Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa

Nowy program pomocowy Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją PFR termin dostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie do zawarcia umowy subwencji - pełny odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG wraz z historią zmian - został wydłużony do 31 stycznia 2021 roku.  (więcej na https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp)
Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu subwencji.

W przypadku gdy o subwencję wnioskowała osoba inna niż upoważniona  do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi – prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa dla tej osoby wystawionego przed datą wnioskowania lub oświadczenia restrospektywnego (podpisanych zgodnie z reprezentacją).

Wydruk z KRS / CEiDG prosimy przesłać elektronicznie na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl
 
Pełnomocnictwo - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu / oświadczenie retrospektywne o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu - w formie papierowej (oryginał / podpis poświadczony notarialnie) prosimy dostarczyć na adres Banku (Bank Pocztowy SA, Departament Rachunków Detalicznych, 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17), zaś w formie elektronicznej - opatrzone podpisem kwalifikowanym - na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem poprzez skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

Pozdrawiamy,
Bank Pocztowy S.A.

 


Szanowni Państwo,

Zgodnie z par.11 ust.11 Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” prosimy o dostarczenie do Banku dokumentów rejestrowych firmy (pełny odpis z KRS lub zaświadczenie z CEiDG wraz z historią zmian) najpóźniej do dnia 31.12.2020r.  Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem zwrotu subwencji.


W przypadku gdy o subwencję wnioskowała osoba inna niż upoważniona  do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi – prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa dla tej osoby wystawionego przed datą wnioskowania lub oświadczenia restrospektywnego (podpisanych zgodnie z reprezentacją).

Wydruk z KRS / CEiDG prosimy przesłać elektronicznie na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl
 
Pełnomocnictwo - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu / oświadczenie retrospektywne o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu - w formie papierowej (oryginał / podpis poświadczony notarialnie) prosimy dostarczyć na adres Banku (Bank Pocztowy SA, Departament Rachunków Detalicznych, 85-959 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 17), zaś w formie elektronicznej - opatrzone podpisem kwalifikowanym - na skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Bankiem poprzez skrzynkę subwencjePFR@pocztowy.pl.

Pozdrawiamy,
Bank Pocztowy S.A.

Polski Fundusz Rozwoju


Uprzejmie informujemy, że data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikro, małych i średnich firm zgodnie z regulaminem programu została ustalona na dzień 18 maja 2020 r. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

Termin ten został uzgodniony w porozumieniu z bankami uczestniczącymi w programie, tak aby zapewnić sprawne i prawidłowe rozpatrzenie odwołań. Przypominamy, że odwołania będą składane również drogą elektroniczną poprzez formularz w tym samym banku, w którym składany był wniosek pierwotny.

Procedura odwoławcza nie dotyczy firm, które otrzymały odmowę wypłaty subwencji – te mogą składać kolejne wnioski o wsparcie od momentu startu Programu, po wcześniejszym wyjaśnieniu wszelkich okoliczności w ZUS, swoim urzędzie skarbowym i w banku.

Wielkość spadku przychodów ze sprzedaży w Tarczy Finansowej liczymy w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Pierwszym miesiącem po 1 lutego 2020 r. jest marzec 2020 r. W konsekwencji do końca kwietnia, jako pierwszy miesiąc, w którym przedsiębiorca odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, może zostać wskazany marzec 2020 r. Spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. zostanie porównany do przychodów ze sprzedaży w lutym 2020 r. Alternatywnie, spadek przychodów ze sprzedaży w marcu 2020 r. może zostać porównany do przychodów ze sprzedaży z marca 2019 r.

W trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku.

Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.

Wszystkie mikrofirmy oraz Małe i Średnie firmy dotknięte skutkami COVID-19 mogą złożyć wniosek o subwencje finansowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pocztowy24 oraz EnveloBank Online. Środki udostępnione będą w ramach programu pomocowego Tarczy Antykryzysowej i mają być przeznaczone na ochronę firm i miejsc pracy. Zastrzegamy, że niektóre zapisy w Programie mogą ulec zmianie.

Złóż wniosek

Pocztowy24EnveloBank Online

Sprawdź:

Instrukcja składania wniosków w Banku Pocztowym S.A.

 O Programie:


Rządowy Program Tarczy Finansowej został stworzony w celu wsparcia finansowego mikro, małych i średnich Przedsiębiorców, którzy ucierpieli na skutek pandemii COVID-19.

Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw będą subwencje finansowe, z których większa część (do 75% finansowania) będzie bezzwrotna po spełnieniu warunków określonych w Programie.


Tarcza Finansowa dla Mikrofirm zakłada wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców o łącznej wartości 25 mld zł
Tarcza Finansowa dla MŚP wzakłada wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 50 mld zł


Łączna wartość Programu wynosi 75 mld zł.

