Dobry Start

Dobry Start

W roku szkolnym 2024/2025 rodzice po raz kolejny otrzymają dodatek w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną.

Złóż wniosek

O programie

Świadczenie Dobry Start to rządowy program wsparcia polskich rodzin. Bez względu na dochód rodziny każdy uczeń otrzyma 300 zł na wyprawkę szkolną.

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br.
 • Wniosek będzie udostępniony w sekcji WNIOSKI
 • Wyprawkę otrzymają uczniowie do 20 roku życia lub, w przypadku niepełnosprawności, do 24 roku życia, z wyłączeniem dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 idą do przedszkola lub tzw. „zerówki”.
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia

Najważniejsze informacje

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinien złożyć jeden rodzic gdyż świadczenie na dane dziecko jest jednorazowe, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej – rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – istotne jest jednak, że na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej wniosku nie można złożyć przez bank lecz należy to zrobić przez portal PUE ZUS.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail z Twojego wniosku.

 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych do 31 sierpnia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci świadczenie najpóźniej 30 września br.
 • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych od 1 września do 30 listopada br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Podane terminy są terminami maksymalnymi - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może wypłacić świadczenie wcześniej.

Potwierdzenie złożenia wniosku jest wysyłane na e-mail po wypełnieniu i wysłaniu wniosku o Dobry start. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Banki+ prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

 • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Banki+.
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Banki+ i należy ponownie wypełnić wniosek.

Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry start otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Banki+

Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenie pieniężne w ramach programu Dobry start, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania.

Każdy wniosek Dobry start jest analizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Dobry start, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) może, kontaktując się z wnioskodawcą, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie świadczenia, na podstawie złożonego wniosku, nie wymaga decyzji administracyjnej. Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz jedynie informację o przyznaniu świadczenia. Jedynie odmowa przyznania świadczenia lub ewentualne ustalenie świadczeń nienależnie pobranych, dokonywana będzie w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych(ZUS). Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry Start. Żeby zmienić swoje dane podane w serwisie Banku, przejdź do zakładki „Ustawienia” po zalogowaniu. Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia przyznanego w ramach programu otrzyma 300 zł.  Jedynie w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia Dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.


Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku Pocztowym S.A. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start.


Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Dobry start podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku Pocztowym S.A., o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Dobry start. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Dobry start żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.


Rozstrzygnięcie o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dobry start podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Dobry start za pomocą serwisu internetowego Pocztowy24.

Bank nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku. Wniosek oraz załączniki Bank trwale usuwa po wysłaniu ich do systemu Banki+, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Wiadomość e-mail z UPO o tytule "Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru dla wniosku o świadczenie dobry start SDS-1 nr __IDENTYFIKATOR_DOKUMENTU__" otrzymasz z adresu e-mail: noreply@zus.pl

Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Dobry start można dodać załączniki o określonych parametrach:

 • format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
 • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
 • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Dobry start niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z infolinią Banku.

Nie. Przyznane świadczenie jest zwolnione od podatku. Nie będzie też podlegało egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pocztowym  dla osób, które są jego klientami i mają dostęp do serwisu internetowego Pocztowy24.

Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek skontaktuj się z infolinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenie. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Pocztowy24 możesz wskazać konto w Banku Pocztowym S.A. lub w dowolnym innym banku.

Jeśli otworzyłeś konto w Banku Pocztowym S.A. potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku lub z wykorzystaniem usługi AIS i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Dobry start przez serwis internetowy Pocztowy24. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Pocztowego S.A., będziesz mógł złożyć wniosek Dobry start za pośrednictwem serwisu internetowego Pocztowy24.

Jeśli autoryzujesz operacje za pomocą certyfikatu złożenie wniosku za pośrednictwem bankowości internetowej nie będzie możliwe.

Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Banku w celu wyjaśnienia sytuacji.

Elektroniczne wnioski Dobry start dostępne są w Banku Pocztowym S.A. jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Pocztowy24.

Świadczenie Dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to:

 • orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie Dobry start nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie oraz na dziecko uczęszczające do przedszkola lub tzw. zerówki.

Wniosek o świadczenie Dobry start są dostępne w bankowości internetowej Pocztowy24 od 1 lipca br. do 30 listopada br. Pamiętaj, wniosku Dobry start nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

Nie. Wnioski o świadczenie Dobry start składane są jednorazowo i dotyczą tylko roku szkolnego rozpoczynającego się w danym roku kalendarzowym (wnioski składane w roku 2023 dotyczą rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024). Można je składać od 1 lipca br. do 30 listopada br.

Informację o przyznaniu świadczenia znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.

Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:

 • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi
 • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne

Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Gdzie otrzymasz pomoc:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).

Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet - bez wychodzenia z domu. Jeśli nie - ZUS założy Ci Profil na PUE ZUS abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i świadczeniu oraz aby ZUS mógł kontaktować się z Tobą w sprawie świadczenia z programu Dobry Start. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Hasło otrzymasz SMSem z numeru 2075.

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Aby złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start za pośrednictwem nowego Pocztowy24:

 1. Przygotuj dane oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
  • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie,
  • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
  • w przypadku niepełnosprawności dzieci: orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (dotyczy dzieci w wieku od 20 do 24 roku życia).
 2. Zaloguj się do Bankowości Internetowej.
 3. Przejdź do zakładki „Wnioski” i wybierz wniosek „Dobry Start”.
 4. Wypełnij wniosek. Część Twoich danych (m.in. PESEL, adres zamieszkania), którymi dysponuje Bank Pocztowy, zostanie uzupełnionych we wniosku automatycznie. Upewnij się, że Twój adres zamieszkania jest aktualny - jeśli nie, zaktualizuj go na wniosku i w Bankowości Internetowej (w zakładce Ustawienia). Na podany we wniosku adres e-mail otrzymasz potwierdzenie przesłania wniosku, a potem decyzję o przyznaniu świadczenia.
 5. Załącz do wniosku dokumenty, jeśli będą one wymagane.
 6. Po uzupełnieniu wniosku, na stronie z podsumowaniem, będzie jeszcze możliwość zapisania kopii wniosku. Po wysłaniu nie będzie już można tego zrobić, ponieważ zostanie on usunięty z serwerów Banku Pocztowego (razem z załącznikami).
 7. Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem SMS i naciśnij "Wyślij".

Po wysłaniu wniosku, otrzymasz na podany adres e-mail potwierdzenie wysłania wniosku: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu: noreply@zus.pl.

Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie przesłana na podany we wniosku adres e-mail. 

W przypadku odmowy, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń, zostaniesz poinformowany pocztą w formie decyzji administracyjnych.

chat z konsultantem