MiFID jest powszechnie używanym skrótem dla określenia Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych („Markets in Financial Instruments Directive”), przyjętej przez Unię Europejską w celu harmonizacji przepisów dotyczących swobodnego świadczenia usług finansowych i inwestycyjnych na terenie wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, obejmującego kraje Unii Europejskiej, a także Islandię, Norwegię i Lichtenstein.

 

Cel Dyrektywy MiFID

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Postanowienia MiFID mają wpływ na Klientów instytucji finansowych między innymi poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących:

 • klasyfikacji Klientów,
 • działania w najlepiej pojętym interesie Klienta i zasady obsługi zleceń,
 • oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych w odniesieniu do indywidualnej wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji Klientów,
 • zasad przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepięniężnych,
 • wymogu wprowadzenia polityki zarządzania konfliktami interesów.
Akty prawneWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 •  

  Dyrektywa MiFID obejmuje:

  • Dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz Dyrektywę nr 2006/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 roku zmieniająca dyrektywę nr 2004/39/WE w odniesieniu do niektórych terminów,
  • Dyrektywę Komisji 2006/73/WE z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzającą środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy,
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z 10 sierpnia 2006 roku wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (akt wykonawczy).

   

  Polskie przepisy prawa wprowadzające postanowienia MiFID obejmują w szczególności:

  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. 2018 poz. 1111)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2018 poz. 1112).
  • Ustawę z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.z 2010 r. Nr.211, poz. 1384 z poźn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego (Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2010 roku Nr 211, poz. 1384 z późn.zm.).
Informacje podstawoweWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Dane do kontaktu

  Pocztowy S.A.
  Centrala Bydgoszcz
  ul. Jagiellońska 17
  85-959 Bydgoszcz

  Bank Pocztowy S.A.
  Centrala - Biuro w Warszawie
  ul. Puławska 111 B
  02-707 Warszawa

   

   

  Język stosowany w kontaktach z Bankiem Pocztowym

  Językiem używanym w kontaktach Banku Pocztowego z Klientami jest język polski. Dokumenty i informacje przekazywane Klientom są sporządzane w języku polskim.

   

  Sposoby komunikowania się Klienta z Bankiem Pocztowym

  Bank Pocztowy udostępnia różnorodne kanały komunikacyjne:

  1) listowny na adres korespondencyjny Banku Pocztowego podany powyżej, 
  2) telefonicznie:

  • 0 801 100 500 numer przeznaczony do obsługi połączeń z krajowych telefonów stacjonarnych,
  • 0 52 34 99 499 numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych,

  3) przez Skype: nick bank.pocztowy,
  4) pisząc na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl, 
  5) przez czat on-line z doradcą.

  Dla usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie Bank Pocztowy przyjmuje zlecenia:

  1) telefonicznie,
  2) w placówkach Banku Pocztowego, 
  3) przez system bankowości elektronicznej Pocztowy24.

   

  Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej 
  Bank Pocztowy S.A. jest bankiem utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Bydgoszczy, 
  ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz , wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000010821, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) w kwocie 110.132.880,00 PLN, NIP 554-031-42-71. 
  Bank Pocztowy S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej, wydane w ramach decyzji nr 18 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 05 kwietnia 1990r. Działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Polityki/Zasady w Banku PocztowymWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zarządzanie konfliktami interesów

  W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów mogących mieć niekorzystny wpływ na Klientów. Bank Pocztowy S.A. potwierdza swoje obowiązki prawne, regulacyjne i etyczne mające na celu efektywne zarządzanie potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klienta.

  Zasady klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów

  Zasady wykonywania zleceń 
  Bank zapewnia Klientów, że działa uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie. Przy realizacji Zlecenia Klienta, Bank bierze pod uwagę, w szczególności, następujące kryteria: 

  • kategorię, do której Klient został zaklasyfikowany: klient detaliczny, klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent,
  • rodzaj Zlecenia Klienta,
  • cechy instrumentu finansowego, będącego przedmiotem Zlecenia Klienta,
  • partnerów Banku, do których, może być skierowana realizacja Zlecenia Klienta,
  • cenę instrumentu finansowego,
  • koszty związane z realizacją Zlecenia, do których zalicza się wszystkie wydatki, jakie ponosi Klient w związku z realizacją Zlecenia, w tym opłaty pobierane przez partnerów Banku, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne opłaty wnoszone na rzecz osób trzecich uczestniczących w realizacji Zlecenia,
  • czas i prawdopodobieństwo realizacji Transakcji oraz jej rozliczenia.

  Celem stosowania przez Bank w/w kryteriów jest dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy, doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z realizacją konkretnego Zlecenia Klienta w ten sposób, że najwyższym poziomem ochrony jest objęty klient detaliczny, a najmniejszą uprawniony kontrahent.

