Obowiązek weryfikacji numeru PESEL przez banki

31 maja 2024

Szanowni Państwo,

od dnia 1 czerwca 2024 r., zgodnie z nowymi przepisami prawa, banki będą miały obowiązek weryfikować czy numer PESEL został zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, o którym mowa  w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1191 z póź. zm.), prowadzonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Taka weryfikacje będzie następowała przed:

1. zawarciem umowy z Klientem:

a) o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku oszczędnościowego,

b) o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,

c) kredytu,

d) pożyczki,

2. zmianą umów, o których mowa w punkcie 1 lit. c-d, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia;

3. dokonaniem w placówce przez posiadacza rachunku bankowego, wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach danego podmiotu przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie mowa o łącznej kwocie 12 726 zł).

Powyższe zmiany wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1394).

Ze względu na bezpieczeństwo Państwa pieniędzy, podczas wykonywania powyższych czynności numer PESEL nie może być zastrzeżony. Aby cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL należy zalogować się stronie www.gov.pl lub do aplikacji mObywatel albo udać się do urzędu gminy. Wykonanie weryfikacji przez Bank spowoduje przesłanie do Państwa informacji poprzez e-mail lub sms.

Jeżeli Bank stwierdzi, iż PESEL Klienta jest zastrzeżony w w/w rejestrze: 

  • Bank ma prawo odmówić zawarcia umów, o których mowa w punkcie 1 powyżej/ zawarcia kolejnych umów rachunku w ramach już zawartej umowy lub Aneksu do Umowy (w przypadku wskazanym w punkcie 2 powyżej),
  • Bank ma prawo wstrzymać możliwość dokonania wypłaty gotówkowej, o której mowa punkcie 3 powyżej, z wszystkich rachunków tego Klienta prowadzonych w Banku na 12 godzin liczonych od momentu złożenia tej dyspozycji wypłaty gotówkowej. Cofnięcie zastrzeżenia w tym czasie nie wpływa na dokonane przez Bank wstrzymanie możliwości wypłaty gotówkowej.

W sytuacji, gdy występuje niedostępność systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, Bank po ponownej nieudanej próbie dokonania weryfikacji odmawia zawarcia w/w umów do czasu przywrócenia dostępności systemu.

chat z konsultantem