Zasady polityki ujawnień informacji

Polityka ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A.

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1


1. Polityka ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej w Banku Pocztowym S.A., zwana dalej „Polityką”, określa:

 1. zakres ujawniania informacji o adekwatności kapitałowej i sposobie zarządzania ryzykiem, 
 2. formę i miejsce ujawnień, 
 3. częstotliwość ujawnień,
 4. zatwierdzanie i weryfikację ujawnianych informacji, 
 5. weryfikację polityki informacyjnej. 

2. Zgodnie z Rekomendacją M, Bank Pocztowy S.A. („Bank”) ujawnia dodatkowe informacje dotyczące ryzyka operacyjnego. 

3. Polityka została opracowana w oparciu o:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie CRR”) oraz wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (m.in. EBA/GL/2020/12 dotyczące okresu przejściowego służącego łagodzeniu skutków wprowadzenia MSSF 9 oraz EBA/GL/2022/13 dotyczące ujawniania informacji na temat ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych.) 
 2. ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym,
 3. ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe,
 4. rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności Rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach („Rekomendacja M”), Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, Rekomendację R dotyczącą zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym oraz Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków.

4. Celem wprowadzenia Polityki jest ustalenie strategii w zakresie ujawniania informacji, której celem jest ułatwienie podejmowania decyzji przez uczestników rynku poprzez umożliwienie im oceny pod kątem          stosowanych przez Bank zasad zarządzania ryzykiem.

5. Odpowiedzialnym za wdrożenie Polityki jest Zarząd Banku, zaś ich treść zatwierdza Rada Nadzorcza.

6. Wytyczne zawarte w Polityce, tryb postępowania oraz zakres obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali znajdują swoje uszczegółowienie w Zasadach ujawnień informacji na temat                adekwatności kapitałowej, zatwierdzanych przez Zarząd Banku.


 

Rozdział II Zakres ujawnień informacji

§ 2


1. Bank, w rozumieniu art. 433c Rozporządzenia CRR, jest inną instytucją oraz instytucją nienotowaną, co pozwala na skorzystanie z odstępstwa przewidzianego w ustępie 2 art. 433c Rozporządzenia CRR,            tj. ogłasza informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, o których mowa w części ósmej Rozporządzenia CRR, w cyklu rocznym w zakresie przewidzianym w ww. odstępstwie.

2. Bank ujawnia m.in. następujące informacje: 

 1. cele i polityki w zakresie zarządzania ryzykiem,
 2. poziom i strukturę funduszy własnych,
 3. miary adekwatności kapitałowej,
 4. informacje dotyczące kwoty ekspozycji ważonej ryzykiem oraz odnośnego łącznego wymogu w zakresie funduszy własnych,
 5. poziomy najważniejszych wskaźników,
 6. informacje na temat polityki wynagrodzeń,
 7. informacje na temat polityki szacowania oczekiwanych strat kredytowych,
 8. informacje na temat ekspozycji restrukturyzowanych i nieobsługiwanych, 
 9. niezbędne informacje dodatkowe w sytuacji, gdy z uwagi na profil ryzyka Banku dotychczas ogłaszane informacje nie są wyczerpujące.

2. Bank nie ogłasza informacji, które: 

 1. z punktu widzenia oceny lub podejmowania decyzji ekonomicznej użytkownika tych informacji są nieistotne tj. nie wpływają na taką ocenę lub decyzję,  
 2. mogą mieć niekorzystny wpływ na rynkową pozycję Banku w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 3. są klasyfikowane jako zastrzeżone lub poufne. 

Rozdział III Miejsce ujawnień informacji

§ 3

 1. Informacje wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1 – 9 Bank ujawnia na stronie internetowej Banku.


Rozdział IV Częstotliwość ujawnień informacji

§ 4

 1. Bank aktualizuje informacje, o których mowa w § 2, co najmniej raz w roku. Termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych lub następuje bezzwłocznie po upływie tego terminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd podejmuje decyzję o zwiększeniu częstotliwości ujawnień i/lub ujawnieniu na stronie internetowej dodatkowych informacji, istotnych z punktu widzenia adekwatności kapitałowej. 


Rozdział V Weryfikacja i zatwierdzanie ujawnianych informacji

§ 5


 1. Bank publikuje informacje zweryfikowane przez biegłego rewidenta, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku informacji nie objętych badaniem przez biegłego rewidenta, weryfikacja danych jest dokonywana przez wyznaczoną przez Zarząd komórkę organizacyjną.
 3. Zarząd Banku oraz Rada Nadzorcza Banku zatwierdza treść ujawnianych informacji.


Rozdział VI Postanowienia końcowe

§ 6


 1. Polityka weryfikowana jest pod kątem zgodności z postanowieniami Rozporządzenia CRR, co najmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku zmian tego rozporządzenia lub wprowadzenia/zmian innych regulacji odnoszących się do ujawnień informacji na temat adekwatności kapitałowej.
 2. Polityka podlega weryfikacji w celu zapewnienia zgodności z profilem ryzyka Banku, bieżącymi warunkami rynkowymi, standardami rachunkowości oraz wymogami nadzoru. Ponadto przeglądy powinny umożliwiać porównywanie danych, monitorowanie zmian szacunków oczekiwanych zmian kredytowych i przeprowadzanie istotnych analiz przez użytkowników sprawozdań. 
 3. Proces weryfikacji Polityki nadzoruje Zarząd Banku.


Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej:

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2023 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2022 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2021 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2020 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2019 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2018 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2017 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2016 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2015 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2014 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2013 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2012 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2011 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2010 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

Informacje na temat Adekwatności Kapitałowej (Filar III) - 2009 roku

Plik w formacie PDF

pobierz plik

chat z konsultantem