Dyrektywa MiFID

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) jest powszechnie używanym skrótem dla określenia szeregu aktów prawnych regulujących działanie rynków instrumentów finansowych przyjętych przez Unię Europejską w celu wprowadzenia standardów świadczenia usług inwestycyjnych i prowadzenia działalności inwestycyjnej tak, aby zapewniona była najwyższa ochrona interesu Klienta.

Cel Dyrektywy MiFID

Podstawowym celem MiFID jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Postanowienia MiFID mają wpływ na Klientów instytucji finansowych między innymi poprzez wprowadzenie przepisów dotyczących:

 • klasyfikacji Klientów,
 • działania w najlepiej pojętym interesie Klienta i zasady obsługi zleceń,
 • oceny adekwatności i odpowiedniości usług inwestycyjnych w odniesieniu do indywidualnej wiedzy, doświadczenia oraz sytuacji Klientów,
 • zasad przyjmowania i przekazywania korzyści finansowych i niepięniężnych,
 • wymogu wprowadzenia polityki zarządzania konfliktami interesów.

Dowiedz się więcej

Dyrektywa MiFID obejmuje:

 • Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE.
 • Dyrektywę Delegowana Komisji (UE) 2017/593 z dnia 7 kwietnia 2016 r. uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do zabezpieczenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych należących do klientów, zobowiązań w zakresie zarządzania produktami oraz zasad mających zastosowanie do oferowania lub przyjmowania wynagrodzeń, prowizji bądź innych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych. 
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012. 
 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.

Polskie przepisy prawa wprowadzające postanowienia MiFID obejmują w szczególności: 

 • Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

Dane do kontaktu

Pocztowy S.A.
Centrala Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 17
85-959 Bydgoszcz
Bank Pocztowy S.A.
Centrala - Biuro w Warszawie
ul. Puławska 111 B
02-707 Warszawa
Język stosowany w kontaktach z Bankiem Pocztowym

Językiem używanym w kontaktach Banku Pocztowego z Klientami jest język polski. Dokumenty i informacje przekazywane Klientom są sporządzane w języku polskim.

Sposoby komunikowania się Klienta z Bankiem Pocztowym

W zakresie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Bank udostępnia różnorodne kanały komunikacji z Klientami, które nie służą jednak do oferowania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ani przyjmowania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych:

 • listowny: na adres korespondencyjny Banku podany powyżej, 
 • telefonicznie: 
 • (52) 34 99 499 numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych, 
 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Banku https://www.pocztowy.pl/kontakt
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl
 • przez czat on-line z konsultantem,
 • przez messengera 

Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej

Bank Pocztowy S.A. jest bankiem utworzonym i działającym zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000010821, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) w kwocie 128 278 080 PLN, NIP 554-031-42-71.
Bank Pocztowy S.A. jest uprawniony do świadczenia usług maklerskich na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie, zgodnie z decyzją nr 18 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 05 kwietnia 1990 r. Działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego

Zarządzanie konfliktami interesów

W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów mogących mieć niekorzystny wpływ na Klientów. Bank Pocztowy S.A. potwierdza swoje obowiązki prawne, regulacyjne i etyczne mające na celu efektywne zarządzanie potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klienta.

Zasady klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów

Zasady wykonywania zleceń 
Bank zapewnia Klientów, że działa uczciwie, rzetelnie i profesjonalnie. Przy realizacji Zlecenia Klienta, Bank bierze pod uwagę, w szczególności, następujące kryteria: 

 • kategorię, do której Klient został zaklasyfikowany: klient detaliczny, klient profesjonalny lub uprawniony kontrahent,
 • rodzaj Zlecenia Klienta,
 • cechy instrumentu finansowego, będącego przedmiotem Zlecenia Klienta,
 • partnerów Banku, do których, może być skierowana realizacja Zlecenia Klienta,
 • cenę instrumentu finansowego,
 • koszty związane z realizacją Zlecenia, do których zalicza się wszystkie wydatki, jakie ponosi Klient w związku z realizacją Zlecenia, w tym opłaty pobierane przez partnerów Banku, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia oraz wszelkie inne opłaty wnoszone na rzecz osób trzecich uczestniczących w realizacji Zlecenia,
 • czas i prawdopodobieństwo realizacji Transakcji oraz jej rozliczenia.

Celem stosowania przez Bank w/w kryteriów jest dostosowanie poziomu ochrony oraz informacji dostarczanych Klientowi do poziomu jego wiedzy, doświadczenia oraz zdolności do samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z realizacją konkretnego Zlecenia Klienta w ten sposób, że najwyższym poziomem ochrony jest objęty klient detaliczny, a najmniejszą uprawniony kontrahent.

Przedstawiamy Państwu "Zasady wykonywania Zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta".

