Decyzje dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0 dostępne od 13 lipca do 15 lipca

13 lipca 2022

Informujemy, że rozpoczął się proces wydawania decyzji dotyczące zwrotów subwencji finansowych w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikrofirm i MŚP Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR). Każdy Przedsiębiorca oczekujący na decyzję otrzyma wiadomość SMS z Banku Pocztowego S.A. o udostępnieniu dokumentu decyzji w swojej bankowości elektronicznej. Wiadomości z Banku będą wysyłane na numer telefonu komórkowego znajdującego się w kartotece firmowej zatem prosimy o weryfikację czy Państwa dane są aktualne. W przypadku zidentyfikowania nieaktualnych danych prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku Pocztowego S.A. lub kontakt z naszą infolinią pod numerem: (52) 349-94-99, celem aktualizacji danych. 

Brak otrzymania wiadomości SMS z Banku nie wpływa na widoczność decyzji w bankowości, zatem zachęcamy do weryfikacji statusu Państwa subwencji w najbliższych dniach.

W przypadku, zarówno mikrofirm, jaki i MŚP, decyzja PFR o całkowitym umorzeniu subwencji oznacza, że przedsiębiorca jest rozliczony z PFR i nie musi już nic robić.

W sytuacji, gdy mikrofirma nie spełniła warunków umorzenia, m.in. nie utrzymała zatrudnienia, przedsiębiorca otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numeru konta PFR, na który ten zwrot musi zostać dokonany. Mikrofirmy są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

W przypadku, gdy firma MŚP nie spełniła warunków umorzenia, beneficjent otrzyma w treści decyzji informację o wysokości kwoty do zwrotu oraz numer konta PFR, na które ten zwrot musi zostać dokonany. MŚP są zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

MŚP, które nie dokonały zwrotu nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej w terminie do 30 czerwca 2022 r., prosimy o niezwłoczne uregulowanie tego zobowiązania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi począwszy od 1 lipca 2022 r. Brak tej wpłaty będzie skutkował wszczęciem działań zmierzających do odzyskania przez PFR SA kwot niespłaconych subwencji i odsetek oraz ujawnieniem zobowiązań przedsiębiorcy w biurach informacji gospodarczej.

W innych, indywidualnych przypadkach, m.in. konieczności przeprowadzenia przez PFR dodatkowych analiz, w tym ze współpracującymi z PFR instytucjami publicznymi, czy błędów w rozliczeniu - PFR poinformuje beneficjenta w komunikacie o statusie jego sprawy oraz dalszych krokach postępowania.

Uwaga! Zarówno w przypadku mikrofirm, jak i MŚP prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta. Bank Pocztowy S.A. nie prowadzi rozliczeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy 2.0, zatem po dokonaniu przez beneficjenta spłaty nie będzie możliwa weryfikacja po stronie pracowników Banku. Numer rachunku do spłaty nie jest  tożsamy z numerem, z którego bank dokonywał przelewu subwencji Klientom. Numer konta, na które ma zostać dokonany zwrot subwencji, może ulec zmianie w przypadku firm, wobec których zostało wszczęte postępowanie windykacyjne. Wówczas numer konta wskazuje firma windykacyjna.

Przypominamy też, aby zachować szczególną ostrożność - m.in. sprawdzać autorów i adresatów wiadomości oraz numery kont, na które należy dokonać wpłaty. Informacje o tych numerach znajdują się w wydanych decyzjach przekazanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczególnie uwrażliwiamy beneficjentów na wszelką korespondencję pochodzącą rzekomo od PFR, która może być przesłana do Państwa poza określonym powyżej kanałem korespondencji wg. której wskazany może być inny niż w bankowości elektronicznej numer rachunku lub która zawierać będzie linki do stron zewnętrznych. Prosimy na taką korespondencję nie reagować, a w razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktować się z PFR lub ze swoim bankiem. Tylko w przypadku braku spłaty z Beneficjentami mogą kontaktować się firmy windykacyjne, z którymi PFR zawarł umowy na obsługę wierzytelności.

Zapraszamy beneficjentów Tarczy Finansowej 2.0 do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach online dla przedsiębiorców dotyczących zasad zwrotów i spłat subwencji. Zapisy na szkolenia są dostępne na stronie.

W razie pytań lub wątpliwości można dzwonić na infolinię PFR pod numerem +22 703 43 00 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

Dokument decyzji będzie udostępniony Państwu w lokalizacji: "Wnioski" -> "Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm/MSP", następnie "Twoje wnioski o subwencje PFR 2.0", "Złóż wniosek".

chat z konsultantem