Informujemy, że 27 września 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w

14 sierpnia 2019
  • „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej „Regulaminem”),
  • „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.” (zwana dalej „Taryfą”).

 

Podstawą prawną zmian w Regulaminie i Taryfie opisanych poniżej jest § 63 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1) i 4) Regulaminu upoważniający Bank do jego zmiany w przypadku zmian związanych z postępem technologicznym.

 

ZMIANY W REGULAMINIE:

  • Zostały dodane zapisy w zakresie usługi bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile i EnveloBank Online.
  • Zostały doprecyzowane zapisy dotyczące komunikacji z posiadaczami rachunków w zakresie zmian wysokości opłat i limitów transakcyjnych,

 

ZMIANY W TARYFIE:

  • Zostały dodane zapisy w zakresie usługi bankowości elektronicznej EnveloBank Mobile i EnveloBank Online.

 

chat z konsultantem