Wsparcie dla Kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc dla osób posiadających kredyt mieszkaniowy zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 z późn. zm.) polegająca na:

 1. przyznawaniu zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, zwanego dalej "wsparciem”;
 2. przyznawaniu pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia, zwanej dalej "pożyczką na spłatę zadłużenia".

Dla kogo wsparcie

Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy w Banku Pocztowym mogą złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców:

 • w placówce Banku,
 • wysyłając na adres e-mail DOK-Hipoteki@pocztowy.pl,
 • wysyłając na adres Bank Pocztowy S.A. Departament Oceny Ryzyka Kredytowego – wsparcie ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz.


Wzór wniosku o wsparcie (pdf)

Wzór wniosku o zmianę warunków Wsparcia

Wzór wniosku o zmianę warunków zwrotu udzielonego Wsparcia

Kredytobiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2452 z późn. zm.) jest osoba lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym, zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego, który został udzielony w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Forma wsparcia

 • Wsparcie Kredytobiorcy przeznaczone jest na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu mieszkaniowego.
 • Wypłacane jest na okres określony we wniosku, ale nie dłuższy niż 40 miesięcy.
 • Wysokość wsparcia to równowartość prognozowanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego.
 • Miesięczna rata wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł.
 • Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana w ten sposób kwota nie pokrywa całego zobowiązania.
 • Maksymalna kwota pożyczki to 120000 zł.
 • Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy są zwrotne.
 • Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • W przypadku, gdy Kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty 134 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia umarza się.

Kto może otrzymać wsparcie

O wsparcie/pożyczkę mogą wnioskować Kredytobiorcy Banku, którzy:

Spełniają jeden z warunków wymienionych w ustawie:

1. co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, lub

2. ponoszą co miesiąc koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w kwocie przekraczającej 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub

3. dochód miesięczny gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:

 • 1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

Posiadają kredyt lub pożyczkę, zabezpieczone hipoteką na nieruchomości, zaciągnięte w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:

1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2,

4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,

5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe,

7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Posiadają udzielony przez Bank kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

Kredytobiorcy, którym już udzielono wsparcia w ramach FWK są uprawnieni do złożenia wniosków o zmianę warunków udzielonego wsparcia na warunki wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy.

Wsparcia lub pożyczki nie można otrzymać

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z Kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162),
 • jeśli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
 • jeśli Kredytobiorca w chwili złożenia wniosku:
  • jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiada inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • posiada inne roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub po-siadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wsparcia nie można otrzymać

 • jeżeli jeden z Kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego Kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy,
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z Kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytowania.

Przelew wsparcia może zostać wstrzymany w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, sprzeda przedmiot kredytowania lub dokona całkowitej spłaty zobowiązania.

 Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów udzielania wsparcia można również uzyskać na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

chat z konsultantem