Lokata z Funduszem inwestycyjnym

Lokata z Funduszem inwestycyjnym

 • Lokatę z Funduszem możesz założyć na 3 miesiące ze stałym oprocentowaniem
 • Do wyboru masz Lokatę z Funduszem 30/70 lub 50/50 oraz jeden z trzech funduszy inwestycyjnych POCZTOWYCH

Co to jest lokata z funduszem

Lokata z funduszem to połączenie lokaty terminowej z funduszem inwestycyjnym. Decydując się na taką formę oszczędzania, część określonej kwoty lokujemy na lokacie i część na funduszu inwestycyjnym.

Kto może ją założyć

Lokatę z Funduszem mogą założyć posiadacze konta osobistego w Banku Pocztowym.

Lokata z Funduszem 30/70

Jeśli chcesz zwiększyć swoją szansę na zysk z funduszu, wybierz
Lokatę z Funduszem 30/70:

 • 30% pieniędzy na 3-miesięcznej lokacie 8% w skali roku,
 • 70% pieniędzy w funduszu przez min.12 miesięcy,
 • wpłata minimalna: 3 000 zł (900 zł na lokatę i 2 100 zł na fundusz),
 • 0% prowizji za zakup funduszu.

Lokata z Funduszem 50/50

Jeśli chcesz więcej środków ulokować na lokacie o gwarantowanym kapitale (do wysokości gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), wybierz Lokatę z Funduszem 50/50:

 • 50% pieniędzy na 3-miesięcnej lokacie 7% w skali roku,
 • 50% pieniędzy w funduszu przez min.12 miesięcy,
 • wpłata minimalna: 3 000 zł (1 500 zł na lokatę i 1 500 zł na fundusz),
 • 0% prowizji za zakup funduszu.

Jakie Fundusze są do wyboru


NAZWA FUNDUSZU
SKŁAD
RYZYKO
POCZTOWY
Konserwatywny

 • min. 50% instrumenty dłużne i depozyty
 • max. 10%jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych
 • max. 30% depozyty
 • max. 30% instrumenty dłużne emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego
 • max. 25% listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne
Niskie
POCZTOWY
Obligacji

 • min. 50%  instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych oraz depozyty
 • max. 25% listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne
 • max. 30% depozyty
Umiarkowane
POCZTOWY
Stabilny


 • od 0% do 100% instrumenty dłużne
 • od 0% do 40% akcje i kwity depozytowe
 • max. 30% jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych
 • max. 20% jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych krajowych i zagranicznych
 • do 100% aktywa zagraniczne, w tym denominowane w walutach obcych
Średnie

Nie wiesz, który Fundusz wybrać? Porównaj Fundusze >>

Jak założyć Lokatę z funduszem

By założyć Lokatę z funduszem udaj się do placówki Banku Pocztowego, porozmawiaj z naszym doradcą, wypełnij ankietę inwestycyjną, wybierz lokatę i fundusz.
W placówce

Umów się na spotkanie w placówce Banku Pocztowego

Informacje o sprzedaży krzyżowej

Ważne informacje, z którymi warto się zapoznać:

Lokata z Funduszem jest nabywana w ramach sprzedaży krzyżowej 3-miesięcznej lokaty i funduszu inwestycyjnego. Lokaty na taki sam okres oraz o analogicznym oprocentowaniu jak w ramach produktu Lokata z Funduszem nie można założyć oddzielnie.

Umowa Lokaty z Funduszem trwa 12 miesięcy. Po tym okresie, Twoje jednostki uczestnictwa zmieniają się w standardowe. Otwiera to nowe możliwości dla Twoich inwestycji. Dzięki temu, możesz konwertować je lub zamieniać na dowolne fundusze inwestycyjne w ofercie Banku, zgodnie z Tabelą Opłat Manipulacyjnych.

Bank nie pobiera opłat i prowizji od Lokaty z Funduszem. Jedynie w przypadku odkupienia funduszy w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od założenia produktu pobierana jest opłata umorzeniowa.

Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na części lokacyjnej Lokaty z Funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania do 100 tys. EUR na osobę w Banku.

Informacje o ryzyku w inwestowaniu w fundusze inwestycyjne

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym POCZTOWY SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów
 • ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Znajdziesz je na stronie internetowej IPOPEMA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego Funduszami oraz w placówkach bankowych – miejscach spotkań i na stronie.

Wyniki, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacje o ryzyku związanym z lokatą

 • W przypadku zerwania lokaty przed zakończeniem jej trwania nie otrzymasz odsetek.

Informacje o ryzyku związanym z Lokatą z Funduszem

Wszystkie ryzyka wymienione dla inwestowania w fundusze inwestycyjne oraz lokaty obowiązują dla Lokaty z Funduszem. Dodatkowo, w przypadku umorzenia funduszy inwestycyjnych nabytych w ramach Lokaty z Funduszem, w okresie pierwszych dwunastu miesięcy od założenia produktu, pobierana jest opłata umorzeniowa.

Informacja o opodatkowaniu

Od zysków, które osiągniesz w funduszach, możesz zapłacić podatek od dochodów kapitałowych. Jego wysokość zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i może się zmienić w przyszłości.

Regulacje

Jeśli chcesz przystąpić do funduszy inwestycyjnych za naszym pośrednictwem, zapraszamy do placówki Banku Pocztowego, gdzie należy podpisać Umowę pośrednictwa oraz wypełnić ankietę inwestycyjną.

Tabelę Opłat Manipulacyjnych znajdziesz tutaj.

Masz pytania? My mamy odpowiedzi

1. Udaj się do placówki Banku Pocztowego

Potrzebujesz mieć konto ROR w Banku Pocztowym

2. W placówce bankowej wypełnij ankietę inwestycyjną

Dowiesz się jakim jesteś typem inwestora i które Fundusze są dla Ciebie odpowiednie

3. Następnie wybierz lokatę i fundusz

Dokonasz wyboru odpowiedniej lokaty oraz jednego z trzech Funduszy.

Pieniądze z Lokaty z Funduszem możesz wypłacić wcześniej.

 • Jeżeli przed upływem 3 miesięcy wypłacisz pieniądze z lokaty – nie naliczymy Ci odsetek.
 • Jeżeli wypłacisz pieniądze z części funduszowej przed upływem 12 miesięcy – naliczymy opłatę umorzeniową w wysokości 2% od kwoty odkupienia.

Kwota lokaty nie może być wyższa, niż kwota nabycia jednostek w Funduszu. Szczegółowe zapisy dotyczące Lokaty z Funduszem zawarte są w Regulaminie Lokaty z Funduszem.

Lokatę z Funduszem możesz założyć już od kwoty 3000 zł. W przypadku Lokaty z Funduszem 30/70: 900 zł wpłacasz na lokatę i 2100 zł na fundusz. Przy wyborze Lokaty z Funduszem 50/50: 1500 zł wpłacasz na lokatę i 1500 zł na fundusz.Twoje środki, które zdeponowałeś w Banku Pocztowym S.A. na części lokacyjnej Lokaty z Funduszem, objęte są polskim systemem gwarantowania do 100 tys. EUR na osobę w Banku. Natomiast wierzytelności z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa nie są objęte ochroną gwarancyjną na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Warunkiem otwarcia Lokaty z Funduszem jest nabycie Jednostek Uczestnictwa w Pocztowy SFIO

Za otwarcie Lokaty z Funduszem nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Jakie dokumenty warto przeczytać

Zanim zainwestujesz w Fundusz Inwestycyjny POCZTOWY, zapoznaj się z informacjami zawartymi w:

 • prospekcie informacyjnym (w tym w statutach),

 • kluczowych informacjach dla inwestorów (w tym z informacjami o polityce inwestycyjnej oraz ryzyku związanym z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa POCZTOWE Fundusze Inwestycyjne).

Strefa edukacji

Jeśli nie wiesz, który Fundusz wybrać, porównaj oferowane przez nas Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

chat z konsultantem