W związku z obowiązkiem dostosowawczym do ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych, Bank Pocztowy S.A. od dnia 19 kwietnia 2021 r. będzie przekazywał Państwu w formie elektronicznej informację o łącznej kwocie opłat za przeliczenie waluty jako wartości procentowej marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro, ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC), w odniesieniu do transakcji  zrealizowanych kartą płatniczą w walucie unijnej innej niż waluta prowadzonego rachunku.

Powyższe informacje Bank będzie przesyłał swoim Klientom pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mail. W przypadku Klientów, który zawarli umowy z Bankiem przed 19 kwietnia 2021 r. Bank będzie przekazywał te informacje do wszystkich Klientów, który udostępnili swój adres e-mail. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień składając stosowne oświadczenie w placówce Banku lub Poczty, poprzez infolinię lub w bankowości elektronicznej. 

Informacje będą przekazywane w odniesieniu do wszystkich transakcji  wykonanych Państwa kartami w walutach krajów członkowskich EOG innych niż Polska. Informację zbiorczą  dotyczącą transakcji rozliczonych w danym dniu Bank będzie przesyłać w jednym mailu.