Zmiany w Regulaminie oraz Taryfie opłat i prowizji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

1 czerwca 2020

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r., Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w:

 

I. „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - Produkty EnveloBank” (dalej zwanej „Taryfą”) polegające na:

 

1. Usunięciu nazw własnych bankowości elektronicznej (internetowej i mobilnej) oraz usługi bankowości telefonicznej:

  • internetowej (EnveloBank Online),
  • mobilnej (EnveloBank Mobile),
  • telefonicznej (Telekonto),

oraz przeniesienie ich do Komunikatu, o którym mowa w § 2 pkt 29) „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (dalej zwanego „Regulaminem”).

 

Podstawą prawną zmian w Taryfie opisanych powyżej jest § 64 ust. 1. pkt. 3) Regulaminu.

 

Zgodnie z § 65 ust. 3. Regulaminu w przypadku braku akceptacji wprowadzanych zmian Taryfy mają Państwo prawo złożyć wypowiedzenie Umowy (z zachowaniem terminu wypowiedzenia) z jednoczesnym wyraźnym wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, tj. określeniem zmiany Taryfy, która była przyczyną w/w decyzji. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa powyżej, musi zostać złożone w terminie 10 dni od zamieszczenia Komunikatu na stronie internetowej Banku.

 

II. „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”, polegające na:

 

1. Usunięciu nazw własnych bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej:

  • internetowej (EnveloBank Online),
  • mobilnej (EnveloBank Mobile),
  • telefonicznej (Telekonto),

oraz przeniesienie ich do Komunikatu.

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 12 ust. 1. pkt. 1) i pkt 2) Regulaminu.

 

2. Dostosowaniu Regulaminu do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1751, dalej zwanej „Ustawą”), w tym dodaniu zapisów dotyczących:

  • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą,
  • konieczności wpisywania przez podatnika wyrazu „zaliczka” oraz okresu, za który, dokonywana jest płatność w miejsce numeru faktury, w związku z którą dokonywana będzie płatność,
  • wskazania informacji, że podatnik może zastosować mechanizm podzielonej płatności do więcej niż jednej faktury,
  • wskazania, że komunikat przelewu, w przypadku skorzystania z możliwości dokonywania płatności, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, do więcej niż jednej faktury, powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 108a ust. 3b Ustawy.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 12 ust. 1. pkt. 4) Regulaminu.

chat z konsultantem