Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Regulaminie od 1 stycznia 2021 r. - EnveloBank

20 listopada 2020

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - produkty EnveloBank” (zwanej dalej „Taryfą”) oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, (dalej zwanego „Regulaminem”) polegające na:


1.  Zmianie wysokości opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla produktów EnveloBanku dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymienione poniżej:

 • obniżenie opłaty za monit (rozdz. 5 poz. 6.1),
 • rezygnacja z opłaty za rezygnację z usługi Pocztowy Collect (rozdz. 1 poz. 5.1).

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 64 ust.1 pkt. 4) Regulaminu oraz Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (zwanej dalej „Ustawą”).

2. Dostosowaniu Regulaminu do Ustawy, w tym dodaniu zapisów dotyczących:

 •     szczegółowych powodów odmowy zawarcia umowy rachunku (rozdz. IV 7 ust.7),
 •     szczegółowych powodów zmiany wysokości oprocentowania lokat oraz rachunków oszczędzających
      (rozdz. XII 53 ust.8, 9, 10, 11, rozdz. IX § 26 ust. 6,7,8,9,10),
 •     zakresu komunikowania klientów o zmianie oprocentowania, opłat i prowizji oraz zmianie Regulaminu
      (rozdz. XII § 53 ust. 8,9 rozdz. XIV 58 ust.3, rozdz. XXI § 72 ust.1),
 •     zwrotu kwoty transakcji płatniczej, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora
      (rozdz. XI § 50),
 •     szczegółowych powodów zmiany opłat i prowizji (rozdz. XIV 59),
 •     powodów odmowy wydania karty płatniczej (rozdz. X 30 ust. 6),
 •     podania powodów zmiany Regulaminu (rozdz. XXI 71 ust.1),
 •     uszczegółowienie zapisów ogólnych dotyczących usług oferowanych Posiadaczowi rachunku
      (rozdz. I 2 ust. 2,3,4,5,6),
 •     doprecyzowanie zapisów dotyczących dodatkowych informacji lub dokumentów przy otwarciu rachunku
      (rozdz. IV 7 ust.6),
 •     dodanie rozdziału Telefoniczna obsługa rachunku- usługa bankowości telefonicznej (rozdz. VI § 2),
 •     zredagowanie i doszczegółowienie rozdziału Usługi płatnicze (rozdz. VII),
 •     dodanie całego rozdziału Uwierzytelnianie transakcji płatniczych, odmowa ich realizacji przez Bank oraz ich odwołanie (rozdz. VIII),
 •     dodanie zapisu odnośnie transakcje dokonanych kartami (w walucie rachunku jak i w innych walutach)
      (rozdz. X 41 ust.2),
 •     dodanie rozdziału Odpowiedzialność (rozdz. XI),
 •     zmiany w zakresie rozwiązywania umowy rachunku (rozdz. XVIII),
 •     zmian redakcyjnych niemających wpływu na zawartość merytoryczną Regulaminu polegających np. na: dodaniu definicji w postanowieniach    ogólnych, zmianie kolejności oraz nowych nazw rozdziałów.

   

  Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 12 ust. 1 pkt. 4) Regulaminu oraz Ustawa.
  Celem powyższych zmian jest dostosowanie Regulaminu do stosowanych w Banku zasad dotyczących konsumentów.

   

  Zgodnie z § 65 ust. 3 „Regulaminu” w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku tj. do 30 listopada 2020 r.
chat z konsultantem