przy czym w/w oświadczenie Kredytobiorcy nie może zostać złożone po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu.

 

Regulaminy i formularze >

chat z konsultantem