Zmiana Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.

30 listopada 2021

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w  „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”) dotyczące :


dostosowania zapisów do wymogów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 171, str. 1 ze zm.), zwanego dalej: Rozporządzenie w zakresie:


1.    wprowadzenia nowych definicji w Postanowieniach wstępnych (Rozdział I)
2.    zmiany stosowanej nomenklatury ze „stawki” na „wskaźnik” (Rozdział II § 9 ust. 1 pkt. 2 oraz Rozdział III § 11 ust. 3, 4, 5, 7)
3.    wprowadzenia  zasad postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji Wskaźnika (Rozdział III nowy § 11a)
oraz zmiany dotyczące:
4.    zakresu komunikowania klientów o zmianie Regulaminu (Rozdział VII, § 20 ust. 1 oraz 1a)


Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 19 ust. 1 Regulaminu oraz Rozporządzenie.  


Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu, Kredytobiorca ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Brak sprzeciwu Kredytobiorcy wobec proponowanych zmian przed proponowaną datą ich wejścia w życie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich obowiązywanie. W przypadku wypowiedzenia Umowy Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi niespłaconej kwoty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami i kosztami w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

chat z konsultantem