 

Klasyfikacja Klientów
MiFID wprowadza zasady klasyfikowania Klientów oraz oszacowania ich poziomu wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do danej usługi. Zgodnie z MiFID rozróżnia się trzy kategorie Klientów: Klienci detaliczni, Klienci profesjonalni i Uprawnieni kontrahenci. Każda z tych kategorii oznacza różny stopień ochrony przysługujący Klientowi. Ocenianie wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klientów ma na celu stwierdzenie, czy mają odpowiednie przygotowanie do zawierania transakcji dotyczących wybranego instrumentu finansowego.


KATEGORIA KLIENTÓWCHARAKTERYSTYKARYZYKO
Uprawnieni kontrahenciKlienci posiadający bardzo dobrą znajomość rynków i produktów finansowych, np. banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne.Kategoria ta korzysta z najniższego poziomu ochrony gwarantowanej Dyrektywą MiFID.
Klienci profesjonalniKlienci z tej grupy posiadają odpowiednią wiedzę, fachowość i doświadczenie, które są niezbędne do podejmowania decyzji i oceny ryzyka związanego z wybranymi lub proponowanymi tym klientom produktami.Klienci korzystają z mniejszej ochrony niż klienci detaliczni. Nie muszą też przekazywać tak wielu informacji swojej firmie inwestycyjnej.
Klienci detaliczniMiFID nakłada na firmy inwestycyjne obowiązek określenia czy produkty proponowane tym klientom lub wybrane przez tych klientów odpowiadają ich wiedzy i doświadczeniu.Klienci korzystający z najwyższego poziomu ochrony.


Klient ma prawo domagania się o zakwalifikowanie do wyższej lub niższej kategorii i tym samym odpowiednio niższego lub wyższego poziomu ochrony.

Wyciąg z Zasad klasyfikacji i reklasyfikacji Klientów>>

Wniosek Klienta o zmianę klasyfikacji>>

Bank, dzięki skali prowadzonej działalności, sile kapitałowej i stabilności dochodów zapewnia Klientom bezpieczeństwo przechowywanych aktywów. 

Bank Pocztowy S.A. jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, dalej zwaną „Ustawą o BFG”. System gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone przez Klienta na wszystkich rodzajach rachunków bankowych, których jest on posiadaczem, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są również należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Bank bankowych rozliczeń pieniężnych oraz należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, wyemitowanych przed 2 lipca 2014 r.

Gwarancjami BFG nie są objęte produkty, w przypadku których Bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe. Gwarancjami BFG nie są objęte także środki pieniężne zdeponowane przez niektóre rodzaje Klientów jak instytucje finansowe, banki czy firmy inwestycyjne. Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie Klientom wypłaty środków gwarantowanych w razie ich niedostępności, do wysokości określonej w Ustawie o BFG. 

Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w Banku wynosi równowartość w złotych 100 000 euro, bez względu na liczbę rachunków posiadanych przez deponenta Banku. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. 

Bank zapewnia również zachowanie ciągłości i bezpieczeństwa usług poprzez system zabezpieczeń awaryjnych i procedury bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ewidencji przyjętych zleceń i rejestracji transakcji oraz zachowania ciągłości działania systemów informatycznych.”

Zasady świadczenia usług inwestycyjnych 

Bank Pocztowy świadczy usługi inwestycyjne, w zakresie:

 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których Bank zobowiązuje się do wykonywania dyspozycji Klienta w zakresie nabywania, odkupywania i zamiany jednostek funduszy inwestycyjnych, których jest dystrybutorem – opis usługi, w tym Regulamin świadczenia przez Bank Pocztowy S.A. usług polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz skróty prospektów Funduszy inwestycyjnych dostępne na stronie internetowej Banku -  www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/fundusze
 • przyjmowanie i realizowanie zleceń zakupu/sprzedaży papierów wartościowych - opis usługi oraz Regulamin zawierania transakcji na papierach wartościowych dostępne na stronie internetowej Banku 

Lista instrumentów finansowych 

Bank oferuje następujące instrumenty finansowe podlegające przepisom MiFID:

 • nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych – lista funduszy inwestycyjnych dostępna na stronie internetowej Banku - www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/fundusze

Ogólny opis istoty poszczególnych instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe dostępne są na stronie internetowej Banku w części poświęconej poszczególnym produktom.

Raporty ze świadczenia usług (dotyczące wykonywania przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) 
Po zawarciu transakcji, której przedmiotem jest instrument finansowy, Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie jej zawarcia oraz informację o warunkach realizacji danej transakcji. Jeżeli transakcja została zawarta z Bankiem, potwierdzenie jest przekazywane przez Bank. W przypadku, gdy Bank przyjmuje tylko zlecenie Klienta, które następnie przekazywane jest do realizacji przez podmiot trzeci, wówczas podmiot trzeci jest odpowiedzialny za przekazanie Klientowi potwierdzenia realizacji transakcji. Na potwierdzeniu realizacji transakcji Klient otrzymuje zestaw szczegółowych informacji dotyczących wykonania zlecenia, z wyszczególnieniem między innymi, oznaczenia firmy inwestycyjnej przekazującej zlecenie, oznaczenie klienta, datę i czas zawarcia transakcji, rodzaj i identyfikator zlecenia, miejsca wykonania zlecenia, oznaczenie instrumentu finansowego, liczbę, cenę oraz łączną wartość transakcji, kwoty pobranych opłat i prowizji, wskazanie obowiązków klienta związanych z rozliczeniem transakcji.

