Ubezpieczenia do kart

Poniższe ubezpieczenia zostały wycofane z oferty z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Ubezpieczenie karty do konta

„Ochrona karty” – opcjonalne ubezpieczenie karty do konta

Jak zgłosić szkodę:

  • Telefonicznie, dzwoniąc na całodobowe Call Center TUW Pocztowe: (22) 570 47 48

  • listownie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro Likwidacji Szkód, ul. Domaniewska 50A, dom Alfa, 02-672 Warszawa

Wypełnione i podpisane zgłoszenie roszczenia wraz z niezbędnymi dokumentami powinny zostać dostarczone do TUW Pocztowe, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zajścia zdarzenia.

Ubezpiezcenie karty kredytowej

„Ochrona karty” – ubezpieczenie karty kredytowej

Jak zgłosić szkodę:

  • Telefonicznie, dzwoniąc na całodobowe Call Center TUW Pocztowe: (22) 570 47 48

  • listownie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro Likwidacji Szkód, ul. Domaniewska 50A, dom Alfa, 02-672 Warszawa

Wypełnione i podpisane zgłoszenie roszczenia wraz z niezbędnymi dokumentami powinny zostać dostarczone do TUW Pocztowe, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia zajścia zdarzenia.

Grupowe Ubezpieczenie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Posiadacza karty kredytowej (Ubezpieczenie spłaty zadłużenia)

Ubezpieczenie zostało wycofane z oferty z dniem 1 kwietnia 2015 r., umowa pomiędzy Bankiem Pocztowym S.A. i Zakładem Ubezpieczeń uległa rozwiązaniu z dniem 15 kwietnia 2015 r. Ochrona ubezpieczeniowa Posiadacza karty, zgodnie z § 4 ust. 2 „Szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy karty kredytowej nr 9957”, obowiązuje do dnia upływu Okresu rozliczeniowego, w trakcie którego ww. Umowa ulega skutecznemu rozwiązaniu (w zależności od okresu rozliczenia: 14 kwietnia 2015, 20 kwietnia 2015, 7 maja 2015 r.)

Jak zgłosić szkodę:

  • pisemnie - wysyłając wypełniony i podpisany Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami na adres: Centrum Operacyjne Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 17, 85-950 Bydgoszcz

  • osobiście - w oddziale Banku Pocztowego S.A., składając wypełniony i podpisany Wniosek o wypłatę świadczenia wraz z niezbędnymi dokumentami

Ubezpieczenie zostało przygotowane we współpracy z Amplico Life Pierwszym Amerykańsko-Polskim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.


chat z konsultantem