Co to jest Split Payment?

W dniu 1 lipca 2018 r. wejdzie w życie Ustawa  z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) tzw. ustawa Split Payment., wprowadzająca nowy sposób płatności za nabyte towary lub usługi.
Dzięki niemu otrzymane płatności za faktury VAT zostaną podzielone w następujący sposób:

 • otrzymana kwota odpowiadająca wartości sprzedaży brutto, wynikająca z wystawionej faktury, będzie księgowana na rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT,
 • następnie kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury, będzie przeksięgowana
  z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT.

Spis treści

Rachunek VAT w Banku Pocztowym S.A.

 • Na podstawie w/w Ustawy Bank Pocztowy S.A.  ma obowiązek od dnia 1 lipca 2018 r. otworzyć i prowadzić rachunek VAT dla każdego rachunku rozliczeniowego.
 • Bank założy jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych, z wyjątkiem rachunków dla Rad Rodziców i Kas Zapomogowo-Pożyczkowych. Jeśli Klient posiada więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy w Banku, na wniosek Klienta, Bank może otworzyć więcej rachunków VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od opłat.

 • Rachunek VAT prowadzony będzie w walucie PLN.

Jak wykonać przelew?

Wykonanie przelewu (opłacenie faktury) w MPP w bankowości internetowej

Sprawdź szczegóły

Wykonanie przelewu do Urzędu Skarbowego w MPP w bankowości internetowej

Sprawdź szczegóły

Przyjęcie przelewu (wystawionej faktury) w MPP w bankowości internetowej

Sprawdź szczegóły

 Jak opłacić fakturę?

Realizacja przelewu za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności następuje zawsze z rachunku rozliczeniowego powiązanego z rachunkiem VAT.

 • Kwota odpowiadająca wartości podatku VAT wynikająca z otrzymanej faktury, będzie przeksięgowana z rachunku VAT na powiązany z nim rachunek rozliczeniowy,
 • następnie z rachunku rozliczeniowego nastąpi zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wraz
  z kwotą VAT wynikającą z otrzymanej faktury.

 

 

Pytania i odpowiedzi

1. Co to jest Mechanizm Podzielonej Płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) to mechanizm, którego istota sprowadza się do dokonywania płatności za nabyty towar lub usługi przez nabywcę w następujący sposób:

  • zapłata kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy dostawcy;
  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT.
2. Czy muszę zgłosić numer rachunku VAT do Urzędu Skarbowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma takiej potrzeby.

3. Czy muszę złożyć wniosek o otwarcie rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, zgodnie z Ustawą otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. Oznacza to, że rachunek VAT zostanie otwarty i automatycznie powiązany z rachunkiem rozliczeniowym.

4. W jaki sposób dowiem się o numerze rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank przekaże informację o numerze rachunku VAT przed 1 lipca 2018 r. przesyłką pocztową, na wskazany do wiadomości Banku adres korespondencyjny.

5. Czy muszę mieć rachunek VAT, jeśli nie jestem płatnikiem VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak. Ustawa nakłada obowiązek otwarcia rachunku VAT dla każdego firmowego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w PLN.

6. Czy stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności jest obowiązkowe?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności jest dobrowolne. To nabywca towarów lub usług (podatnik VAT) decyduje, czy opłacić fakturę korzystając z Mechanizmu Podzielonej Płatności czy poprzez dokonanie tradycyjnego przelewu Elixir/Sorbnet.

7. Czy muszę informować swoich kontrahentów o numerze rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma konieczności podawania numeru rachunku VAT kontrahentom. Jeśli podatnik zdecyduje o opłaceniu faktury korzystając z Mechanizmu Podzielonej Płatności, Bank wystawcy automatycznie zaksięguje kwotę VAT na rachunku VAT, a kwotę netto faktury na rachunku rozliczeniowym. Jeśli natomiast podatnik opłaci ją tradycyjnym przelewem Elixir/Sorbnet, wówczas w całości zostanie on zaksięgowany na rachunku rozliczeniowym.

8. Czy wystawca faktury może zażądać jej opłacenia w Mechanizmie Podzielonej Płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Wystawca faktury nie ma wpływu na to, czy płacący (nabywca towarów i usług) opłaci ją wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności. Decyzja należy do płacącego. Jeśli płacący zlecił płatność podzieloną, Bank odbierający płatność ma obowiązek wskazaną kwotę VAT zaksięgować docelowo na rachunku VAT.

9. Czy mogę wypłacić środki z rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie ma możliwości wypłaty (gotówkowej i bezgotówkowej) środków zgromadzonych na rachunku VAT. Na wniosek podatnika (klienta) Naczelnik Urzędu Skarbowego może wydać, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek bankowy powiązany z tym rachunkiem VAT.

10. Czy środki na rachunku VAT są oprocentowane?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Rachunek VAT w Banku Pocztowym S.A. jest nieoprocentowany.

11. Czy dostanę wyciąg z rachunku VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie będą generowane wyciągi z rachunku VAT. Informacja o saldzie na rachunku VAT będzie natomiast widoczna w bankowości internetowej i na wyciągach bankowych, generowanych dla rachunków rozliczeniowych, a także w corocznym „potwierdzeniu sald”, przesyłanym na początku każdego roku kalendarzowego.

12. Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej/konsument może wykonać płatność za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. W konsekwencji dla rachunków osób fizycznych Bank nie będzie prowadzić rachunków VAT.

13. Czy jeśli wykonam przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności do osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej/konsumenta), zostanie on zaksięgowany?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Taki przelew zostanie odrzucony i wróci do nadawcy jako niezrealizowany, ponieważ dla osoby fizycznej/konsumenta Bank Pocztowy S.A. nie prowadzi rachunku VAT.

14. Czy można otworzyć rachunek VAT dla rachunku walutowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w PLN i będzie powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, również prowadzonym w PLN.

15. Czy mając kilka rachunków w różnych bankach, będę miał jeden wspólny rachunek VAT?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Rachunek VAT prowadzony w jednym banku jest powiązany wyłącznie z rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w tym banku.

16. Czy jednym przelewem w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można opłacić kilka faktur?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, zapłata za jedną fakturę będzie wykonana pojedynczym przelewem.

17. Czy mogę wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności, gdy na rachunku VAT nie mam środków?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Tak. Nie ma konieczności posiadania dodatniego salda na rachunku VAT. W razie braku części lub całości środków na rachunku VAT, Bank pobierze brakującą kwotę VAT z rachunku rozliczeniowego.

18. Czy mogę otrzymać płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności w PLN z zagranicy?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Płatności podzielone obejmują wyłącznie transakcje rachunków krajowych, prowadzonych w PLN.

19. Czy będę mógł zasilić rachunek VAT środkami z rachunku rozliczeniowego?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Zasilenie rachunku VAT środkami z rachunku rozliczeniowego nie będzie możliwe. Na rachunek VAT będą wpływały wyłącznie płatności VAT dokonane przez kontrahentów za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności lub płatności wynikające ze zwrotu nadwyżki VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy lub środki przeksięgowane z innego rachunku VAT prowadzonego w Banku Pocztowym S.A.

20. Jak wypełnić papierowy formularz przelewu pod realizację podzielonej płatności?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dane należy wpisywać ciągiem od pola „nazwa zleceniodawcy cd.”, nie stosując spacji, gdzie:

  /VAT/ oznacza kwotę podatku VAT

  /IDC/oznacza numer za pomocą którego dostawca towaru, jest identyfikowany na potrzeby podatku

  /INV/ oznacza numer faktury VAT

   

pokaż więcej
zwiń