Skarbowe papiery wartościowe

Skarbowe papiery wartościowe

Produkt nie jest już oferowany.

O skarbowych papierach wartościowych

Jeden z najbezpieczniejszych sposobów lokowania pieniędzy z gwarancją Skarbu Państwa

Bony skarbowe to krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe o charakterze dyskontowym, emitowane przez Skarb Państwa na okres od 1 do 52 tygodni. W dniu wykupu Inwestor otrzymuje wartość nominalną bonów. Dochód Inwestora stanowi różnica między wartością nominalną a kosztem zakupu. Bony skarbowe charakteryzują się wyjątkowo niskim ryzykiem inwestycyjnym. Skarb Państwa odpowiada za powstałe zobowiązania całym majątkiem, jednocześnie jest gwarantem wykupu bonów od nabywców.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa. Mogą mieć charakter dyskontowy bądź odsetkowy, w zależności od typu obligacji. Dochód Inwestora to różnica między wartością nominalną a kosztem zakupu w przypadku obligacji dyskontowych, lub wysokość odsetek w przypadku obligacji kuponowych. Bony skarbowe i obligacje skarbowe uważane są za jedne z najbezpieczniejszych form inwestycji oraz lokaty kapitału.

Bezpiecznie i z korzyścią

  • bezpieczna lokata nadwyżki środków
  • atrakcyjne oprocentowanie w stosunku do lokat terminowych
  • poprawa efektywności zarządzania finansami firmy
  • mogą stanowić zabezpieczenie Twoich zobowiązań

Skarbowe papiery wartościowe w Banku Pocztowym

  • minimalna kwota transakcji to 500 000 zł
  • opieka dealera Departamentu Skarbu
  • możliwość zakupu skarbowych papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub wtórnym, po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem
  • brak prowizji za realizację transakcji zakupu/sprzedaży skarbowych papierów wartościowych na rynku wtórnym
  • możliwość zawierania transakcji typu repo z Klientami finansowymi

Bezpieczeństwo inwestycyjne

Zawieranie transakcji na skarbowych papierach wartościowych może być obarczone ryzykiem emitenta, związanym z niedotrzymaniem przez Skarb Państwa warunków umowy oraz terminowego wywiązywania się ze zobowiązań. Innym ryzykiem jest niestabilność stóp procentowych oraz ryzyka prawne, rachunkowe, podatkowe oraz operacyjne, niezależne od Banku Pocztowego S.A.

chat z konsultantem