Rada Nadzorcza Banku Pocztowego

Marek Wadowski

Marek Wadowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 2016-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzorował pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Marek Wadowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Dariusz Plutecki

Dariusz Plutecki

Sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz studiów podyplomowych Executive MBA, Apsley Business School London w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Uczestnik wielu szkoleń i kursów (m.in. Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie Projektami, Negocjacje, Coaching).

Posiada długoletnie doświadczenie w obszarze zarządzania sprzedażą i dystrybucją produktów oraz usług we wszystkich kanałach sprzedaży, które zdobywał na wyższych stanowiskach kierowniczych w globalnych korporacjach takich, jak Rothmans, Danone, SABMiller, Pepsi (1995 – 2010). Kierował również własną firmą doradczą i szkoleniową specjalizującą się w budowaniu strategii sprzedaży w sektorze FMCG i usług, standardach pracy oraz rozwoju kompetencji zespołów (2011 – 2015).

Od 2016 r. związany z Pocztą Polską w Pionie Sprzedaży, segmencie klienta detalicznego. Na stanowisku zastępcy, a następnie dyrektora Biura ds. Zarządzania Sprzedażą był odpowiedzialny za sprzedaż usług i produktów pocztowych, finansowych oraz rozwój obszaru działalności handlowej, usług bankowo – ubezpieczeniowych oraz innych usług finansowych (PPK, IKZE, kantor walutowy).

Od 2019 r. pełni funkcję dyrektora Biura Zarządzania Siecią i Sprzedażą w Poczcie Polskiej. Odpowiada zarówno za obszar sprzedaży, jak i zarządzanie siecią placówek pocztowych. Od 2019 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych w ramach, której pełnił obowiązki Przewodniczącego Komitetu Sprzedaży, a w 2020 r. pełnił funkcję Przewodniczącego tej Rady.

Dariusz Plutecki spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Magdalena Derlatka-Miodowska

Magdalena Derlatka-Miodowska

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

 

Ukończyła studia MBA - Master of Business Administration w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu. Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie na wydziałach Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw oraz Zarządzanie i Marketing. W WSPiZ ukończyła również podyplomowe studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie Projektami Finansowanymi z Funduszy Strukturalnych UE, a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, na wydziale Nauk Ekonomicznych w zakresie Rozwój Regionalny i Gospodarka Przestrzenna. W 2005 roku rozpoczęła pracę w obszarze administracji centralnej w działach związanych z realizacją funduszy europejskich. Pracowała m.in. w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, a w 2019 roku była również Szefem GP w Ministerstwie Finansów. Zasiadała w radzie nadzorczej Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz w PGE Energia Ciepła S.A.

Magdalena Derlatka – Miodowska spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Jakub Niesłuchowski

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ukończył także Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School, University of Navarra.


Od kwietnia 2015 r. związany jest z Grupą PKO Banku Polskiego, gdzie jako Wiceprezes Zarządu w PKO Banku Hipotecznym, był odpowiedziany m.in. za emisję listów zastawnych. Bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą. Od marca 2019 r. kieruje Pionem Finansów w PKO Banku Polskim.

Wcześniej pracował w firmie doradczej PwC gdzie zajmował się doradztwem dla instytucji finansowych w Polsce, jak i za granicą m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogów kapitałowych, pomiaru efektywności jak również budowy banków hipotecznych, w tym PKO Banku Hipotecznego.

Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie finansów, emisji papierów wartościowych, ryzyka finansowego oraz bankowości hipotecznej.

Jakub Niesłuchowski spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Andrzej Potoczny

Andrzej Potoczny

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

 Absolwent AGH w Krakowie (1991). Ukończył również studia podyplomowe na AE w Krakowie – kierunek Bankowość (1995) oraz MBA na Politechnice Łódzkiej wraz z Illinois State University Chicago – Finance and Insurance (2007). Posiada zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Ukończył liczne krajowe i zagraniczne kursy oraz szkolenia z zakresu bankowości, finansów, podatków i zarządzania.


Z branżą finansową związany od 1992 r. Był m.in. dyrektorem oddziału ING Banku, dyrektorem departamentu inwestycji kapitałowych w ING Banku, CFO w Grupie Kęty, dyrektorem finansowym okręgu w Poczcie Polskiej, dyrektorem Centralnego Ośrodka Kadr i Płac w ramach Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej, dyrektorem departamentu podatków w ING Banku, CFO w Alior Leasing. Zasiadał również w wielu radach nadzorczych spółek z kapitałem prywatnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania finansami firm produkcyjnych i usługowych oraz podmiotów sektora finansowego, podatków oraz nadzoru właścicielskiego.

Andrzej Potoczny spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Magdalena Ziarnicka – Koper

Magdalena Ziarnicka-Koper

Członek Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Radca prawny od 2006 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej. Świadczyła także pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców oraz współpracowała jako radca prawny z kancelariami prawnymi.

W latach 2013 – 2016 prowadziła działalność w samorządzie zawodowym radców prawnych w Izbie w Warszawie, pełniąc funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Wielokrotnie zasiadała jako egzaminator w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Od czerwca 2020 roku Pani Magdalena Ziarnicka-Koper pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego w Poczcie Polskiej S.A., a od czerwca 2023 r. pełni funkcję Dyrektora tego biura. Zasiadała w Radach Nadzorczych Postdata S.A. oraz Centrum Rozliczania Ubezpieczeń Sp. z o.o. - spółek z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Postępowania Cywilnego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Magdalena Ziarnicka – Koper spełnia wymogi odpowiedniości określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.
chat z konsultantem