Zmiana „Regulaminu kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”

15 listopada 2022

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie kredytowania Mikroprzedsiębiorstw oraz wybranych Klientów segmentu Przedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, (zwanym dalej „Regulaminem”) wynikające z:

1. aktualizacji zapisów dotyczących zapewnienia pełnej zgodności działania Banku z wymogami wymogów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 171, str. 1 ze zm.)  oraz z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom” – w art. 64 i 85 określa zasady wprowadzenia Zamiennika kluczowego wskaźnika referencyjnego (na podstawie art. 23c BMR) w zakresie:

  • definicji w Postanowieniach wstępnych (Rozdział I) tj. do definicji Zdarzenia Regulacyjnego wprowadzono zastąpienie wskaźnika referencyjnego na mocy prawa krajowego, zgodnie z art. 23c BMR (Zdarzenie zastąpienia Wskaźnika). Natomiast zastąpienie wskaźnika referencyjnego na mocy prawa krajowego uwzględniono w scenariuszach zdarzeń opisanych w definicji Zdarzenia Regulacyjnego.
  • aktualizacji zapisów Zasad postępowania w sytuacji istotnej zmiany, wycofania lub zaprzestania publikacji Wskaźnika (Rozdział III nowy § 11a)

oraz zmiany dotyczące:

2. aktualizacji danych kontaktowych dedykowanych dla Infolinii oraz treści komunikatu w obecnym brzmieniu: „Infolinia Banku Pocztowego. Dzień dobry.” (Rozdział VIII § 22 ust. 3 pkt. 2)

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 20 ust. 1 Regulaminu.  

Zgodnie z § 21 ust. 3 Regulaminu, Kredytobiorca ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat z tego tytułu. Brak sprzeciwu Kredytobiorcy wobec proponowanych zmian przed proponowaną datą ich wejścia w życie jest równoznaczny 

z wyrażeniem zgody na ich obowiązywanie. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi niespłaconej kwoty kredytu wraz z należnymi Bankowi odsetkami i kosztami 

w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.


chat z konsultantem