Dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie pobytu w żłobku

Złóż wniosek

Uwaga

Aktualnie mogą występować przejściowe utrudnienia w działaniu wniosków o świadczenie żłobkowe w bankowości internetowej Pocztowy24. Prosimy o złożenie wniosku w innym terminie.

O programie

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji.

Dofinansowanie będzie przysługiwać na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna, na które nie został przyznany za ten sam okres rodzinny kapitał opiekuńczy.

Najważniejsze informacje

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna przysługuje Ci, jeśli:

 • jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;
 • dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;
 • nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

 Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

 • pierwszego i jedynego w rodzinie;
 • pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;
 • drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości.

 Aby ZUS mógł przyznać Ci dofinansowanie, Twoje dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych albo być pod opieką dziennego opiekuna wpisanego do wykazu dziennych opiekunów. Twoje dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do tego rejestru lub wykazu. Pamiętaj, aby przekazać dane swoje i dziecka podmiotowi prowadzącemu placówkę, do której uczęszcza Twoje dziecko. Jest to niezbędne do przyznania dofinansowania.

Nie otrzymasz dofinansowania na dziecko, na które otrzymujesz rodzinny kapitał opiekuńczy. Na dane dziecko, za ten sam okres, możesz otrzymać albo dofinansowanie, albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Z tego powodu musisz wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna. Możesz korzystać z dofinansowania pobytu w żłobku na jedno dziecko i pobierać rodzinny kapitał opiekuńczy na inne dziecko w rodzinie.

Złóż wniosek do ZUS za pośrednictwem bankowości internetowej Pocztowy24. Możesz zrobić to także przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, albo portal Emp@tia.

Jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL możesz złożyć wniosek w Pocztowy24.

Wniosek możesz także złożyć przez:

 • portal Emp@tia - jeśli jesteś matką lub ojcem dziecka i masz numer PESEL,
 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wniosek możesz złożyć od 1 kwietnia 2022 r.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie złożysz do końca maja 2022 r., ZUS przyzna Ci dofinansowanie od miesiąca, w którym Twoje dziecko zaczęło uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub od którego pozostawało pod opieką opiekuna dziennego – ale nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do kwoty tej nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na PUE ZUS. Zaloguj się na swój profil na PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków].

Jeśli ZUS przyzna Ci dofinansowanie, nie będzie wydawać decyzji. Informację o tym otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku. O dofinansowaniu na każde dziecko otrzymasz oddzielną informację.

Jeśli ZUS odmówi Ci dofinansowania, wyda decyzję. Decyzję otrzymasz na swój profil na PUE ZUS. Informację o tym, że na Twoim profilu na PUE ZUS jest decyzja, otrzymasz na adres mailowy, a także na numer telefonu, które podasz we wniosku.

Rola Banku

Bank Pocztowy umożliwia Ci złożenie wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w bankowości Pocztowy24. Przejdź do zakładki Wnioski i wybierz wniosek Dofinansowanie pobytu w żłobku.

 • Nie jest możliwe złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii. 
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany
 • Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po przekazaniu do systemu informatycznego ZUS

Wypełnianie i składanie wniosków jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

Obsługa wniosku

1. Bank Pocztowy

 • Wypełniasz wniosek Dofinansowanie pobytu w żłobku w systemie bankowości internetowej
 • Zaloguj się do systemu Pocztowy24 i przejdź do wniosku Dofinansowanie pobytu w żłobku (sekcja "Wnioski") Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 • Wypełniony wniosek możesz pobrać bezpośrednio przed jego wysyłką. Zostanie on również dostarczony wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku na wskazany przez Ciebie adres email.
 • Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do systemu informatycznego ZUS

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)

 • Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z ZUS UPO swojego wniosku.
 • UPO jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez ZUS. W przypadku braku UPO należy ponownie złożyć wniosek.
 • UPO otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku z adresu noreply@zus.pl.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku widnieje status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się z ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • Jeśli złożysz wniosek przez bank albo portal Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest to system informatyczny ZUS, za pośrednictwem którego możesz załatwiać sprawy w ZUS przez internet.
 • Jeżeli nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku. Na adres e-mail, który podasz we wniosku, otrzymasz potwierdzenie założenia profilu, a na numer telefonu – jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS. Wiadomość e-mail otrzymasz z adresu noreply@zus.pl. Hasło otrzymasz w SMS-ie z adresu „ZUS”. ZUS założy Ci profil na PUE ZUS, abyś miał dostęp do informacji o swoim wniosku i dofinansowaniu oraz aby móc się z Tobą kontaktować.
 • Informacja o tym, że złożyłeś wniosek o dofinansowanie, pojawi się na Twoim profilu na PUE ZUS w zakładce [Dofinansowanie do żłobka] –> [Szczegóły Twoich wniosków] po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.
 • Jeśli złożyłeś wniosek przez PUE ZUS, masz go w zakładce [Dokumenty i wiadomości] –> [Dokumenty wysłane].

Reklamacje

 Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Pocztowym – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Pocztowy24, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości transakcyjnej oraz jego wysłania. Bank Pocztowy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami. Zapoznaj się z informacjami na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów.
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego przekazaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, z późn. zm.).
chat z konsultantem