Informacja dla Klientów zgodnie z art.111 Prawa bankowego

 •  

  Informacje ogólne oraz władze Banku(.pdf)

 •  

  Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Skonsolisowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania(.pdf)

 •  

  Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Banku Pocztowego S.A.(.pdf)

 •  

  Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Pocztowym S.A.(.pdf)

 •  

  Generalne zasady polityki ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A. (.pdf)

 •  

  Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego(.pdf)

 •  

  Kodeks Etyki Bankowej(.pdf)

 •  

  Regulaminu Komisji Etyki Bankowej(.pdf)

 •  

  Przedsiębiorcy wykonujący czynności na rzecz Banku Pocztowego S.A. (.pdf)

 •  

  Opis Systemu Kontroli Wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.(.pdf)

 •  

  Wykaz krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi(.pdf)