Jak działa ubezpieczenie Bezpieczny DOM?

 

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie pożaru, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, graffiti.

Co możesz ubezpieczyć?
Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi
 • dom jednorodzinny wraz zgarażem wolnostojącym, znajdującymi się na tej samej posesji budynkami gospodarczymi i elementami działki [ogrodzenie, pomieszczenie na śmieci, altana],
 • dom w budowie,
 • garaż wolnostojący
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.

 

Możesz rozszerzyć ochronę o:

 • OC w życiu prywatnym,
 • OC najemcy,
 • OC wynajmującego,
 • OC w życiu prywatnym za szkody wyrządzone na terytorium krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinu,OC w życiu prywatnym za szkody niezależne od winy osób objętych ochroną, ubezpieczenia wyrządzone wskutek zalania mienia osób trzecich [tzw. „wężyki”],
 • Dom Assistance [m.in. pomoc hydraulika, elektryka, ślusarza],
  NNW,
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
 • Ubezpieczenie nagrobków.
 • OC w życiu prywatnym,

Spis treści

Zakres ochrony

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w czterech wariantach: dom w budowie, podstawowym, indywidualnym oraz od wszystkich ryzyk, które umożliwiają dopasowanie zakresu i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. 

 

 

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance:
  • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
  • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • 20% zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia proszę podjąć po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.

Jak zgłosić szkodę?

Zajście zdarzenia ubezpieczeniowego objętego ochrona ubezpieczeniowa można zgłosić:

 • telefonicznie: 801 00 22 88 lub 48 370 48 48
 • korespondencyjnie:
  Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
  ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa
 • mailowo: zgloszenie@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • faxem: 48 370 43 02
 • za pośrednictwem formularza na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl

Jak zgłosić reklamację

Skargi i reklamacje mogą być zgłaszane:

 • w formie pisemnej – na adres TUW Pocztowe, ul. Graniczna 17, 26-600 Radom
 • ustnie – telefonicznie pod nr 48 370 48 38 lub osobiście w jednostce Towarzystwa
 • z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczta@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • z wykorzystaniem formularza na stronie www.ubezpieczeniapocztowe.pl

 

Dokumenty

 •  

  IPID Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia „Bezpieczny Dom” obowiązujący od 14.12.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązuje od 14.12.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązuje od 16.03.2020 r. do 13.12.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązuje od 01.09.2019 r. do 15.03.2020 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązuje od 3.09.2018 r. do 31.08.2019 r.(.pdf)

 •  

  Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązuje od 10.01.2017 r. do 2.09.2018 r.(.pdf)

 •  

  Karta produktu obowiązuje od 14.12.2020 r.(.pdf)

 •  

  Karta produktu obowiązuje od 16.03.2020 r. do 13.12.2020 r.(pdf.)

 •  

  Karta produktu obowiązuje do 15.03.2020 r.(.pdf)