  Przedstawiamy Państwu "Zasady wykonywania Zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta".

   

  Klasyfikacja Klientów
  MiFID wprowadza zasady klasyfikowania Klientów oraz oszacowania ich poziomu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do danej usługi. Zgodnie z MiFID rozróżnia się trzy kategorie Klientów: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni i Uprawnieni kontrahenci. Każda z tych kategorii oznacza różny stopień ochrony przysługujący Klientowi. Ocenianie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klientów ma na celu stwierdzenie, czy mają odpowiednie przygotowanie do zawierania transakcji dotyczących wybranego instrumentu finansowego.

  KATEGORIA KLIENTÓW

  CHARAKTERYSTYKA

  RYZYKO

  Uprawnieni kontrahenci

  Klienci posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych, np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne.

  Kategoria ta korzysta z najniższego poziomu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID.

  Klienci profesjonalni

  Klienci z tej grupy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami.

  Klienci korzystają z mniejszej ochrony niż klienci detaliczni. Nie muszą też przekazywać tak wielu informacji swojej firmie inwestycyjnej.

  Klienci detaliczni

  MiFID nakłada na firmy inwestycyjne obowiązek określenia czy produkty proponowane tym klientom lub wybrane przez tych klientów odpowiadają ich wiedzy i doświadczeniu.

  Klienci korzystający z najwyższego poziomu ochrony.

  Klient ma prawo domagania się o zakwalifikowanie do wyższej lub niższej kategorii i tym samym odpowiednio niższego lub wyższego poziomu ochrony.

  Wyciąg z Zasad klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów

  Wniosek Klienta o zmianę klasyfikacji

Ochrona aktywówWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank, dzięki skali prowadzonej działalności, sile kapitałowej i stabilności dochodów zapewnia Klientom bezpieczeństwo przechowywanych aktywów.

   

  Bank Pocztowy jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm. ), dalej zwaną „Ustawą o BFG”. Ustawowej ochronie podlegają również roszczenia Klientów wobec Banku wynikające z innych czynności bankowych, potwierdzone wystawionymi przez Bank dokumentami imiennymi (m.in. przeprowadzanie rozliczeń bankowych, udzielanie gwarancji bankowych). Gwarancjami BFG nie są objęte produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie Klientom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności, do wysokości określonej w Ustawie o BFG.

   

  Środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji – do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100.000,00 euro – w 100%. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Kwoty, o których mowa powyżej, określają maksymalną wysokość roszczeń Klienta Banku w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach bankowych posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w Banku. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji; dotyczy to także roszczeń powstałych przed dniem 15 kwietnia 1997 r.

   

  Bank zapewnia również zachowanie ciągłości i bezpieczeństwa usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedury bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ewidencji przyjętych zleceń i rejestracji transakcji oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych.

Usługi inwestycyjneWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Zasady świadczenia usług inwestycyjnych 

  Bank Pocztowy świadczy usługi inwestycyjne, w zakresie:

  • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których Bank zobowiązuje się do wykonywania dyspozycji Klienta w zakresie nabywania, odkupywania i zamiany jednostek funduszy inwestycyjnych, których jest dystrybutorem – opis usługi, w tym Regulamin świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz skróty prospektów Funduszy inwestycyjnych dostępne na stronie internetowej Banku -  www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje/
  • przyjmowanie i realizowanie zleceń zakupu/sprzedaży papierów wartościowych - opis usługi oraz Regulamin zawierania transakcji na papierach wartościowych dostępne na stronie internetowej Banku 

  Lista instrumentów finansowych 
  Bank oferuje następujące instrumenty finansowe podlegające przepisom MiFID:

  Bank oferuje również produkty strukturyzowane w formie polisy ubezpieczeniowej – produkty nie są objęte Dyrektywą MiFID, jednak Bank Pocztowy w przypadku tego typu produktów stosuje rozwiązania służące ochronie Klientów.

  Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe dostępne są na stronie internetowej Banku w części poświęconej poszczególnym produktom.

  Raporty ze świadczenia usług (dotyczące wykonywania przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) 
  Po zawarciu transakcji, której przedmiotem jest instrument finansowy, Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie jej zawarcia oraz informację o warunkach realizacji danej transakcji. Jeżeli transakcja została zawarta z Bankiem, potwierdzenie jest przekazywane przez Bank. W przypadku, gdy Bank przyjmuje tylko zlecenie Klienta, które następnie przekazywane jest do realizacji przez podmiot trzeci, wówczas podmiot trzeci jest odpowiedzialny za przekazanie Klientowi potwierdzenia realizacji transakcji. Na potwierdzeniu realizacji transakcji Klient otrzymuje zestaw szczegółowych informacji dotyczących wykonania zlecenia, z wyszczególnieniem między innymi, oznaczenia firmy inwestycyjnej przekazującej zlecenie, oznaczenie klienta, datę i czas zawarcia transakcji, rodzaj i identyfikator zlecenia, miejsca wykonania zlecenia, oznaczenie instrumentu finansowego, liczbę, cenę oraz łączną wartość transakcji, kwoty pobranych opłat i prowizji, wskazanie obowiązków klienta związanych z rozliczeniem transakcji.