Cele Programu:


 • udostępnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w istotnej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19;
 • przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorców w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionych w wyniku pande­mii COVID-19;
 • przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w okresie kryzysu gospodar­czego, wywołanego pandemią COVID-19;
 • stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w celu ochrony miejsc pracy i bez­pieczeństwa finansowego obywateli;
 • zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii. 

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie internetowej https://pfr.pl/tarcza.html oraz https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa, a także w Przewodniku Antykryzysowym.

Jak skorzystać ze wsparcia finansowego:

Złożenie wniosku
Prosimy o wypełnienie Wniosku w bankowości Pocztowy24 lub EnveloBank Online.

Szybka analiza
Państwa wniosek będzie poddany kwalifikacji do programu Tarczy Finansowej PFR.

Podpisanie Umowy subwencji finansowej

Proces całkowicie online – Umowa zostaje podpisana poprzez bankowość elektroniczną za pomocą kodu sms.

Po zawarciu umowy decyzja o przyznaniu wsparcia podejmowana jest przez PFR. 

Decyzja PFR

Polski Fundusz Rozwoju podejmie decyzję o wypłacie subwencji finansowej lub odmowie wypłaty. W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie, przekaże Bankowi do wypłaty subwencję finansową w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy przez Przedsiębiorcę.

Wypłata środków pomocowych dla Państwa firmy na rachunek w Banku Pocztowym

Subwencja zostanie zaksięgowana na Państwa rachunek, a w bankowości elektronicznej otrzymają Państwo dodatkową  informację o przyznaniu środków.

 

Umorzenie do 75% środków pomocowych
Po upływie 12 miesięcy od wypłaty środków, możliwe jest wnioskowanie  o umorzenie do 3/4 udzielonej subwencji. Warunkiem umorzenia jest kontynuacja prowadzonej do tej pory działalność oraz utrzymanie poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz zanotowanie straty na sprzedaży.

 

Co ważne:

Podstawą weryfikacji złożonych Wniosków przez Polski Fundusz Rozwoju, są rejestry publiczne. Ważne jest, aby każdy przedsiębiorca ubiegający się o subwencje, złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia podejmowana jest przez Polski Fundusz Rozwoju po zawarciu przez Państwa umowy o subwencje.

Kryteria przyznania:

Mikrofirmy

 • Przedsiębiorca zatrudniający co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem siebie) oraz nie więcej niż 9 pracowników,
 • roczny obrót lub suma bilansowa z działalności nie przekracza 2 mln euro,
 • odnotowano spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568),
 • wobec firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia finansowania,
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

 

Małe i Średnie Firmy

 • Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 249 pracowników,
 • roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa z działalności nie przekracza 43 mln euro,
 • odnotowano spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568),
 • wobec firmy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki,
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość).

Wysokość subwencji:

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników wysokość wsparcia ustalona jest do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (średnio ok. 70-90 tys. zł) na 3 lata.

 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

 

Wsparcie finansowe w złotych Kwota subwencji finansowej w zależności
od liczby zatrudnionych (bez właściciela)
Skala spadku Przychodów Bazowa kwota
subwencji na
zatrudnionego
1 3 4 5 6 7 8 9
 <25 ; 50%) 12 000 12000 24000 36000 48000 60000 72000 84000 96000 108000
 <50 ; 75%) 24 000 24000 48000 72000 96000 12000 144000 168000 192000 216000
<75% ; 100%> 36 000 36000 72000 108000 144000 180000 216000 252000 288000 324000

Na jaki cel mogą być przeznaczone środki z subwencji:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i Umowie,
 • zabezpieczenie: umowne lub inne.


MŚP Średnio MŚP Maksymalnie
Spadek Przychodów Kwota subwencji % przychodów Średni przychód MŚP Kwota Subwencji Maksymalny przychód do kalkulacji kwoty subwencji Maksymalna kwota subwencji
<0 ; 25%) 0% 31 300 000 0 225 000 000 0
<25 ; 50%) 4% 31 300 000 1 252 000 225 000 000 3 500 000
<50 ; 75%) 6% 31 300 000 1 878 000 225 000 000 3 500 000
<75% ; 100%> 8% 31 300 000 2 504 000 225 000 000 3 500 000

Sprawdź:

 • jak określić liczbę pracowników, aby ustalić, czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP.
 • jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy,
  a następnie jej częściowego umorzenia.

Zobacz tabelę

Uwaga!

Ostrzeżenie odnośnie zagrożeń dla przedsiębiorców biorących udział w programie Tarcza. Więcej

chat z konsultantem