Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych oraz Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków dla Klientów z segmentu Mikroprzedsiębiorstw

16 listopada 2021

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych w Banku Pocztowym S.A.” (zwanej dalej „Taryfą”) oraz w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S. A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej „Regulaminem”).

 

1. Zmiany w „Taryfie” – to zmiany wysokości opłat za czynności i usługi oferowane przez Bank Pocztowy S.A. oraz dodanie nowych pozycji dla produktów oferowanych przez Bank Pocztowy S.A.:

 

Część 2 - produkty w ofercie:

• wpłata gotówkowa na rachunek (rozdz. 1 poz. 5.1, rozdz.3 poz. 5.4) – dodanie postanowienia, iż opłata pobierana od osoby dokonującej wpłatę,

• wpłata gotówkowa na rachunek (rozdz. 1 poz. 5.1a i poz. 5.1b; rozdz. 3 poz. 5.4a) – zmiana opłaty z 0,5% od kwoty wpłaty min. 15 zł na 0,5% od kwoty wpłaty min. 10 zł,

• przelew zewnętrzny w PLN (z rachunku VAT w Banku na rachunek VAT w innym banku) realizowany przez placówkę Banku/Poczty Polskiej lub usługę bankowości telefonicznej (konsultant) (rozdz. 2 poz. 3a) – poprzednio brak pozycji w” Taryfie”, aktualnie opłata 15 zł od każdego przelewu,

• w zakresie rachunków VAT uzupełnienie przypisu nr 1 odnośnie trybu pobierania opłat/prowizji (dodanie możliwości pobierania opłaty/prowizji z rachunku Pocztowe Konto Firmowe Plus powiązanego z rachunkiem VAT),

• przelew zewnętrzny w PLN realizowany przez usługę bankowości elektronicznej (z rachunku VAT w Banku na rachunek VAT w innym Banku) (rozdz. 2 poz. 3b) – poprzednio brak pozycji w” Taryfie”, aktualnie opłata 0 zł od każdego przelewu,

• opłata za kartę (niebiometryczną) (rozdz. 4 poz. 2.1) – doprecyzowanie zapisu, że opłata dotyczy karty nie biometrycznej, brak zmiany wysokości opłaty,

• opłata za kartę biometryczną (rozdz. 4 poz. 2.2) – poprzednio brak pozycji w” Taryfie”, aktualnie opłata 9 zł.

• wpłata gotówki w sieci wpłatomatów Euronet oraz PlanetCash4You na terenie kraju (rozdz.4 poz. 3.5) – udostępnienie usługi we wpłatomatach sieci PlanetCash4You.

 

Część 3 - produkty wycofane z oferty:

• wpłata gotówki w sieci wpłatomatów Euronet oraz PlanetCash4You na terenie kraju (rozdz. 1 poz. 5.1) – udostępnienie usługi we wpłatomatach sieci PlanetCash4You. Podstawą prawną zmian w „Taryfie” jest § 34 ust. 1 pkt 4) i 5) oraz § 34 ust. 4 pkt 2) „Regulaminu”.

 

2. Zmiany w „Regulaminie” – związane są z podjęciem przez Bank decyzji o współpracy z jedną organizacją kartową (Mastercard) i co za tym idzie usunięciem z „Regulaminu” informacji o organizacji kartowej VISA, z dodaniem zapisów o karcie biometrycznej oraz z doprecyzowaniem sposobu informowania Klientów o zmianach wprowadzonych do „Taryfy”, „Regulaminu” i oprocentowania rachunków/lokat terminowych:

• zamiany treści definicji 3-D Secure (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 1),

• zmiany treści definicji 3 cyfrowego kodu zabezpieczającego (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 13),

• rozszerzenie definicji karty płatniczej o kartę biometryczną (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 31),

• zmiana definicji organizacji kartowej (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 49),

• usunięcie definicji organizacji kartowej VISA (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 115), • dodanie definicji Xiaomi Pay (rozdz. I § 1 ust. 2 pkt 121),

• doprecyzowanie zapisów o sposobie informowania Klientów nt. zmian w oprocentowaniu lokat i rachunków (rozdz. IX § 22 ust. 16; rozdz. XI § 31 ust. 6 i ust. 6a),

• doprecyzowanie zapisów o sposobie informowania Klientów o zmianach wprowadzanych do „Taryfy” (rozdz. XII § 33 ust. 3, ust. 3a i ust. 4; rozdz. XII § 34 ust. 7),

• dodanie zapisu odnośnie wysłania czytnika do karty biometrycznej (rozdz. XIV § 40 ust. 1),

• dodanie zapisu o konieczności zakodowania odcisku palca na karcie biometrycznej (rozdz. XIV § 40 ust. 6),

• dodanie zapisu o uwierzytelnieniu transakcji przy użyciu karty biometrycznej (rozdz. XIV § 44 ust. 4 pkt 1), rozdz. XIV § 44 ust. 4 pkt 3) lit. e),

• dodanie zapisu o wymogach uwierzytelnienia dla Xiaomi Pay (rozdz. XIV § 44 ust. 4 pkt 6),

• usunięcie zapisów dotyczących transakcji dokonywanych kartą VISA (rozdz. XIV § 50 ust.1, ust.3),

• doprecyzowanie zapisów o sposobie informowania Klientów o zmianach wprowadzanych do „Regulaminu” (rozdz. XX § 66 ust. 1 i ust. 1a).

 

Podstawą prawną zmian opisanych w „Regulaminie” jest § 65 ust. 1 pkt 2) i ust. 1 pkt 5) lit. c) „Regulaminu”.

 

W ww. dokumentach wprowadzono ponadto zmiany porządkowe dotyczące korekt tzw. „literówek”, aktualizacji numeracji jednostek redakcyjnych, doprecyzowania nazw dokumentów oraz usunięcia innych nieaktualnych zapisów.

 

Bank Pocztowy S.A. informuje, że proponowane zmiany w zakresie „Taryfy” oraz „Regulaminu” wejdą w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec nich lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy należy przesłać do Banku lub złożyć w dowolnej placówce Banku lub placówce Poczty Polskiej. Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw w wyżej wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, wygasa ona 31 grudnia 2021 r. Pełna treść zmienionej „Taryfy” oraz „Regulaminu” dostępna jest w placówkach Banku, Poczty Polskiej i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.

chat z konsultantem