Wsparcie dla kredytobiorców w związku z pandemią COVID-19

Ogólne zasady stosowania zawieszenia wykonywania umowy kredytu gotówkowego w Banku Pocztowym.

Wsparcie w oparciu o zasady wynikające z art. 31fa Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. Tarcza 4.0.).


 1. Wniosek może złożyć Kredytobiorca/Pożyczkobiorca Banku Pocztowego S.A., który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu przy zachowaniu warunku, że umowa została zawarta przed dniem 13 marca 2020 r., a termin zakończenia okresu kredytowania określony umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.
 2. Składanie wniosków jest możliwe od 24 czerwca 2020 roku.
 3. W okresie zawieszenia wykonywania umowy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu/pożyczki.
 4. W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż określone w pkt. 12.
 5. W przypadku, gdy umowa zawarta jest przez dwóch Kredytobiorców/Pożyczkobiorców wymagane jest złożenie wniosku przez jednego z Kredytobiorców/Pożyczkobiorców, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu oraz wyrażenie zgody przez pozostałych Kredytobiorców/Pożyczkobiorców.
 6. Kredytobiorca/Pożyczkobiorca może wnioskować o zawieszenie wykonywania jednej umowy z grupy:
 • umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 • umów o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym, albo
 •  umów o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – innych niż wskazane wyżej, jeżeli kredytobiorcą jest konsument. 

       na okres wskazany przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

7. Jeżeli Bank na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów, o których mowa w pkt 6, na warunkach innych niż określone w art. 31fa Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia Kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

8. Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy. W związku z realizacją zawieszenia nie jest wymagane sporządzenie aneksu wydłużającego okres kredytowania oraz zmieniającego inne terminy określone w umowie.

9. Ponowne przeszacowanie stawek referencyjnych WIBOR będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy kredytu, przy czym cykl przeszacowania określony w umowie nie ulega zmianie.

10. Ponowne przeszacowanie harmonogramu spłat będzie miało miejsce po zakończeniu okresu zawieszenia wykonywania umowy kredytu.

11. W okresie zawieszenia wykonywania umowy:

1) nie jest możliwe dokonywanie wypłat transz kredytu,

2) Kredytobiorca / Pożyczkobiorca może dokonywać częściowej lub całkowitej spłaty kredytu.

12. W przypadku kredytu z ubezpieczeniem płaconym ratalnie Kredytobiorca/Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty składki ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami umowy kredytu/pożyczki.

13. Zawieszenie wykonywania umowy w kredytach/pożyczkach z ubezpieczeniem płaconym ratalnie skutkuje wydłużeniem ochrony ubezpieczeniowej o okresy, o które umowa została wydłużona, pod warunkiem podpisania przez Ubezpieczającego aneksu do polisy ubezpieczeniowej.

14. Maksymalny okres zawieszenia wykonywania umowy to 3 miesiące, niezależnie od liczby złożonych wniosków. Dopuszczalne jest złożenie przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę więcej niż jednego wniosku do tego samego zobowiązania, ale wówczas maksymalny łączny okres zawieszenia nie może przekroczyć limitów określonych w niniejszym punkcie.

15. Wykonywanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonywania umowy, na okres wskazany przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące . Dzień doręczenia oznacza dzień roboczy, w godzinach pracy kredytodawcy.

16. Za złożenie i rozpatrzenie niniejszego wniosku Bank nie pobiera opłaty ani prowizji.

17. Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej informacje o zawieszeniu wykonywania umowy.

18. Informujemy również, iż przysługuje Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy możliwość odstąpienia od zawieszenia wykonywania umowy w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. W celu odstąpienia od zawieszenia należy:

 • wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres Banku: Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
 • lub złożyć je w najbliższej placówce Banku,
 • wysłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawieszenia na adres poczty elektronicznej Banku: Informacja@pocztowy.pl

19. W przypadku odstąpienia Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy od zawieszenia wykonywania umowy wniosek uważa się za niezłożony, a Pani/Pan jest zobowiązany do zapłaty rat kredytu/pożyczki zgodnie z dotychczasowym harmonogramem spłaty.

20. Informujemy również, iż Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy przysługuje możliwość rezygnacji w każdym czasie z zawieszenie wykonywania Umowy. W przypadku rezygnacji z zawieszenia wykonywania Umowy, okres zawieszenia ulega skróceniu do dnia otrzymania przez Bank wniosku o rezygnację z zawieszenia.

chat z konsultantem