Ubezpieczenia Aviva

Ubezpieczenie wycofane z oferty Banku z dniem 1 października 2017 roku.
Klienci, którzy przystąpili do ubezpieczenia do dnia 30 września 2017 roku włącznie objęci są ochroną zgodnie z otrzymanymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

O ubezpieczeniu

Szeroki i kompleksowy zakres ochrony

Jeden z najbardziej atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych na rynku. Zapewnia ciągłość spłaty rat kredytowych
w przypadku utraty lub trwałej niezdolności do pracy, pobytu w szpitalu na skutek wypadku, a także śmierci kredytobiorcy.

Ubezpieczenie od utraty pracy

 • jeżeli stracisz pracę - źródło dochodów, będziemy za Ciebie spłacać raty kredytu na łączną kwotę nawet do 100 000 zł 
 • pomożemy Ci w spłacie nawet 9 kolejnych rat kredytu w każdych trzech latach trwania ubezpieczenia
 • nasze ubezpieczenie obejmuje przypadki utraty pracy spowodowane rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę, ogłoszeniem upadłości firmy, wykreśleniem z powodu upadłości prowadzonej przez Ciebie firmy z Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • dodatkowo dla osób uprawnionych do emerytury lub renty stałej, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o leczenie szpitalne następstw
  nieszczęśliwego wypadku - w takim wypadku możesz liczyć na spłatę nawet 9 kolejnych rat kredytu w każdych trzech latach trwania ubezpieczenia

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

 • jeżeli ulegniesz wypadkowi i wykonywanie pracy zarobkowej stanie się niemożliwe, ubezpieczenie pokryje spłatę rat kredytowych
 • w przypadku trwałej niezdolności do pracy, możesz liczyć na wypłatę świadczenia nawet do 500 000 zł
 • kwota, którą możesz otrzymać będzie sumą części kredytu, który pozostał Ci do spłaty w chwili, kiedy nastąpiła niezdolność do pracy oraz odsetek i dodatkowych opłat lub prowizji, które zostaną naliczone przez bank

 

Ubezpieczenie na życie

 • gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają środki na spłatę kredytu,
  o wartości nawet do 1 000 000 zł
 • kwota, którą wypłacimy, będzie wówczas sumą wartości kredytu, który musiałbyś spłacić oraz odsetek i dodatkowych opłat lub prowizji,
  które zostaną naliczone przez bank 

Ubezpieczenie z tytułu leczenia szpitalnego NNW

 • jeżeli ulegniesz wypadkowi i konieczne będzie leczenie szpitalne, otrzymasz świadczenie z tytułu ubezpieczenia
 • do 6 świadczeń za jednorazowy pobyt w szpitalu z tytułu leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków
 • do 12 świadczeń z tytułu wszystkich pobytów w szpitalu z tytułu leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków w całym okresie ubezpieczenia podzielonych przez liczbę wszystkich Ubezpieczonych
  w ramach danego Kredytu 
 • pierwsza rata świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków będzie należna, jeżeli pobyt Ubezpieczonego w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie przez 30 dni w okresie ubezpieczenia
 • każda kolejna rata będzie należna, jeżeli pobyt Ubezpieczonego
  w szpitalu będzie trwał nieprzerwanie o miesiąc dłużej, niż było
  to wymagane dla poprzedniej raty w okresie ubezpieczenia

 

 

Jak zgłosić szkodę

W przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem, możesz powiadomić nas w dogodny dla siebie sposób. Wybrany sposób nie ma wpływu na czas przyjęcia zgłoszenia i tryb jego rozpatrzenia.

 • mailowo na adres: bok@aviva.pl
 • telefonicznie: 801 888 444 lub +48 22 557 44 44
 • faxem: +48 22 557 40 03
 • Listownie na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ul.Inflancka 4b, 00-189 Warszawa (w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy) oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Dział Likwidacji Szkód Majątkowych i Osobowych,ul.Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
  (w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu utraty pracy lub leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwych wypadków).
chat z konsultantem