Mechanizm Podzielonej Płatności

21 maja 2018

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 roku ulegnie zmianie:

  • „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą”,
  • „Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A.”,
  • „Tabela oprocentowania lokat i rachunków bankowych dla Mikroprzedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A”.

Zmiany w powyższych dokumentach związane są, z wejściem w życie z dniem 01.07.2018 r. ustawy  z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) tzw. ustawa Split Payment. Na podstawie w/w Ustawy Bank Pocztowy S.A.  ma obowiązek od dnia 01.07.2018 r. otworzyć i prowadzić rachunek VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego przeznaczonego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek VAT:

  • Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisywania dodatkowej umowy,

  • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od opłat,
  • Do rachunku VAT Bank nie wydaje instrumentu płatniczego,
  • Rachunek VAT może być obciążony lub uznany środkami pochodzącymi z rozliczeń podatku VAT,
  • Waluta rachunku: PLN
  • Oprocentowanie:

RACHUNEK VAT

Oprocentowanie środków

0,00%

 

  • Opłaty i prowizje:

 

Rodzaj czynności/usługi1

Opłaty/prowizje

Otwarcie rachunku

0zł

Przelew wewnętrzny w PLN (z rachunku VAT w Banku na rachunek VAT w Banku):

  a) zlecony osobiście w placówce Banku lub w placówce pocztowej/ zlecony drogą korespondencyjną/ zlecony drogą telefoniczną za pośrednictwem Konsultanta

5 zł

b) zlecony za pośrednictwem serwisu automatycznego usługi Pocztowy24

0 zł

ODPISY Z RACHUNKU, POTWIERDZEIA I INNE

Sporządzenie odpisu: obrotów/ operacji na rachunku

30 zł

Usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej Taryfie uzgodnione z Klientem

według rzeczywistych kosztów Banku lub według umowy, nie mniej niż 25 zł

Zapytanie o saldo rachunku za pośrednictwem Konsultanta

5 zł

1 Opłaty pobierane są w ciężar rachunku Pocztowe Konto Firmowe powiązanego z rachunkiem VAT

chat z konsultantem