Ogłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Biznesu i Informatyki

7 marca 2023

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z § 13 ust. 1a Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Biznesu i Informatyki.

Pisemne zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji objętej niniejszym postępowaniem kwalifikacyjnym należy składać w dniach roboczych w godz. od 9.00 do 14.00,  w terminie do dnia 20.03.2023 roku do godz. 14.00, na adres: Bank Pocztowy S.A., ul. Puławska 111B, 02-707 Warszawa, w zamkniętych kopertach z adnotacją na kopercie: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A. nadzorującego obszar Biznesu i Informatyki – NIE OTWIERAĆ przed dniem 20.03.2023 roku”. 

Ogłoszenie

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego 

Załącznik 1 do regulaminu

Załącznik 2 do regulaminu 

Załącznik 3 do regulaminu

Załącznik 4 do regulaminu 

Załącznik P.A do regulaminu

Załącznik P.B do regulaminu

Załącznik P.C do regulaminu 

Załącznik P.D do regulaminu

Załącznik P.Eb do regulaminu

Załącznik P.Fb do regulaminu

Załącznik P.Gb do regulaminu

Załącznik P.H do regulaminu

Załącznik P.I do regulaminu

Załącznik P.J do regulaminu

chat z konsultantem