Zmiany w Regulaminie i Taryfie

9 listopada 2018

Informujemy, że 20 grudnia br. Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w:


1.    „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej „Regulaminem”),


2.    „Taryfie opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych stosowanych  przez Bank Pocztowy S.A.” (zwanej dalej „Taryfą”).


Jednocześnie nadmieniamy, że z dniem 20 grudnia 2018 r., nastąpi wycofanie z obsługi usługi Powiadamianie SMS Pocztowy SMS dostępnej dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych. W Banku dostępna jest alternatywna usługa Powiadamianie SMS Serwis SMS.


ZMIANY W REGULAMINIE


Podstawą faktyczną dla zmian w Regulaminie są:


1.    konieczność dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE (dalej „Pakiet PSD2”), poprzez wprowadzenie do Regulaminu Rachunków m.in. następujących zmian:

     1)    wprowadzenie nowych postanowień w zakresie bezpieczeństwa i incydentów,
     2)    wprowadzenie nowych, krótszych terminów rozstrzygania reklamacji – Bank będzie odpowiadał na reklamację w terminie 15 dni roboczych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 35 dni roboczych,
     3)    obniżenie ze 150 do 50 euro kwoty stanowiącej limit odpowiedzialności Posiadacza rachunku za nieautoryzowane transakcje,
     4)    wprowadzenie zapisów dostosowujących procesy w Banku do udostępniania danych Klientów w celu umożliwienia dokonywania transakcji inicjowanych przez inne instytucje płatnicze (open banking);


2.    zmiany prawne wymuszające dostosowanie zasad oprocentowania limitu debetowego do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF9);


3.    zmiany prawne powodujące konieczność dostosowania działalności Banku do ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;


4.    zmiany wynikające z wycofania z obsługi w Banku usługi Powiadamianie SMS Pocztowy SMS.
Podstawą prawną zmian opisanych w punktach 1) ‐ 3) powyżej jest § 42 ust. 2 pkt 3) Regulaminu, upoważniający Bank do jego zmiany w przypadku zmiany w przepisach prawa. Podstawą prawną zmian opisanych w punkcie 4) powyżej jest § 42 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, upoważniający Bank do jego zmiany w przypadku rezygnacji z prowadzenia przez Bank usług i produktów określonych w Regulaminie.

ZMIANY W TARYFIE


Podstawę faktyczną dla zmian w Taryfie jest wycofanie z obsługi usługi Powiadamianie SMS Pocztowy SMS dostępnej dla posiadaczy rachunków rozliczeniowych.
Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 31 ust. 1 pkt 4) w zw, z §42 ust. 2 pkt 2) Regulaminu, upoważniający Bank do zmiany Taryfy. Jednocześnie informujemy, że Bank nie wprowadza żadnych zmian w zakresie opłat i prowizji związanych z prowadzeniem rachunków.

 

chat z konsultantem