Zmiany w Regulaminie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- Produkty EnveloBank.

21 maja 2021

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków EnveloBank oraz wydawania i obsługi kart płatniczych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej „Regulaminem”). Wobec podjętej przez Bank decyzji o współpracy z organizacją płatniczą Mastercard i o wymianie kart płatniczych biznes z dotychczasowych VISA na Mastercard, a także o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania oraz w związku z aktualizacją definicji PEP tj. osoby zajmującej eksponowane stanowiska polityczne (zgodnie z Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw Dz. U. poz. 815).), poniżej prezentujemy szczegółowy zakres zmian:

 

  • zmiana definicji 3-D Secure (§ 2 ust.1 pkt 1),
  • zmiana definicji PEP, członka rodziny PEP i osoby znanej jako bliski współpracownik PEP (rozdz. I  2 ust.1 pkt 52), rozdz. I § 2 ust.1 pkt 14), rozdz. I § 2 ust.1 pkt 49),
  • zmiana definicji dokumentu tożsamości (rozdz. I  2 ust.1 pkt 18),
  • dodanie informacji o operatorze kartowym Mastercard i wymianie kart płatniczych biznes (rozdz. I  2 ust.1 pkt 39, rozdz. X § 33 ust.6,7,8,9,10),
  • dodanie zapisów o niestosowaniu przez Bank tzw. ujemnego oprocentowania (rozdz. IX 26 ust.11, rozdz. XII § 53 ust.12),
  • dodanie zapisów o transakcjach dokonywanych kartami (rozdz. X 41 ust.1 pkt 1),2), ust.2, ust.3 pkt 1),2),3),
  • aktualizację zapisów dotyczących adresów e-mail na informacja@pocztowy.pl i strony internetowej
    na www.pocztowy.pl.

Podstawą prawną zmian opisanych w „Regulaminie” jest § 71 ust. 1 pkt 4), pkt 5) lit. b), c) Regulaminu”.

W ww. dokumentach wprowadzono ponadto zmiany porządkowe dotyczące literówek, aktualizacji numeracji, doprecyzowania nazw dokumentów oraz usunięcia innych nieaktualnych zapisów

 

Bank Pocztowy S.A. informuje, że proponowane zmiany w zakresie Regulaminu wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021 r.
W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec nich lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa
o zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy należy przesłać lub złożyć w dowolnej placówce Banku. Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw w wyżej wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, wygasa ona 30 czerwca 2021 r. Pełna treść zmienionego Regulaminu dostępna jest w placówkach Banku, Poczty Polskiej i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.

 

 

 

 

chat z konsultantem