Kredyt z premią BGK termomodernizacyjną
lub remontową

W Banku Pocztowym możesz ubiegać się o kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową. Wysokość premii termomodernizacyjnej oraz premii remontowej wynosi 20% wykorzystanego kredytu. Premia wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z Funduszu termomodernizacyjnego i remontowego, w granicach wolnych środków Funduszu i stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu. Kredyt z premią termomodernizacyjną lub premią remontową udzielany jest w oparciu o zapisy Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz U nr 223 poz. 1459).

Dlaczego warto

 • niższe koszty eksploatacji budynku
 • poprawa estetyki miejsca zamieszkania
 • premia do 20% wykorzystanego kredytu
 • dogodny okres kredytowania i warunki spłaty
 • indywidualnie negocjowane warunki zabezpieczenia
 • możliwość przyznania karencji

 

Parametry i warunki kredytu

 • kredyt udzielany jest w zł
 • minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł
 • z tytułu przyznania premii BGK pobiera od Kredytobiorcy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 0,6% kwoty przyznanej premii, prowizja pobierana jest z pierwszej transzy kredytu
 • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej
 • odsetki od kredytu naliczane są od zmiennego salda zadłużenia
 • kredyt spłacany jest w ratach równych lub malejących
 • szczegółowe warunki dotyczące kredytowania są każdorazowo ustalane indywidualnie
 • warunkiem uruchomienia kredytu jest przyznanie przez BGK premii na podstawie pozytywnie zweryfikowanego przez BGK audytu (energetycznego/remontowego)
 • BGK przekazuje premię Kredytobiorcy, jeżeli przedsięwzięcie termomodernizacyjne lub remontowe zostało zrealizowane
  zgodnie z projektem budowlanym i zakończone w terminie określonym w umowie kredytowej
 • lista zaakceptowanych audytorów znajduje się na stronie internetowej BGK.

 

Kredyt z premią termomodernizacyjną

 • przeznaczony może być na inwestycje:
  - zmniejszające zużycie energii na potrzeby ogrzewania
  i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych
  - zmniejszające koszty pozyskania ciepła dostarczanego do budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła
  - zmniejszające straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła
  - całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
  z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności
  w zużyciu energii
 • wysokość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi
  20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
  i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Kredyt z premią remontową

 • przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest: 
  - remont tych budynków
  - wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one
  do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
  - przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
  - wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie
  z przepisami techniczno-budowlanymi
 • warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu remontowego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Wysokość przyznawanej premii remontowej stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia

Rodzaje zabezpieczeń

 • Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu remontowego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat
  na ten fundusz
 • Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem funduszu eksploatacyjnego wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat
  na ten fundusz
 • Pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami funduszu remontowego i funduszu eksploatacyjnego w innym banku
  wraz z cesją wierzytelności z tytułu wpłat na te fundusze
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej części wspólnej nieruchomości (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych), wznawiana do czasu spłaty kredytu
 • zabezpieczenia są indywidualnie negocjowane do każdej umowy kredytu z premią BGK
kredyt remontowo-budowlany

Szukasz innych rozwiązań?
Sprawdź kredyt remontowo-budowlany

Korzystny kredyt na finansowanie remontów oraz modernizacji w ramach działalności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Z kredytem remontowo - budowlanym możesz finansować przedsięwzięcia remontowe i budowlane w celu modernizacji lub odnowienia infrastruktury technicznej w zasobach mieszkaniowych w części wspólnej.

Czytaj więcejna temat: Szukasz innych rozwiązań?
Sprawdź kredyt remontowo-budowlany

Jak otrzymać kredyt

Złóż wniosek o kontakt z naszym doradcą lub odwiedź placówkę Banku. Podczas rozmowy z doradcą Klienta przeprowadzisz symulację kredytową i dowiesz się jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku.
Do wniosku przez internet należy dołączyć uzupełnioną tabelę dla Wspólnot Mieszkaniowych

Zapytaj o kredyt z premią BGK:

przez internet

Złóż wniosek

w placówce

Znajdź placówkę
Jak to działa?

Tabele i dokumenty

 •  

  Wykaz dokumentów kredytowych(.pdf)

 •  

  Taryfa prowizji i opłat(.pdf)

 •  

  Tabela wspólnoty mieszkaniowej(.xls)

 •  

  Tabela spółdzielni mieszkaniowej(.xls)

 •  

  Tabela oprocentowania(.www)

Spis treści