Zasady polityki ujawnień informacji

Polityka ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1


1. Polityka ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A., zwane dalej „Polityką”, określa:

1) zakres ujawniania informacji o adekwatności kapitałowej i sposobie zarządzania ryzykiem,
2) formę i miejsce ujawnień,
3) częstotliwość ujawnień,
4) zatwierdzanie i weryfikację ujawnianych informacji,
5) weryfikację polityki informacyjnej.

2. Polityka została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

3. Celem wprowadzenia Polityki jest ustalenie strategii w zakresie ujawniania informacji, której celem jest ułatwienie podejmowania decyzji przez uczestników rynku poprzez umożliwienie im oceny pod kątem stosowanych przez Bank zasad zarządzania ryzykiem.

4. Odpowiedzialnym za wdrożenie Polityki jest Zarząd Banku, zaś ich treść zatwierdza Rada Nadzorcza.

5. Wytyczne zawarte w Polityce, tryb postępowania oraz zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali znajdują swoje uszczegółowienie w Zasadach ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej zatwierdzanych przez Zarząd Banku.

 

Rozdział II Zakres ujawnień informacji

§ 2


1. Bank ujawnia następujące informacje:

1) cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem,
2) zakres stosowania norm ostrożnościowych,
3) poziom i strukturę funduszy własnych,
4) miary adekwatności kapitałowej,
5) informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko oraz stosowanych przez Bank metodach oceny i redukcji ryzyka,
6) informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze,
7) niezbędne informacje dodatkowe w sytuacji, gdy z uwagi na profil ryzyka Banku dotychczas ogłaszane informacje nie są wyczerpujące.

2. Bank nie ogłasza informacji, które:

1) z punktu widzenia oceny lub podejmowania decyzji ekonomicznej osoby wykorzystującej informacje
są nieistotne tj. nie wpływają na taką ocenę lub decyzję,
2) mogą mieć niekorzystny wpływ na rynkową pozycję Banku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
3) informacje są klasyfikowane jako zastrzeżone lub poufne.

 

Rozdział III Miejsce ujawnień informacji

§ 3

1. Informacje wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1 – 7 Bank ujawnia na stronie internetowej Banku.

Rozdział IV Częstotliwość ujawnień informacji

§ 4

1. Bank aktualizuje informacje, o których mowa w § 2 co najmniej raz w roku. Termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych, lub następuje bezzwłocznie po upływie tego terminu.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd podejmuje decyzję o zwiększeniu częstotliwości ujawnień i/lub ujawnieniu na stronie internetowej dodatkowych informacji, istotnych z punktu widzenia adekwatności kapitałowej.

Rozdział V Weryfikacja i zatwierdzanie ujawnianych informacji

§ 5


1. Bank publikuje informacje zweryfikowane przez biegłego rewidenta z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku informacji nie objętych badaniem przez biegłego rewidenta, weryfikacja danych
jest dokonywana przez wyznaczoną przez Zarząd komórkę organizacyjną. 3. Zarząd zatwierdza treść ujawnianych informacji.

Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 6


1. Polityka weryfikowana jest pod kątem zgodności z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, co najmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku zmian tego rozporządzenia lub wprowadzenia/zmian innych regulacji odnoszących się do ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej.
2. Proces weryfikacji Polityki nadzoruje Zarząd Banku.

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej:
chat z konsultantem