Świadczenie Dobry Start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin.
Bez względu na dochód rodziny każdy uczeń otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną.

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br.
  Wniosek będzie udostępniony w sekcji WNIOSKI
 • Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową).
  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia


Kiedy otrzymasz wyprawkę?

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail

Decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.
Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w Gminie. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry Start. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.


Rola Banku w programie Dobry Start:
    

 • Bank Pocztowy umożliwi Ci złożenie wniosku Dobry Start online w sekcji „Wnioski”.
  Wypełniony wniosek Dobry Start możesz pobrać tylko raz, przed wysłaniem do systemu informatycznego Emp@tia. Pobranie wniosku w formacie pdf możliwe jest w kroku "Podsumowanie wniosku.
  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu.

Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Jak otworzyć konto

To proste. Przygotuj dowód osobisty i złóż wniosek o otwarcie rachunku.

Otwórz konto, jak Ci wygodnie:

przez internet

Złóż wniosek

przez telefon

801 100 500  lub  52 34 99 499Użyj numeru telefonu

w placówce

Znajdź placówkę

lub zgłoś listonoszowi chęć otwarcia konta

Jak to działa?

Pytania i odpowiedzi

1. Czy Bank Pocztowy S.A. umożliwia złożenie wniosku Dobry start? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pocztowym  dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego Pocztowy24.

3. Jak złożyć wniosek o Dobry Start za pośrednictwiem nowej bankowości internetowej Pocztowy24?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Aby złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem nowego Pocztowy24:

  1. Przygotuj dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
   - dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie,
   - informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
   - w przypadku niepełnosprawności dzieci: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
   (dotyczy dzieci w wieku od 20 do 24 roku życia).
  2. Zaloguj się do Bankowości Internetowej.
  3. Przejdź do zakładki „Wnioski” i wybierz wniosek „Dobry Start”.
  4. Wypełnij wniosek. Część Twoich danych (m.in. PESEL, adres zamieszkania), którymi dysponuje Bank Pocztowy, zostanie uzupełnionych we wniosku automatycznie. Upewnij się, że Twój adres zamieszkania jest aktualny - jeśli nie, zaktualizuj go na wniosku i w Bankowości Internetowej (w zakładce Ustawienia). Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wniosku, a potem decyzję o przyznaniu świadczenia.
  5. Załącz do wniosku dokumenty, jeśli będą one wymagane.
  6. Po uzupełnieniu wniosku, na stronie z podsumowaniem, będzie jeszcze możliwość zapisania kopii wniosku. Po wysłaniu nie będzie już można tego zrobić, ponieważ zostanie on usunięty z serwerów Banku Pocztowego (razem z załącznikami).
  7. Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i naciśnij "Wyślij".
  8. Po wysłaniu wniosku, otrzymasz na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania wniosku: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu: upo@mrpips.gov.pl.
  9. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na podany we wniosku adres e-mail. 
   W przypadku odmowy, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, zostaniesz poinformowany pocztą w formie decyzji administracyjnych.
2. Jak złożyć wniosek Dobry Start za pośrednictwem dotychczasowego serwisu Pocztowy24? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek przygotuj dane osobowe swoje i dzieci, dla których składasz wniosek o świadczenie Dobry start, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, adres szkoły do której w roku szkolnym 2020/2021 będzie uczęszczało lub uczęszcza dziecko). Dana Wnioskodawcy,  którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  • Zaloguj się do serwisu internetowego Pocztowy24.
  • Wejdź kolejno do zakładki „Wnioski” > „Rodzina 500+, Dobry Start i inne” i kliknij wniosek „Dobry Start”
  • Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku podany jest nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku.
  • Załącz załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
  • Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i wyślij.
  • Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Dobry start. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  • Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie dobry start SDS-1 nr __IDENTYFIKATOR_DOKUMENTU__" otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Dobry start, wszelkie pytania i obsługę wniosku Dobry start przejmuje organ prowadzący w gminie. W razie pytań o wniosek prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

4. Czy wnioski o świadczenie Dobry start można składać przez cały rok szkolny?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2020 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021). Można je składać  od 1 lipca br. do 30 listopada br. Pamiętaj, od 1 do 30 lipca br. wnioski można składać tylko w formie elektronicznej.

5. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie Dobry start?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek o świadczenie Dobry start są dostępne w serwisie internetowym Pocztowy24 od 1 lipca br. do 30 listopada br. Wnioski w formie drukowanej składane osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania będą przyjmowane od 1 sierpnia br. do 30 listopada br.

  Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

6. Czy programem objęte są wszystkie uczące się dzieci?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

  Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

  • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

  Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

7. Czy muszę być klientem Banku Pocztowego S.A., aby złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem tego Banku? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pocztowym S.A. jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Pocztowy24.

8. Jestem klientem Banku Pocztowego S.A. i mam dostęp do serwisu internetowego Pocztowy24 . Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Dobry start? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pocztowym S.A. potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pocztowy24. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem serwisu internetowego Pocztowy24.

  Jeśli autoryzujesz operacje za pomocą certyfikatu złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej nie będzie możliwe.
  Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

9. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zwróć się do urzędu miasta/gminy, w którym mieszkasz, o taką informację.

10. Jakie konto podać we wniosku Dobry start do wypłaty świadczeń? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Pocztowy24 możesz wskazać konto w Banku Pocztowym S.A. lub w dowolnym innym banku.

11. Czy po wysłaniu wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pocztowy24 będzie można go modyfikować?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku.

12. Kto składa wniosek Dobry start? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić osobiście w powiatowym centrum pomocy rodzinie.
  W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

13. Czy przyznane świadczenie podlega opodatkowaniu?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

14. Nie mogę dodać załączników do wniosku Dobry start. Co robić? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start można dodać załączniki o określonych parametrach:

  • format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

15. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wiadomość e-mail z UPO o tytule "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie dobry start SDS-1 nr __IDENTYFIKATOR_DOKUMENTU__" otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl

16. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Dobry start? Jaka jest rola Banku w tym procesie? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start podejmuje organ prowadzący postępowanie właściwy według miejsca Twojego zamieszkania po wcześniejszej analizie wniosku.

  Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry start za pomocą serwisu internetowego Pocztowy24.

  Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący postępowanie. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący postępowanie w gminie, w której mieszkasz.

17. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Dobry start brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pocztowym S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.

18. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Dobry start moje dane? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pocztowym S.A..  Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start.

19. Czy świadczenie w ramach programu Dobry start może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł? Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

20 . Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Pocztowy24 od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?Wciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w Pocztowy24  po wypełnieniu wniosku Dobry start i jest dostępne w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek. Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik infolinii Banku.

  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia.

  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Dobry start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

  Każdy wniosek Dobry start jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry start, a organ prowadzący w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej Organu prowadzącego w gminie. Od tego Organu, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

pokaż więcej
zwiń