Zmiana „Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

29 kwietnia 2021

Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwany dalej „Regulaminem”) polegające na:

 

1. określeniu waluty, w jakiej udzielane są kredyty do PLN (rozdział II § 3 ust. 3),

2. dodaniu zapisów dotyczących stawki referencyjnej WIBOR, ograniczających możliwość naliczania ujemnego oprocentowania od udzielonych kredytów (rozdział III § 10 ust. 4),

3. dokonaniu korekt redakcyjnych nie mających wpływu na zawartość merytoryczną Regulaminu, m.in.: doprecyzowaniu definicji w postanowieniach wstępnych.

 

 

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 19 ust. 1 Regulaminu.

 

 

Zgodnie z § 20 ust. 3 „Regulaminu”, Kredytobiorca ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Brak sprzeciwu Kredytobiorcy wobec proponowanych zmian przed proponowaną datą ich wejścia w życie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich obowiązywanie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi niespłaconej kwoty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami i kosztami w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

chat z konsultantem