Zgodnie z wymogami MiFID Bank przekazuje Klientowi, co najmniej raz w roku, informację obejmującą zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych w Banku aktywów Klienta.

Szczegółowe zasady, tryb oraz terminy przekazywania raportów ze świadczenia usług określane są w umowach o świadczenie usług (mających za przedmiot wykonywanie przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) zawieranych między Klientem a Bankiem lub w regulaminach określających zasady świadczenia tych usług.

Reklamacja dotycząca usług świadczonych przez Bank Pocztowy S.A. może zostać złożona: 

 • w formie pisemnej bezpośrednio w każdej placówce Banku lub korespondencyjnie na adres którejkolwiek z tych placówek (adresy placówek Banku znajdują się na stronie www.pocztowy.pl) lub na adres siedziby Banku Wydział Obsługi Reklamacji, ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe, albo wysyłając na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych: AE:PL-23811-43670-WCHUE-15*,
 • ustnie – telefonicznie na numer telefonu: 52 3499 499 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w placówce, o której mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Banku www.pocztowy.pl bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: informacja@pocztowy.pl, lub za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej.

Reklamacja złożona w Banku powinna zawierać: 

 • dane identyfikacyjne (osoba fizyczna powinna podać: imię, nazwisko oraz PESEL; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna podać: nazwę oraz NIP/REGON), 
 • aktualne dane adresowe, 
 • treść zastrzeżenia ze wskazaniem produktu/usługi, których dotyczy. 

Wniesiona do Banku reklamacja rozpatrywana jest niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa powyżej Bank informuje Klienta o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminów wystarczy wysłanie przez Bank odpowiedzi przed ich upływem. 

Bank poinformuje Klienta o wyniku reklamacji w formie pisemnej albo za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana pocztą elektroniczną. 

Bank przekazuje odpowiedź na adres wskazany przez Klienta w umowie dot. produktu lub usług, których dotyczy reklamacja bądź w odrębnej dyspozycji złożonej w ramach uzupełnienia danych. 

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego w Banku lub nieuzyskania od Banku w terminie 30 dni odpowiedzi na swoją reklamację, Klient ma prawo złożyć wniosek na piśmie o rozstrzygnięcie sporu w zakresie roszczeń pieniężnych, których wartość nie przekracza 8000 zł, wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank umowy bezpośrednio do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Procedurę postępowania przed Arbitrem Bankowych reguluje Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie internetowej Związku Banków Polskich www.zbp.pl. Bankowy Arbiter Konsumencki jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

W przypadku wyczerpania trybu reklamacyjnego w Banku i nieuwzględnienia roszczeń Klienta przez Bank, albo nie udzielenia przez Bank odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni, a także gdy Bank nie wykonał czynności wynikających z reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego na adres Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, w sposób określony na stronie www.rf.gov.pl. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 

Jednocześnie, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informujemy, iż Bank odmawia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed innymi podmiotami niż Rzecznik Finansowy i Arbiter Bankowy. 

W przypadku, gdy w ocenie Klienta działanie Banku narusza przepisy prawa, Klient może wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego skargę na działanie Banku w formie pisemnej na adres Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub drogą elektroniczną na formularzu, w sposób określony na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Ponadto Klient może się zwrócić o pomoc w zakresie skarg i reklamacji do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 

Niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi (jako pozwanemu) do właściwego miejscowo sądu powszechnego, w tym do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział I Cywilny, 85-023 Bydgoszcz ul. Toruńska 64A jako sądu właściwości ogólnej pozwanego w sprawach o prawa majątkowe do 75.000 zł.

* Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych nie jest jeszcze aktywny, zostanie aktywowany w terminie ogłoszonym w komunikacie Ministra Cyfryzacji. Bank poinformuje Klientów o dostępności tego adresu na stronie internetowej Banku

Wszelkie opłaty i prowizje ponoszone przez Klienta na rzecz Banku określane są w umowach o świadczenie usług (dotyczących wykonywania przez Bank czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi) zawieranych z Klientami lub w regulaminach określających zasady świadczenia tych usług.

Umowy te lub regulaminy mogą zawierać odesłanie do:

W przypadku usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych Klient ponosi koszty opłat i prowizji należnych Funduszom z tytułu dokonywanych transakcji, zgodnie ze Statutami Funduszy oraz innymi regulacjami obowiązującymi w Funduszach. Bank może pobierać jedynie opłaty i prowizje za czynności bankowe, dokonywane w celu realizacji zleceń czy dyspozycji Klienta. Informacja o aktualnych stawkach opłat pobieranych przez Fundusze oraz Bank dostępne są w placówkach Banku oraz na stronie Banku w sekcji Tabele i dokumenty https://www.pocztowy.pl/indywidualni/inwestycje-i-oszczednosci/fundusze.

chat z konsultantem