Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw.

21 maja 2021

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanej dalej „Taryfą”) oraz „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S. A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej „Regulaminem”), polegające na:

1. Zmianie w „Taryfie” wysokości opłat i prowizji, za oferowane przez Bank czynności i usługi wymienione poniżej:

 

1) Część 2 - produkty w ofercie:

 • sporządzenie aneksu do umowy rachunku (rozdz. 1 poz.1.3, rozdz. 3 poz. 1.3) – podwyższenie opłaty z 100 zł na 150 zł,
 • przelew wewnętrzny (z rachunku w Banku na rachunek innego odbiorcy Banku) realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej / usługę bankowości telefonicznej (konsultant) (rozdz. 1 poz. 2.1 lit. a, rodz. 2 poz. 2 lit. a) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • przelew wewnętrzny z rachunku oszczędnościowego (rozdz. 3 poz.2.1) – pierwszy w miesiącu za 0 zł za kolejny podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • przelew na rachunek w innym banku, realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej/ usługę bankowości telefonicznej (konsultant) (rozdz. 1 poz. 2.2 lit. a) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • przekaz pocztowy z rachunku (rozdz.1 poz. 2.2 lit. d) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • przygotowanie i realizacja przekazu pocztowego z rachunku (rozdz. 3 poz. 2.4) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • polecenie przelewu SEPA, realizowane przez placówkę Banku (rozdz. 1 poz. 2.3 lit. a) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • polecenie przelewu SEPA (rozdz. 3 poz. 2.2.) - podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • przelew na rachunek US realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 2.5 lit. a) - podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • przelew na rachunek US (rozdz.3 poz. 2.3) - podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • wpłata gotówkowa na rachunek w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 5.1 lit. a oraz b) – podwyższenie opłaty z 0 zł na 0,5% od kwoty wpłaty min. 15 zł,
 • wpłata gotówkowa oraz bezgotówkowa na rachunek oszczędnościowy w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 3 poz. 5.4, 5.5) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 0,5% od kwoty wpłaty min 15 zł,
 • wpłata gotówkowa bilonie na rachunek w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 5.1 lit. d) - podwyższenie opłaty z 0 zł na 1% od kwoty wpłaty min. 15 zł,
 • wpłata gotówkowa bilonie na rachunek oszczędnościowy (rodz. 3 poz. 5.6) – zmiana opłaty z 1% min. 10 zł na 1% od kwoty wpłaty min. 15 zł,
 • wypłata gotówkowa z rachunku w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 5.2 lit. a oraz b) – podwyższenie opłaty z 0 zł na 0,5% od kwoty wypłaty min 15 zł, (rozdz. 3 poz. 5.1) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 0,5% od kwoty wypłaty min 15 zł,
 • sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej (rozdz. 1 poz. 6.1 lit. b, rodz.3 poz. 6.1) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • wygenerowanie wyciągu w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 6.2) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) (rozdz. 1 poz. 6.6, rozdz.2 poz. 3.2) – podwyższenie opłaty z 5 zł na 10 zł, (rozdz.3 poz. 6.3) – podwyższenie opłaty z 1 zł na 10 zł,
 • sporządzenie i przekazanie informacji o odmowie i realizacji zlecenia płatniczego w formie papierowej (rozdz. 1 poz. 6.7 lit. b) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefonicznej lub usługi bankowości elektronicznej listem na adres korespondencyjny (rozdz. 1 poz. 7.1, rozdz.3 poz. 7.1) – podwyższenie opłaty z 9 zł na 10 zł,
 • odblokowanie dostępu/wygenerowanie nowego hasła do bankowości elektronicznej przy udziale pracownika Banku bądź konsultanta Infolinii (rozdz. 1 poz. 7.2) – poprzednio brak pozycji w taryfie aktualnie opłata 10 zł,
 • Pocztowy Collect: aktywacja usługi (rozdz. 1 poz. 9.1 lit. a) – podwyższenie opłaty z 150 zł na 200 zł, • wypłata Giro Płatność (rozdz. 1 poz. 9.3) – zmiany pozycji z - do negocjacji od 15 zł na 15 zł,
 • sporządzenie Aneksu na wniosek klienta do umowy produktu rozliczeniowego (rozdz. 1 poz. 9.4) – podwyższenie opłaty z 100 zł na 150 zł.