  Zgodnie z wymogami MiFID Bank przekazuje Klientowi, co najmniej raz w roku, informację obejmującą zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych w Banku aktywów Klienta.

  Szczegółowe zasady, tryb oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usług określane są w umowach o świadczenie usług (mających za przedmiot wykonywanie przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) zawieranych między Klientem a Bankiem lub w regulaminach określających zasady świadczenia tych usług.

  W przypadku przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących tytułów uczestnictwa w Funduszach inwestycyjnych raporty ze świadczenia usług w tym zakresie przekazywane są bezpośrednio przez właściwy Fundusz inwestycyjny.

Skargi i reklamacjeWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Skargi do Banku można wnosić: 
  1) pisemnie – listownie drogą pocztową, faksem, oraz elektronicznie z wykorzystaniem Internetu, 
  2) ustnie - w oddziale Banku lub telefonicznie z pośrednictwem Infolinii Banku.

  Okres rozpatrywania skargi wynosi do 30 dni kalendarzowych pod warunkiem, że postanowienia umów zawartych z klientami nie przewidują innego terminu. W przypadku skarg, których rozpatrzenie wymaga uzyskania szczegółowych wyjaśnień, badań lub dodatkowych informacji i termin 30 dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank informuje Klienta o prowadzonym postępowaniu i określa termin udzielenia odpowiedzi. Bank udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Na wniosek Klienta Bank może udzielić odpowiedzi na reklamację w innej formie.

Koszty i opłatyWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Wszelkie opłaty i prowizje ponoszone przez Klienta na rzecz Banku określane są w umowach o świadczenie usług (dotyczących wykonywania przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) zawieranych z Klientami lub w regulaminach określających zasady świadczenia tych usług.

  Umowy te lub regulaminy mogą zawierać odesłanie do:

  W przypadku usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami Funduszy inwestycyjnych oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Funduszach. Bank pobiera jedynie opłaty i prowizje za czynności bankowe, dokonywane w celu realizacji zleceń czy dyspozycji Klienta. Informacja o aktualnych stawkach opłat pobieranych przez Fundusze oraz Bank dostępne w oddziałach i placówkach Banku.

Konkurs dla PracownikówWciśnij Enter, żeby rozwinąć 
 • Bank Pocztowy S.A. informuje, że w dniach 1-23.12.2016r. trwają kwalifikacje o charakterze konkursu (uwzględniającego aspekty jakościowe i ilościowe pracy) dla pracowników sieci sprzedaży Banku Pocztowego, w których nagrodą są bony podarunkowe. Nagroda ufundowana zostanie przez Bank Pocztowy dla 10 pracowników. Wartość nagrody dla jednego uczestnika szacowana jest na 600 zł. netto.
  Więcej informacji dotyczących konfliktu interesów, zachęt, oraz opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, o których klient powinien być poinformowany, zgodnie z przepisami prawa dotyczących Banku znajduje się na stronie www.bankpocztowy.pl

  Bank Pocztowy SA dokłada starań, aby prowadzona przez nas działalność była realizowana w sposób rzetelny, uczciwy i profesjonalny, jak również zgodny z najlepszym interesem Klientów. Jednym ze sposobów realizacji powyższych celów jest właściwe podejście do problematyki konfliktów interesów, które mogą się pojawić w związku z naszą działalnością, jeżeli mogą one mieć niekorzystny wpływ na interesy Klienta lub Klientów korzystających z naszych usług. W celu przeciwdziałania konfliktom interesów, Bank wdrożył wewnętrzne standardy postępowania oraz rozwiązania organizacyjne.
  Szczegółowe informacje na temat postępowania Banku w związku z konfliktem interesów są przekazywane na żądanie Klienta.

pokaż więcej
zwiń
 

Dokumenty i informacje

 •  

  Rejestr Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Statut Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Zasady polityki ujawnień informacji(.www)

 •  

  System Dokumenty Zastrzeżone(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID - informacje ogólne(.www)

 •  

  Dyrektywa MiFID (.pdf)

 •  

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny(.pdf)

 •  

  Informacja dla Klientów Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Wyniki Finansowe Banku Pocztowego S.A.(.www)

 •  

  Obligacje Banku Pocztowego S.A. (.www)

 •  

  Polityka Informacyjna(.www)

 •  

  FATCA (.www)

 •  

  Oświadczenie CRS(.www)

 •  

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej (.pdf)

 •  

  Polityka Banku Pocztowego dot. poszanowania praw człowieka(.pdf)