Zmiany w Taryfie opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - EnveloBank

23 czerwca 2020

Informujemy, że z dniem 3 sierpnia 2020 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - produkty EnveloBank” (zwanej dalej „Taryfą”)

 

Podwyższeniu ulegnie wysokość opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. dla produktów EnveloBanku dotyczących osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wymienione poniżej:

 • przyjęcie/odwołanie/modyfikacja pełnomocnictwa,
 • przelew wewnętrzny,
 • przelew natychmiastowy realizowany do innego banku,
 • przelew SWIFT wysyłany do innych banków w kraju lub za granicą,
 • zlecenie stałe odwołanie/modyfikacja,
 • polecenie zapłaty zdefiniowanie/odwołanie/modyfikacja,
 • wpłata gotówkowa na rachunek,
 • opłata za obsługę karty debetowej,
 • sporządzenie aneksu do umowy rachunku,
 • sporządzenie i wysłanie wyciągów w formie papierowej listem,
 • opłata za monit,
 • transakcje bezgotówkowe (płatność kartą) poza terytorium EOG.

 

Podstawą prawną zmian w Taryfie jest § 64 ust. 1 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 4) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanego dalej „Regulaminem”).

 

Zgodnie z § 65 ust. 3 Regulaminu w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.

 

Taryfa opłat i prowizji obowiązująca od 3 sierpnia 2020 r.

 

chat z konsultantem