 

2) Część 3 - produkty wycofane z oferty:

 • sporządzenie aneksu do umowy rachunku, z zastrzeżeniem pkt 1.4. (rozdz. 1 poz. 1.3) – podwyższenie opłaty z 100 zł na 150 zł,
 • przelew wewnętrzny (z rachunku w Banku na rachunek w Banku) realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej lub bankowości telefoniczną (konsultant) (rozdz. 1 poz. 2.1 lit. a oraz b) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • przelew na rachunek w innym banku realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej lub bankowości telefoniczną (konsultant) (rozdz. 1 poz. 2.2 lit. a oraz lit. b,) – podwyższenie płaty z 10 zł na 15 zł, oraz realizowany przez przekaz pocztowy z rachunku (rozdz. 1 poz. 2.2 lit. e) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • przelew SEPA realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 2.3 lit. a) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • przelew na rachunek US realizowany przez placówkę Banku lub Poczty Polskiej lub bankowości telefoniczną (konsultant) (rozdz. 1 poz. 2.5 lit. a) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 15 zł,
 • wpłata w placówce Banku/Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 5.4) – dodanie pozycji w taryfie 0 zł, • wypłata w placówce Banku/Poczty Polskiej (rozdz. 1 poz. 5.6) – dodanie pozycji w taryfie 0 zł,
 • sporządzenie i przesłanie wyciągu miesięcznego w formie papierowej (rozdz. 1 poz. 6.1 lit. b) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • wygenerowanie wyciągu w placówce Banku lub Poczty Polskiej (rozdz.1 poz. 6.2) – podwyższenie opłaty z 10 zł na 20 zł,
 • zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem usługi bankowości telefonicznej (konsultant) (rozdz. 1 poz. 6.8) – podwyższenie opłaty z 0 zł na 10 zł,
 • wygenerowanie i dostarczenie hasła do usługi bankowości telefoniczne lub usługi bankowości elektronicznej lub listem na adres korespondencyjny (rozdz. 1 poz. 7.1) – podwyższenie opłaty z 9 zł na 10 zł,
 • odblokowanie dostępu / wygenerowanie nowego hasła do bankowości elektronicznej przy udziale pracownika Banku bądź konsultanta Infolinii (rozdz. 1 poz. 7.2) – dodanie pozycji do taryfy, opłata 10 zł.

 

Podstawą prawną zmian w „Taryfie” jest § 34 ust. 1 pkt 1), 2), 3) „Regulaminu”.

2. Zmianie treści „Regulaminu” wobec podjętej przez Bank decyzji o współpracy z organizacją płatniczą Mastercard i o wymianie kart płatniczych biznes z dotychczasowych VISA na Mastercard, a także o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania oraz w związku z aktualizacją definicji PEP tj. osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 815.Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 815, poniżej prezentujemy szczegółowy zakres zmian:

 

 • zmiana definicji 3-D Secure (rozdz. I § 1 ust.2 pkt 1),
 • zmiana definicji dokumentu tożsamości (rozdz. I § 1 ust.2 pkt 18),
 • dodanie informacji o operatorze kartowym Mastercard i wymianie kart płatniczych biznes (rozdz. I § 1 ust.2 pkt 39, rozdz. XIV § 42 ust. 6,7,8,9,10),
 • zmiana definicji PEP, członka rodziny PEP oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy PEP (rozdz. I § 1 ust.2 pkt 53), (§1 ust 2 pkt 14), (§1 ust. 2 pkt 50).
 • dodanie zapisów o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania (rozdz. IX § 22 ust. 17, rozdz. XI § 31 ust.22),
 • dodanie zapisów o transakcjach dokonywanych kartami (rozdz. XIV § 50 ust. 1 pkt 1), 2), ust.2, ust.3 pkt 1), 2), 3).

 

Podstawą prawną zmian opisanych w „Regulaminie” jest § 65 ust. 1 pkt 4), pkt 5) lit. b), c) „Regulaminu”.
W ww. dokumentach wprowadzono ponadto zmiany porządkowe dotyczące literówek, aktualizacji numeracji, doprecyzowania nazw dokumentów oraz usunięcia innych nieaktualnych zapisów.

Bank Pocztowy S.A. informuje, że proponowane zmiany w zakresie Taryfy oraz Regulaminu wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 r. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec nich lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy należy przesłać lub złożyć w dowolnej placówce Banku. Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw w wyżej wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, wygasa ona 30 czerwca 2021 r. Pełna treść zmienionego Regulaminu oraz Taryfy dostępna jest w placówkach Banku, Poczty Polskiej i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.

chat z konsultantem