Informacja o zmianach w Regulaminie

30 sierpnia 2023

Informujemy, że Bank Pocztowy S.A. wprowadza zmiany:

 1. z dniem 1.11.2023 r. w „Taryfie opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla klientów mikroprzedsiębiorstw”, zwanej dalej Taryfą,
 2. z dniem 1.11.2023 r. w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych oraz wydawania i używania kart płatniczych biznes dla klientów mikroprzedsiębiorstw w Banku Pocztowym S.A.”, zwanym dalej Regulaminem,
 3. z dniem 6.11.2023 r. w „Warunkach świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej”, zwanych dalej Warunkami.

Ad. 1. Zmiany w Taryfie:

 • sporządzenie i przesłanie wyciągu w formie elektronicznej z Firmowego Konta Oszczędnościowego co najmniej raz w miesiącu: rozdz. 3 poz. 6.1.

Zmiana ma charakter porządkujący i nie stanowi wprowadzenia nowego obciążenia dla Klienta.

Ad. 2. Zmiany w Regulaminie: 

 • dodanie informacji o krajowych stanowiskach i funkcjach publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi: §1 ust. 2 pkt 57 (poprzednio pkt 54).
 • wprowadzenie zapisu o możliwości składania reklamacji przez klienta za pomocą usługi e-doręczenia: §1 ust. 2 pkt 2, §60 ust. 2 pkt 1, §67 ust. 9 pkt 2.
 • dodanie i doprecyzowanie wyrażeń w słowniku: §1 ust. 2 pkt 2, 10, 12, 21 (doprecyzowano pojęcie, poprzednio to pkt 19), 35, 74-75, 95, 105.
 • modyfikacja zapisów związana z obowiązkiem stosowania ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w tym dodanie przesłanek umożliwiających wypowiedzenie Umowy przez Bank z zachowaniem okresu wypowiedzenia: §2 ust. 2, §5 ust. 11 i 13, §18 ust. 1 pkt 9-12, §39 ust. 6 pkt 5-7, §61 ust. 5 pkt 7-10 i ust. 11 pkt 2-7 i ust. 12 i ust. 20-21, §70.
 • dodanie zapisów o przelewach natychmiastowych i Sorbnet2: §15 ust. 1-22.
 • wydłużenie terminu informowania przed planowaną zmianą warunków umownych przez Bank z 40 dni do 2 miesięcy: §22 ust. 16, §31 ust. 6, §33 ust. 4, §66 ust. 1.
 • modyfikacja zapisów o karcie płatniczej: §40 ust. 1-2, 4, 6, 11, §42 ust. 2.
 • aktualizacja numeru infolinii Banku: §60 ust. 2 pkt 1-2, §67 ust. 2 pkt 3.
 • dodanie zapisu o możliwości skorzystania z pozasądowego rozpoznania sporu: §60 ust. 12-14.
 • dodanie zapisu o zmianie Warunków: §66 ust. 4.
 • dodanie informacji o możliwości wysyłki wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, na adres do doręczeń elektronicznych: §67 ust. 9 pkt 2.

Podstawą prawną zmian opisanych w Regulaminie jest §65 ust. 1 pkt 2 i 4 Regulaminu. 

Ad. 3. Zmiany w Warunkach:

 • doprecyzowanie definicji Taryfy, zmiana definicji Komunikatu, usługi bankowości elektronicznej i usługi bankowości telefonicznej: §2 ust. 1 pkt 14, 37, 44-45.
 • dodanie zapisów o możliwości zmiany limitów kwotowych w bankowości telefonicznej oraz zarządzania tymi limitami w bankowości telefonicznej: §38 ust. 1, ust. 4, ust. 6 dodaje się §38 ust. 7.
 • usunięcie części zapisów w Postanowieniach końcowych: usunięcie §56 ust. 2 oraz usunięcie odwołania do tego przepisu w §56 ust. 1.

Podstawą prawną zmian opisanych w Warunkach jest § 55 ust. 3 pkt 2 i 5 oraz ust. 4 Warunków świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług bankowości elektronicznej oraz usługi bankowości telefonicznej. 

W Taryfie i Regulaminie wprowadzono ponadto zmiany o charakterze redakcyjnym nie mające wpływu na wzajemne zobowiązania Stron. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo, przed terminem wejścia zmian w życie, zgłosić sprzeciw wobec nich lub wypowiedzieć umowę bez ponoszenia opłat, ze skutkiem od dnia poinformowania Państwa o zmianach, nie później jednak niż od dnia, w którym te zmiany zostałyby zastosowane. Oświadczenie o odmowie przyjęcia zmian, bądź wypowiedzenie Umowy należy przesłać do Banku lub złożyć w dowolnej placówce Banku lub placówce Poczty Polskiej. Brak oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian lub wypowiedzenia Umowy w powyższym terminie oznacza ich akceptację. W przypadku, gdy zgłoszą Państwo sprzeciw w wyżej wskazanym terminie, ale nie dokonają Państwo wypowiedzenia Umowy, wygasa ona odpowiednio:

 1. w przypadku braku akceptacji zapisów Taryfy – z dniem 31.10.2023 r. 
 2. w przypadku braku akceptacji zapisów Regulaminu – z dniem 31.10.2023 r.
 3. w przypadku braku akceptacji zapisów Warunków – z dniem 5.11.2023 r.

Pełna treść zmienionej Taryfy, Regulaminu i Warunków dostępna jest w placówkach Banku, Poczty Polskiej i na stronie internetowej www.pocztowy.pl.

chat z konsultantem