Tarcza Antykryzysowa 2.0

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali pandemii COVID-19

Komunikaty:

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił założenia programu Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm.

 

Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 miliardów zł. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów zł.

 

Udogodnienia Tarczy 2.0.:
- znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy
- zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej
- większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat i obniżenia kosztu.

 

Poniższe zasady programu mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.

Tarcza finansowa PFR 2.0 – podstawowe założenia:

Tarcza Finansowa PFR 2.0 zakłada pomoc w postaci subwencji finansowych

do 324 tys. zł dla Mikrofirm:

Kwota subwencji zależna jest o wielkości spadku przychodów:

 • 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60% 
 • 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60%
 • Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł
 • Wartość programu to 6,5 mld zł

do 3,5 mln tys. zł dla Małych i Średnich Firm:

 • działających w 45 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • zatrudniających od 10 do 249 pracowników
 • których obrót za 2019 rok był mniejszy niż 50 mln EUR lub suma bilansowa mniejsza niż 43 mln EUR
 • które odnotowały spadek obrotów o min 30% w związku z COVID-19 w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 rok
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika
 • Wartość programu to 6,5 mld zł

Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto. Spółki zależne od JST mogą skorzystać z Tarczy 2.0 na zasadach uproszczonych takich jak MŚP - w odróżnieniu od Tarczy 1.0, gdzie indywidualne wnioski podlegały rygorowi analizy wniosków Dużych Firm w związku z klasyfikacją UE.

dla Dużych Firm:

 • zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln EUR
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID do 31.03.2021.

Finansowanie udzielane przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci: finansowania płynnościowego, pożyczek preferencyjnych, instrumentów kapitałowych.

Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r.

Warunki Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm:

Kwota subwencji dla Mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty jest zależna od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. złotych na jednego pracownika

  Wsparcie finansowe w złotych   Kwota subwencji finansowej w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)
Skala spadku Przychodów Bazowa kwota
subwencji na
zatrudnionego
1 3 4 5 6 7 8 9
 <30 ; 60%) 18000 18000 36000 54000 72000 90000 108000 126000 144000 162000
 <60 ; 100%) 36000 36000 72000 108000 144000 180000 216000 252000 188000 324000

Warunki Tarczy Finansowej PFR dla Małych i Średnich Firm:

O subwencję w ramach Tarczy 2.0 mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. w związku z COVID-19.

Kwota subwencji dla MSP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021:

 • strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerwa na aktywa
 • strata brutto uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł

Subwencja dla Małych i Średnich Firm jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

 • Utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r.
 • Rozliczenia nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
 • Przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego 2021 r.

Wnioski będzie można składać za pośrednictwem bankowości Pocztowy24 oraz EnveloBank Online.

Na jaki cel mogą być przeznaczone środki z subwencji:


 • Środki z subwencji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • Zakaz finansowania przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wszystkie Mikrofirmy oraz Małe i Średnie firmy dotknięte skutkami COVID-19 mogą złożyć wniosek o subwencje finansowe za pośrednictwem bankowości elektronicznej Pocztowy24 oraz EnveloBank Online.

Złóż wniosek

Pocztowy24EnveloBank Online

Sprawdź

 • jak określić liczbę pracowników, aby ustalić, czy firma należy do grupy mikrofirm lub MŚP.
 • jak określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji dla mikrofirmy,
  a następnie jej częściowego umorzenia.

Zobacz tabelę

Szkoleń online dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 1.0.


chat z konsultantem