Zmiany w "Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą"

26 lipca 2019

Informujemy, że 14 września 2019 roku Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą” (zwanym dalej  „Regulaminem”).


Podstawą faktyczną dla zmian w Regulaminie są zmiany w ofercie Banku związane z rozszerzeniem zakresu usług oraz konieczność dostosowania działalności Banku do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, implementującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającą dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającą dyrektywę 2007/64/WE, a także Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klientai wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji (dalej „Pakiet PSD2”), poprzez wprowadzenie m.in. poniższych zmian.

ZMIANY W REGULAMINIE

1. wprowadzenie zmian zapisów w zakresie bezpieczeństwa transakcji dokonywanych przy użyciu kart poprzez dodatkowe mechanizmy uwierzytelnienia i autoryzacji;
2. dodanie zapisów w zakresie udostępnienia usługi Apple Pay i Google Pay dla klientów posiadających kartę Visa Bisnes.

Podstawą prawną zmian opisanych powyżej jest § 63 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1) i 3) Regulaminu upoważniające Bank do jego zmiany w przypadku zmiany w przepisach prawa i zmian związanych z postępem technologicznym.

Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków oraz wydawania i obsługi kart płatniczych w Banku Pocztowym S.A. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

chat z konsultantem